Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Adam MAJGIER"

System zarządzania jakością w aspekcie kosztów transakcyjnych

Czytaj za darmo! »

Spojrzenie na zarządzanie jakością w perspektywie kosztów transakcyjnych ukazuje ekonomiczną efektywność systemu jakości w innym ujęciu.Dostrzeganie korzyści z wdrożenia systemu zarządzania jakością wymaga posiadania istotnej wiedzy na temat samego systemu i poziomu jego wdrożenia. Niekiedy menedżerowie zorientowani ściśle na ekonomiczne rezultaty, wystawiają niską ocenę dla systemów zgodnych z normą ISO 9001. Wątpliwości dotyczą rzeczywistych efektów ekonomicznych, czyli stosunku korzyści do kosztów ponoszonych z tytułu utrzymywania certyfikowanego systemu. Wynika to między innymi z faktu, że czynniki wpływające na rezultat finansowy współczesnego przedsiębiorstwa są bardzo złożone i nie wszystkie występują w księgowych sprawozdaniach finansowych. Jednym z bardziej przekonu[...]

Problem jakości w transakcjach handlowych

Czytaj za darmo! »

Niekompletna informacja często powoduje błędną ocenę relacji ceny i jakości.W modelu równowagi rynkowej cena danego dobra jest funkcją jego ilości. Krzywe wyznaczające równowagę (podaż i popyt) mają odwrotne relacje, zgodnie z którymi wzrost ceny powoduje większą podaż jednak mniejszy popyt. Cena równowagi rynkowej kształtuje się więc w zależności od ilości danego dobra na rynku. Te powszechnie znane własności podaży i popytu stoją u podstaw ekonomii neoklasycznej, odnoszącej się do problemu wyboru. Ponieważ niemal wszystkie dobra posiadają cechę rzadkości oraz mogą mieć substytuty, powstają różne alternatywne możliwości wyboru. Ugruntowany został pogląd, że decyzje przedsiębiorstw zapadają zgodnie z funkcją produkcyjną z uwzględnieniem rachunku kosztów marginalnych. Jednak wymiana rynkowa odbywa się poprzez ogromną liczbę pojedynczych transakcji, które nie powinny być analizowane tak samo jak cały rynek.1 Ekonomia kosztów transakcyjnych rzuca nowe spojrzenie na zagadnienia wymiany dóbr, gdzie nie wszystkie zjawiska dadzą się wyjaśnić za pomocą zależności podażowopopytowej. Celem artykułu jest przedstawienie mechanizmu prowadzącego do ekonomicznej nieefektywności transakcji handlowych, w których istotną rolę odgrywa cena i jakość. Zagadnienie odwzorowane zostało na jednym z podstawowych modeli teorii gier. Ponadto dla uchwycenia specyfiki problemu analizę przeprowadzono wykorzystując elementy teorii kosztów transakcyjnych. Znaczenie tej teorii wydaje się bardzo istotne dla dalszego rozwoju nie tylko ekonomii ale także innych nauk. Ubiegłoroczny laureat Nagrody Nobla z ekonomii Olivier Williamson 1 O.E. Williamson, The Theory of the Firm as Governance Structure: From Choice to Contract, The Journal of Economic Perspectives, Vol. 16, No. 3 (Summer, 2002), pp. 171-195. od wielu lat prowadził badania nad tą teorią rozwijając koncepcję, którą przedstawił R.H. Coase. Dlatego też, nowe spojrzenie na ekonomię przez pryzmat ko[...]

