Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"KATARZYNA BAWOLAK"

Zastosowanie spektrometrii mas jonów wtórnych z analizatorem czasu przelotu do badania powierzchni pyłów powstających w procesach spalania

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań próbek popiołu rusztowego pochodzącego ze spalarni odpadów medycznych oraz żużla i popiołu lotnego z kotłowni szpitalnej położonych w jednym z miast Centralnej Polski, wykonanych przy użyciu spektrometru mas jonów wtórnych z analizatorem czasu przelotu. Widma mas jonów wtórnych pozwoliły na porównanie składu chemicznego analizowanych materiałów. Ponadto dzięki wykonaniu obrazów rozkładu jonów wtórnych możliwa była obserwacja rozmieszczenia poszczególnych substancji na powierzchni badanych próbek. Samples from the waste incineration plant contained mainly K, Ca, Mn, Co, Cu, Zn and Cl but also some amts. of As and Cd, while samples from the boiler plant contained mainly Li, Al, Si and Ni and also P and S on their surface. The fly ash from boiler pla[...]

Fizykochemiczne właściwości i aktywność katalizatorów nośnikowych typu Ni-Au/Al2O3-Cr2O3 w reakcji częściowego utleniania metanu

Czytaj za darmo! »

Zbadano fizykochemiczne właściwości katalizatorów niklowo złotowych naniesionych na Al2O3-Cr2O3. Określono wielkość ich powierzchni właściwej, podatność na redukcję, skład fazowy oraz aktywność katalityczną w reakcji półspalania metanu. Al and Cr oxides were pptd. from aq. solns. of their nitrates, calcinated at 400°C for 4 h, wet impregnated with Ni and Au salts (5% and 2%, resp.) and cal[...]

 Strona 1