Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"BOGDAN ZYGMUNT"

Wybuchowe przecinanie rur o dużych średnicach

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono technologię wybuchowego przecinania rur stalowych i żeliwnych o średnicach w granicach 500÷2200 mm i grubości ścianki 8÷25 mm. Do cięcia zastosowano wydłużone ładunki kumulacyjne odznaczające się dużą precyzją działania. Przecinana rura może być całkowicie lub częściowo napełniona wodą. Powierzchnia cięcia jest gładka i nadaje się do dalszych operacji (np. spawania). Zastosowa[...]

Obniżanie wybuchowości nawozowej saletry amonowej

Czytaj za darmo! »

Zbadano doświadczalnie wpływ dodatków substancji nieorganicznych do rolniczej saletry amonowej na obniżenie jej wybuchowości. Próby technologiczne wprowadzania dodatków do saletry wykonano w instalacjach przemysłowych. Jako dodatki stosowano azotany magnezu i wapnia oraz siarczan i fosforan amonu w ilości do 1,5%. Wybuchowość odmian saletry z różnymi dodatkami określano stosując test w ru[...]

Modyfikowanie fizycznej struktury granul saletry amonowej do wytwarzania saletroli

Czytaj za darmo! »

Zaproponowano metodę zwiększania porowatości granul saletry amonowej przeznaczonej do wytwarzania saletrolu, najpopularniejszego górniczego materiału wybuchowego. Stosując termiczną obróbkę saletry, otrzymano porowaty produkt o zdolności wchłaniania oleju napędowego do 20 cm3/100 g saletry. Zbadano mikrostrukturę fizyczną granul saletry o różnej porowatości. Przeprowadzono pomiary prędkośc[...]

Badania fizycznej struktury prochu i heterogenicznych paliw rakietowych


  Przedstawiono metody badania struktury fizycznej stałych paliw heterogenicznych (niejednorodnych), które składają się z nieorganicznego utleniacza i składnika palnego. Omówiono właściwości dwóch reprezentatywnych dla tej grupy produktów: tradycyjnego prochu czarnego oraz nowoczesnego paliwa z polimerowym lepiszczem. Wskazano na zależność balistycznych właściwości paliw od ich fizycznej struktury określonej przez parametry procesu technologicznego. Effect of manufg. technol. on the internal structure of solid heterogeneous propellants was discussed. In particular, the usual black powder consisting of KNO3, charcoal and S and a modern solid composite propellant consisting of NH4ClO4 and org. binders were compared. Miotające materiały wybuchowe (propellants) służą do nadania dużej prędkości pociskom karabinowym lub artyleryjskim (prochy) albo pociskom rakietowym (paliwa rakietowe). Nie mogą one ulegać detonacji, lecz wyłącznie stabilnemu paleniu z prędkością zwykle od kilku mm/s do kilku cm/s, w zależności od ciśnienia. Spalające się w komorach nabojowych prochy wytwarzają ciśnienie rzędu kilkuset megapaskali. Paliwa rakietowe spaląją się w silnikach pod ciśnieniem rzędu 10 MPa. Polski przemysł chemiczny ma bogate tradycje w produkcji prochów i stałych paliw rakietowych oraz półproduktów do ich wytwarzania. Wysoki poziom techniczny reprezentują obecnie ładunki napędowe do pocisków rakietowych produkowane w Zakładzie Produkcji Specjalnej "Gamrat" sp. z o.o. w Jaśle oraz w Zakładach Mechanicznych Mesko SA w Skarżysku-Kamiennej. Większość produkowanych tam ładunków została opracowana w Instytucie Przemysłu Organicznego w Warszawie oraz w Wojskowej Akademii Technicznej. Celem pracy jest przedstawienie wpływu stosowanej technologii produkcji na fizyczną strukturę materiału miotającego, która determinuje w istotny sposób parametry balistyczne prochu czarnego lub heterogenicznego paliwa rakietowego, podobnie jak to ma miejsce w prz[...]

