Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"KAZIMIERZ NIEDŹWIEDŹ"

Handel zagraniczny polskiego przemysłu chemicznego DOI:

Czytaj za darmo! »

Omówiono znaczenie handlu zagranicznego dla rozwoju gospodarczego, zwracając szczególną uwagę na stymulatory eksportu. Podano szereg danych statystycznych charakteryzujących handel zagraniczny chemikaliami polskiego przemysłu chemicznego. Handel zagraniczny ułatwia pokonanie wielu barier rozwoju gospodarczego, a mianowicie: bariery surowcowej, bariery siły roboczej, wyposażenia produkcyjnego, poziomu technicznego itp., w określonych warunkach prowadzi jednak do powstania dodatkowej bariery bilansu płatniczego, której przełamanie jest najtrudniejsze. W okresie powojennym, a szczególnie w ostatnim dwudziestoleciu, mimo akcentowania znaczenia proeksportowości gospodarki nie osiągnięto zadowalających wyników. Przede wszystkim zbyt wolne tempo wzrostu produkcji eksportowej zadecydowało o tym, że wpływy pochodzące z eksportu są niewystarczające do obsługi zagranicznego zadłużenia. W Narodowym Planie Społeczno-Gospodarczym zakłada się na lata 1986 H-1990 średnie roczne tempo zwiększania eksportu wynoszące kilka procent, z tym że eksport do krajów kapitalistycznych ma się zwiększać o 9% rocznie. Osiągnięcie tak dużych wskaźników wymaga stworzenia warunków formalno-prawnych oraz ekonomicznych, które stymulowałyby rozwój opłacalnego eksportu, np. poprzez poszukiwanie nowych form współpracy gospodarczej, zainteresowanie eksportem małych i średnich przedsiębiorstw, rozszerzenie i zdywersyfikowanie oferty eksportowej, rozwój współpracy naukowo-technicznej, marketing, rozwój współpracy kapitałowej (przede wszystkim typu joint ventures) przez dalsze doskonalenie stymulatorów eksportu przyjętych w założeniach reformy gospodarczej. Do ważniejszych stymulatorów eksportu należą: zasilanie dewizowe, system kredytowy, finansowanie działalności inwestycyjnej, finansowy i podatkowy system motywacyjny oraz system zaopatrzenia w materiały i urządzenia. Aktywizacja przedsiębiorstw w dziedzinie produkcji eksportowej wy[...]

Podstawowe techniki prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych

Czytaj za darmo! »

Omówiono prywatyzację kapitałową dużych i średnich spółek w trybie publicznego zaproszenia do rokowań oraz zbywania akcji poprzez ofertę publiczną. Przedstawiono również zasady prywatyzacji likwidacyjnej i jej najczęstsze formy, tzn. oddawanie mienia przedsiębiorstw do odpłatnego korzystania oraz szybką sprzedaż przedsiębiorstw. ciągu ostatnich trzech lat nastąpiły w Polsce duże zmiany w st[...]

Jak wyceniać przedsiębiorstwa? DOI:

Czytaj za darmo! »

W artykule z w r ó c o n o uwagę na ogólne reguły wartościowania. Omówiono dwie podstawowe grupy metod wyceny majątku firmy, tzn. poprzez określenie wartości wszystkich jej aktywów i poprzez określenie jej zdolności do tworzenia zysku. Wycena wartości przedsiębiorstwa jest istotnym problemem związanym z procesem prywatyzacji. W Polsce taka wycena jest - z powodu braku sprzyjających warunków ekonomicznych - niemożliwa. W krajach zachodnich cena przedsiębiorstwa jest ustalana na rynku, a właściwie dotyczy to jego segmentu zwanego rynkiem kapitałowym. W Polsce nie ma takiego rynku i wydaje się, że w najbliższej przyszłości nie będzie on jeszcze ukształtowany. Jednak warto się zastanowić nad możliwymi metodami wyceny, gdyż kwestia ta okaże się niezwykle ważna podczas prywatyzacji. Ustalenie zbyt dużej wartości majątku może zniechęcić potencjalnych inwestorów. Z kolei wycena zbyt niska n a r a ż a budżet i społeczeństwo na straty, wywołuje zjawiska patologiczne i może budzić kontrowersje polityczne. Wycena majątku jest tym łatwiejsza, im bardziej sprawny jest mechanizm rynkowy, a w szczególności rynek kapitałowy. Łatwo ustala się wartość takiego przedsiębiorstwa, którego papiery wartościowe są przedmiotem obrotu na rynku kapitałowym. Podobnie rzecz wygląda, gdy sprzedaż całego przedsiębiorstwa lub składników jego majątku następuje w drodze przetargu z udziałem firm brokerskich, co daje właściwe gwarancje, że przedsiębiorstwo zostanie sprzedane po cenie odpowiadającej jego realnej wartości rynkowej. Wartość przedsiębiorstwa najczęściej ustala się w celu zmiany w nim stosunków własnościowych. Ponieważ wycena zawsze ma charakter instrumentalny, należy wyraźnie określić jej cel (determinuje on metodę wyceny). Wybór (lub stworzenie) takiej metody wyceny, k t ó r a umożliwiłaby potencjalnym inwestorom podejmowanie optymalnych decyzji, a dotychczasowym właścicielom jak najlepsze warunki wycofania kapitału, jest zagadnieniem szczególnej wa[...]

