Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"MARCIN SZEGA"

Uzgadnianie bilansów pierwiastków w procesie produkcji kwasu azotowego z wykorzystaniem metody rachunku wyrównawczego

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono zastosowanie rachunku wyrównawczego do uzgadniania bilansów pierwiastków w procesie produkcji kwasu azotowego. Dokonano identyfikacji systemu pomiarowego wybranej dwuciśnieniowej instalacji produkcji kwasu. Przeprowadzono przykładowe obliczenia uzgadniania bilansów pierwiastków oraz obliczono najbardziej wiarygodne wskaźniki eksploatacyjne analizowanej instalacji produkcji k[...]

Pomiarowa identyfikacja przebiegu temperatury rudy żelaza w procesie jej podgrzewania w tunelu rozmrażalniczym DOI:10.15199/24.2017.2.1


  Ruda żelaza transportowana w wagonach kolejowych w okresie zimo wym może ulec zamarzaniu. W tym przypadku przed rozładunkiem w wywrotnicach wagonowych ruda podlega procesowi podgrzewania. Proces ten realizowany jest w tunelach rozmrażalniczych, w których czynnikiem grzejnym są na ogół spaliny ze spalania paliwa gazowego. Przedstawiono metodykę oraz wybrane wyniki pomiarów temperatury rudy żelaza znajdującej się w wagonach kolejowych podczas jej pod grzewania. Pomiary przeprowadzono w rozmrażalni tunelowej w Arce lorMittal Poland oddział Dąbrowa Górnicza opalanej gazem koksowni czym. Stwierdzono dużą niejednorodność poziomu temperatury spalin grzejnych w tunelu wzdłuż jego długości i wysokości. Stwierdzono istotny wpływ umiejscowienia wagonu z rudą żelaza w tunelu rozmra żalniczym na proces jej podgrzewania oraz pokrywy śnieżnej znajdują cej się na transportowanej rudzie.Wprowadzenie. Półproduktem w produkcji stali jest surówka żelaza otrzymywana w procesie wielkopiecowym. Podstawowym surowcem żelazonośnym dostarczanym do wielkiego pieca są rudy żelaza. We współczesnej techno logii wielkopiecowej nie są one bezpośrednio zasypywane do gardzieli wielkiego pieca, lecz wraz z innymi niezbęd nymi w procesie wielkopiecowym dodatkami są surowcem do wytwarzania spieku [4]. Surowce żelazonośne i dodatki niezbędne w procesie spiekania przed ich dostarczeniem na taśmę spiekalniczą muszą być odpowiednio przygotowane. Drobnoziarniste rudy żelaza w postaci koncentratów, rud niskokrzemionkowych i aglorud oraz topniki, koksik i ma teriały odpadowe umieszczane na składowisku są ważone i w odpowiedniej [...]

Metoda macierzowa planowania energetycznego bilansu zakładu chemicznego DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono algorytm metody macierzowej planowania bilansu gospodarki energetycznej zakładu chemicznego. Dokładna metoda kompleksowego bilansowania - przystosowana do wykorzystania techniki mikrokomputerowej - może zastąpić przybliżoną metodę cząstkowych bilansów. W następnej pracy będzie pokazany przykład zastosowania opracowanej metody do planowania bilansu gospodarki energetycznej Zakładów Azotowych w Kędzierzynie. W dotychczasowej praktyce zakładów chemicznych plan bilansu gospodarki energetycznej sporządza się stosując przybliżoną metodę cząstkowych bilansów nośników energii. Zamknięcie bilansu za pomocą tej metody, trafnie nazywanej metodą "budowy planu bilansu energii cegiełka po cegiełce", wymaga pracochłonnych'kolejnych przybliżeń. Wynika to ze złożoności powiązań między procesami energetycznymi, z których część ma charakter sprzężeń zwrotnych. Na przykład wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną z zakładowej elektrociepłowni wymusza zwiększenie produkcji pary w kotłach, a w związku z tym zwiększenie zapotrzebowania na energię elektryczną (napęd pomp i młynów węglowych). Prowadzi to do wzrostu produkcji kotłów. Zamknięcie bilansów pary i energii elektrycznej oraz związanych z nimi nośników energii, takich jak: węgiel kamienny, woda przemysłowa i woda uzdatniona, można uzyskać tylko metodą iteracji. Dzięki zastosowaniu metod matematycznego modelowania gospodarki energetycznej1} do sporządzania planu bilansu energetycznego zakładu chemicznego unika się żmudnej drogi kolejnych przybliżeń i uzyskuje się pełną zgodność bilansu. Algorytm planowania bilansu energetycznego - oparty na rachunku macierzowym - jest przystosowany do wykorzystania mikrokomputerowej techniki obliczeniowej. Wielkościami wejściowymi, zarówno w tradycyjnej metodzie bilansowania, jak i w prezentowanej metodzie macierzowej, są planowane wskaźniki jednostkowego zużycia energii oraz plan produkcji gałęzi technologicznych. Omawianą metodę macierzow[...]

Evaluation of the energy consumption in coal coking by using a method for reconcilation of substance and energy balances Ocena energochłonności procesu koksowania węgla z zastosowaniem metody uzgadniania bilansów substancji i energii DOI:10.12916/przemchem.2014.681


  Chem. element (C, S, O, N, H) and energy balances were performed for heating and coking chambers of a coke oven battery to est. the gas energy consumption in the coal coking process. Podano przykład obliczeniowy uzgadniania bilansów substancji i energii w procesie koksowania węgla za pomocą metody rachunku wyrównawczego. Sformułowano równania bilansowe dla komory grzewczej oraz komory koksowania węgla baterii koksowniczej z uwzględnieniem infiltracji gazu surowego do komory grzewczej. Do uzgadniania bilansów zastosowano metodę uogólnioną rachunku wyrównawczego, umożliwiającą przypisanie skończonej wartości niepewności oszacowania wielkości nie mającej statusu pomiaru rzeczywistego w procesie. Wykorzystując uzyskane z obliczeń uzgadniania bilansów uwiarygodnione dane procesowe, wyznaczono wskaźnik jednostkowego zużycia energii chemicznej gazu w procesie koksowania węgla. Oceny energochłonności procesu cieplnego dokonuje się najczęściej za pomocą wskaźnika jednostkowego zużycia energii odniesionego do jednostki naturalnej użytecznego efektu procesu1) lub zużycia energii odniesionego do jednostki naturalnej wsadu do procesu2). W celu wyznaczenia wartości liczbowej wskaźnika zużycia energii konieczne jest określenie za pomocą pomiarów lub obliczeń, wartości energii zużywanej w procesie oraz wielkości produkcji. We współczesnym koksownictwie, pomimo dużego postępu technologicznego, nie stosuje się tak dużej liczby punktów pomiarowych dla potrzeb bieżącej kontroli eksploatacji baterii koksowniczej, jak np. w procesach konwersji energii realizowanych w elektrowniach i elektrociepłowniach zawodowych. Wynika to przede wszystkim z samej technologii koksowania węgla w baterii koksowniczej. W procesie koksowania następują che682 93/5(2014) Mgr inż. Tadeusz CHWOŁA w roku 2010 ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Ukończył również studia podyplomowe w zakresie nowoczesnych metod zarządzania i tec[...]

 Strona 1