Synthesis of aluminum hydride and its use as additive to composite propellants. Synteza wodorku glinu i zastosowanie jako dodatku do paliw rakietowych


  AlH3 was synthesized in reaction of LiAlH4 with AlCl3 and then mixed with NH4ClO4 and hydroxy-terminated polybutadiene. The composite propellant was tested for ballistic properties. The combustion rate was 11.53 mm/s. Opisano mokrą metodę otrzymywania wodorku glinu i sposób stabilizacji produktu. Wykonano próbki heterogenicznego paliwa rakietowego z dodatkiem 10% wodorku glinu i zmierzono wybrane właściwości balistyczne ładunków. Technika rakietowa jest wykorzystywana w wielu systemach uzbrojenia nowoczesnych sił zbrojnych. Energia do nadania prędkości pociskowi rakietowemu jest zmagazynowana w odpowiednio uformowanym ładunku wykonanym z paliwa rakietowego. Od początku dynamicznego rozwoju techniki rakietowej (lata czterdzieste XX w.) badania koncentrowały się na poszukiwaniach najbardziej energetycznych paliw rakietowych. Podstawowym parametrem fizycznym określającym energetyczność paliwa rakietowego badanego w konkretnym silniku rakietowym jest impuls właściwy (specific impulse) wyrażony w sekundach. Stosowane w początkowym okresie rozwoju techniki rakietowej do napędu rakiet paliwa homogeniczne (double-base propellants) osiągają impuls właściwy do 220 s. Wdrożone w latach pięćdziesiątych XX w. heterogeniczne paliwa rakietowe (composite propellants) charakteryzują się impulsem właściwym wynoszącym prawie 250 s. Paliwa te są fizycznymi mieszaninami nieorganicznego utleniacza (najczęściej chloran(VII) amonu, AP, powyżej 60%), syntetycznego ciekłego polimeru (10-20%) HTPB (hydroxy-terminated polybutadiene) oraz substancji sieciujących, modyfikatorów i katalizatorów1). W celu podniesienia energetyczności paliwa dodawany jest sproszkowany glin w ilości ok. 10%, co podnosi wartość impulsu właściwego paliw do 260 s.W ostatnich latach pojawiły się doniesienia o wykorzystaniu nanoproszków metali lekkich oraz ich wodorków jako efektywnych dodatków energetycznych do paliw heterogenicznych3). Jako szczególnie efektywny dodatek energet[...]

Use of heat flow meter in evaluating dynamics of polyurethane foaming. Zastosowanie miernika gęstości strumienia ciepła do oceny dynamiki spieniania poliuretanów


  Six com. and an artifical polyurethane systems were foamed with n-pentane, cyclopentane, polyfluoroalkanes and H2O to study the heat flux d. during first 600 s of foaming and describe the process dynamics. The heat flux d. decreased with increasing amt. of the blowing agents used. Zaproponowano metodę oceny wydzielania ciepła systemów poliuretanowych. Stosując miernik gęstości strumienia ciepła, dla sześciu systemów poliuretanowych wykonano pomiary gęstości strumienia ciepła w funkcji czasu q . (t) w przedziale czasu od początku (t = 0) do końca procesu spieniania (t = tk). Dokonano klasyfikacji systemów PUR w zależności od obliczonej wartości gęstości ciepła procesu spieniania q. Dodatkowo dla wybranego systemu poliuretanowego zbadano wpływ różnych poroforów na zależność q . (t). Istotnym składnikiem każdego systemu poliuretanowego (PUR) są środki spieniające (porofory). Ze względu na mechanizm spieniania dzieli się je na fizyczne i chemiczne1, 2). Porofory fizyczne, takie jak n-pentan, cyklopentan lub fluorowęglowodory (np. HFC 365/227), nie oddziałują chemicznie z substratami pianki poliuretanowej, ale pod wpływem podwyższonej temperatury podczas egzotermicznej reakcjisk.adnikow poliuretanu ulegaj. odparowaniu, tworz.c porowat. struktur. pianki. Porofory chemiczne reaguj. z grupami izocyjanianowymi sk.adnika systemu poliuretanowego, tworz.c nowe struktury chemiczne. Podczas reakcji wydziela si. ditlenek w.gla, powoduj.c spienianie materia.u pianki. W produkcji sztywnych pianek poliuretanowych spotyka si. systemy zawieraj.ce zarowno porofory fizyczne, ktore stanowi. g.owny sk.adnik spieniaj.cy, jak i porofory chemiczne. Takie pianki charakteryzuj. si. najlepszymi parametrami termoizolacyjnymi. Cz.sto spotyka si. tak.e syste[...]

 Strona 1