Uwarunkowania przekształceń własnościowych przedsiębiorstw DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono dyskutowaną obecnie problematykę zmian w sferze własności. Omówiono trzy główne kierunki rozważań, tj. prywatyzację własności państwowej (tzn. oddanie kontroli nad przedsiębiorstwem w ręce prywatnych właścicieli), własność samorządową (tzn. oddanie władzy w przedsiębiorstwie załodze lub jej przedstawicielom) i przekształcenia przedsiębiorstw w spółki akcyjne. W dyskusji nad kierunkami przekształceń gospodarki, a zwłaszcza systemu jej funkcjonowania, na pierwszy plan wysuwa się problematyka zmian w sferze własności. Zarówno koncepcja, jak i konkretne rozwiązania reformy gospodarczej zawarte w Kierunkach Reformy Gospodarczej (1989 r.) oraz w aktach normatywnych wprowadzających reformę nie stawiały tego problemu w centrum uwagi i w praktyce została jedynie sformułowana teza o równouprawnieniu sektorów. Obecnie sytuacja w tej dziedzinie radykalnie się zmieniła. Główne założenia i kierunki programu gospodarczego (opublikowane w październiku 1989 r.) zawierają wyraźne stwierdzenie, że polska gospodarka wymaga zasadniczych zmian w celu stworzenia systemu rynkowego zbliżonego do istniejących w krajach wysoko rozwiniętych. Ma to nastąpić szybko za pomocą radykalnych działań polegających m.in. na wprowadzeniu wolnego rynku, własności prywatnej, kapitału, konkurencji, giełdy, a nawet bankructwa i bezrobocia. Powszechnie się uważa, że głównym lekarstwem na niewydolną gospodarkę jest wolny rynek i - co się z nim ściśle wiąże - zróżnicowanie i bogactwo form własności. Podstawą bowiem funkcjonowania mechanizmu rynkowego jest ekonomiczna wymiana dóbr w trakcie walki negocjacyjnej, czyli proces dobrowolnego i odpłatnego przelewania na drugi podmiot możliwości posiadania majątku. Bez posiadania dóbr (własności) wymiana, w znaczeniu ekonomicznym, jest niemożliwa; może być tylko ich fizycznym przemieszczaniem od jednego ubezwłasnowolnionego podmiotu do drugiego za pomocą administracyjnego rozdzielnictwa w naturze. Jak dowodzi dotych[...]

Restrukturyzacja przemysłu chemicznego a Fundusz Zmian Strukturalnych w Przemyśle DOI:

Czytaj za darmo! »