Jakość produktów w perspektywie ekonomicznej


  W publikacjach poświęconych definicji jakości często podkreśla się ogromny problem, a wręcz niemożliwość jednoznacznego i uniwersalnego zdefiniowania tego pojęcia. Wynika to z faktu, że jakość stanowi problematykę rozciągającą się na wiele różnych dziedzin nauki, począwszy od nauk technicznych, poprzez ekonomię i prawo na filozofii kończąc. Z tego też względu często mówi się o różnej perspektywie, z której spogląda się na definicję jakości. Procesy gospodarcze zasadniczo odnoszą się do jakości dóbr, jakie występują w obrocie, dlatego też w tej kwestii tak duże znacznie ma rozwój nauki o zarządzaniu jakością, jak też ekonomii. W obydwóch dyscyplinach jednak występują pewne różnice w szeroko rozumianym postrzeganiu jakości. Celem artykułu jest podjęcie próby syntezy problematyki jakości. O definicji jakości raz jeszcze Definicja jakości zawarta w normie ISO 9000, określa iż jest to "stopień, w jakim zbiór inherentnych właściwości spełnia wymagania", uprawnia do rozróżnienia wymagań obiektywnych i subiektywnych. Inherentną właściwością jest stała i niezależna cecha, która jest obiektywna, czyli sama w sobie, a nie jest przypisana przez kogoś. Stosunkowo prostą sprawą są parametry fizyczne. W takim wypadku kwestią pozostaje tylko określenie, czy dana cecha jest wymagana, czy też nie, a także stwierdzenie faktycznego istnienia tej cechy. Służą temu odpowiednie instrumenty pomiarowe. Jednak sytuacja bardzo się kompliku- K. Bareja, M. Giedroyć, Rachunek kosztów, w: Zarządzanie kosztami jakości, logistyki, innowacji, ochrony środowiska, a rachunkowość finansowa, red. A. Kamińska, Warszawa 2007, s. 31. je, gdy ocenie jakościowej poddajemy właściwości niematerialne, albo materialne ale nieposiadające obiektywnych wzorców, np. dzieła sztuki. W tym wypadku bowiem bardzo trudno uchwycić obiektywną właściwość, w zasadzie możemy mówić jedynie o skutkach tej właściwości. Nie oznacza to jednak, że skutki nie mogą być oceniane jakimś[...]

Znaczenie jakości w modelu odwróconej aukcji DOI:10.15199/46.2015.6.3


  Formalne modele aukcji najczęściej rozpatrywane są w ramach teorii gier.O przetargach, które są głównym narzędziem zamówień publicznych, często się mówi, że oparte są na mechanizmie odwróconej aukcji. Opaczne rozumienie tego stwierdzenia może prowadzić do nieporozumień skutkujących błędną oceną efektywności zamówień publicznych. Szczególnie istotne znaczenie w przedstawionym zagadnieniu odgrywa problematyka informacji na temat jakości przedmiotu transakcji. Celem artykułu jest omówienie różnic pomiędzy modelem odwróconej aukcji oraz postępowaniem przetargowym stosowanym w zamówieniach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów jakości. W artykule zwrócono uwagę na zagrożenia związane ze stosowaniem kryterium najniższej ceny, którego popularność wynikać może między innymi z modelu odwróconej aukcji. Zarządzanie w kontekście prawa i ekonomii W problematyce przetargów najczęściej poruszane są zawiłości prawne. Stosunkowo niewiele uwagi poświęca się ekonomicznym skutkom samego procesu przetargowego. Warto jednak zwrócić uwagę na przyczyny interakcji zachodzącej pomiędzy prawem i ekonomią. Prawo stanowi ramę, w której odbywają się procesy gospodarcze. Można wręcz powiedzieć, że powiązanie prawa i ekonomii następuje w wyniku zarządzania, czyli planowania, organizowania, kierowania i kontroli1. To właśnie na skutek zarządzania instytucje prawne przekształcane zostają w efekty ekonomiczne. Sposób zarządzania natomiast uzależniony jest od rodzaju zadań, jakie są do zrealizowania. Jeśli celem przedsiębiorstwa jest wyprodukowanie produktu, to zadaniem rynku jest osiągnięcie maksymalnej efektywności alokacji dóbr. Zarządzanie rynkowe, jak można nazwać proces alokacji, obciążone jest kosztami jego funkcjonowania. To właśnie w kosztach transakcyjnych, wynikających z różnych 1 R. W. Griffin, Podstawy zarzadzania organizacjami, Warszawa 2000, s. 38. celów i metod zarządzania, Roland Coase dostrzegł fundamentalne podstawy istn[...]

 Strona 1