W artykule omówiono pojęcie restrukturyzacji. Scharakteryzowano strukturę organizacyjną i podano kierunki działania Funduszu Zmian Strukturalnych w Przemyśle. Kluczowym zagadnieniem obecnej polityki gospodarczej jest restrukturyzacja polskiego przemysłu. Nasza gospodarka, aby mogła prawidłowo funkcjonować, musi przebudować swoją strukturę. W uchwale programowej X Zjazdu PZPR z lipca 1986 r. jednoznacznie określono rolę restrukturyzacji: Dominującym długofalowym kierunkiem przekształceń strukturalnych będzie zwiększenie udziału przemysłu przetwórczego w całej produkcji przemysłowej i w tworzeniu dochodu narodowego. Szczególnie istotnym kryterium zmian strukturalnych musi być rozwój efektywnego eksportu. Definicję restrukturyzacji podał A. Karpiński w pracy "Restrukturyzacja gospodarki w Polsce i na świecie" (Warszawa 1986): Proces restrukturyzacji to zmiany strukturalne w bazie materialnej społeczeństwa, które prowadzą do zwiększenia roli wszystkich tych elementów struktury, które reprezentują nowoczesność i z reguły wyższą efektywność od rozwiązań dotychczasowych. Towarzyszą temu najczęściej bardziej efektywne rozwiązania w sferze systemu funkcjonowania gospodarki, korzystniejsze relacje między nakładami a wynikami gospodarczymi, a w rezultacie postęp w zaspokajaniu potrzeb ludzkich. Są to więc stopniowe przekształcenia w zakresie rozmiarów i proporcji produkcji, metod wytwarzania, układów własnościowych i systemów zarządzania. Warunkiem powodzenia restrukturyzacji jest aktywna i radykalna polityka przemysłowa państwa opierająca się na parametrach ekonomicznych, zamówieniach rządowych, inwestycjach centralnych, centralnych programach badawczo-rozwojowych. Powinna ona stwarzać preferencje dla rozwoju określonych przedsiębiorstw i gałęzi przemysłowych. Udogodnieniami tymi mogą być ulgi podatkowe, udzielane na dogodnych warunkach kredyty lub subwencje, pomoc techniczno-organizacyjna, liberalizacja przepisów celnych. Intensywny r[...]

Programowanie ochrony środowiska - możliwość wykorzystania rozwiązań amerykańskich w polskim przemyśle chemicznym

Czytaj za darmo! »

Omówiono organizację i sposoby realizacji programów ochrony środowiska w Stanach Zjednoczonych. Cechy charakterystyczne tych działań to koncentrowanie się na zapobieganiu powstawaniu zanieczyszczeń i traktowanie przedsięwzięć w tym zakresie tak jakby to był normalny "business". Przedstawiono realizowane programy ogólnokrajowe, dzięki którym osiągnięto znaczny postęp w zakresie ochrony środo[...]

Wykorzystanie energii elektrycznej w polskim przemyśle chemicznym DOI:

Czytaj za darmo! »

Omówiono zagadnienia zużycia energii elektrycznej przez kluczowe branże polskiego przemysłu chemicznego w ostatnich latach. Przedstawiono też kształtowanie się zużycia czynników energetycznych w Mazowieckich Zakładach Rafineryjnych i Petrochemicznych w Płocku. Na tym przykładzie omówiono wieloletnie działania podejmowane w polskim przemyśle chemicznym mające na celu zmniejszenie energochłonności produkcji. W ostatnich latach w polityce gospodarczej naszego kraju znaczną wagę przywiązuje się do problemów efektywności wyzyskania zasobów paliwowo-energetycznych. Osiągnięcie zakładanych oszczędności wymaga podjęcia szeregu działań we wszystkich sferach związanych z funkcjonowaniem gospodarki, a przede wszystkim w budownictwie, transporcie, produkcji energii i jej przesyłaniu, w gospodarce komunalnej i przemyśle. Podstawowym ogniwem realizacji programu polepsze- Tabela 1. Wielkość produkcji i zużycia energii elektrycznej w przemyśle chemicznym w latach 1984 - 1987 Wyszczególnienie Lata 1984 1985 1986 1987 Wartość produkcji przemysłu chemicznego* 0 [mld zł] Zużycie energii elektrycznej [kWh] 1084,4 1349,0 1195,5 13459 1243,8 13724 1642,3 14202 ceny bieżące #) Fotografię Autora zamieściliśmy w nr. 1/89 na s. 3 (red.). Tabela 2. Struktura zużycia energii elektrycznej w przemyśle chemicznym Nazwa branży Udział w zużyciu energii (w %) w latach: 1984 1985 1986 1987. Przemysł chemiczny ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 Nawozy sztuczne 35,7 35,08 36,44 36,77 Tworzywa sztuczne 13,22 12,43 12,38 11,92 Przemysł rafineryjny 11,67 11,86 11,60 11,24 Przemysł nieorganiczny 10,86 10,86 10,75 9,92 Przemysł organiczny 7,98 7,96 7,69 8,78 Przemysł włókien chemicznych 9,12 9,29 8,87 8,68 Kopalnictwo siarki 3,97 4,12 3,91 3,88 Przemysł gumowy 3,37 3,35 3,21 3,35 Przemysł farmaceutyczny 1,25 1,39 1,61 1,68 Chemia gospodarcza 0,44 0,44 0,45 0,52 Przemysł farb i lakierów 0,41 0,45 0,47 0,51 Pozostałe branże 2,34 2,77 2,72 2,75 nia efektywn[...]

 Strona 1