Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"Jerzy Paprocki"

WSPOMNIENIA POŚMIERTNE - Doc. dr inż. Bolesław SKOWROŃSKI (1934-2008)

Czytaj za darmo! »

Przeżyliśmy w ostatnich tygodniach tragiczną serię ostatecznych pożegnań ludzi wielce znaczących w polskiej chemii przemysłowej. Wśród nich Benedykt Michewicz, prezes ZA Anwil we Włocławku, kol. Jerzy Lisecki, wiceprezes Zarządu Oddziału SITPChem w Gliwicach oraz były prezes Rady Miejskiej FSNT NOT w Gliwicach, kol. Stanisław Pięta, Prezes Oddziału SITPChem. w Łodzi, kol. Stanisław Płocha[...]

Wstępne dane społeczno-gospodarcze Polski i wybranych krajów za 2016 r. DOI:


  Główny Urząd Statystyczny w końcu stycznia br. ogłosił pierwsze, jeszcze niekompletne dane statystyczne dotyczące wyników jakie Polska osiągnęła w 2016 r., przede wszystkim w sytuacji demograficznej i społeczno- gospodarczej, oraz bardziej ograniczone dane dotyczące krajów UE i OECD. Z opublikowanych materiałów wybrano najważniejsze informacje dotyczące szczególnie przemysłu chemicznego i rafineryjnego. Według wstępnych danych, polska gospodarka w 2016 r. rozwijała się w tempie określonym wzrostem wartości syntetycznego wskaźnika PKB (produkt krajowy brutto), wynoszącym 2,8%. Była to jednak wielkość niższa od założonej w planie budżetowym (3,8%) oraz od uzyskanego wzrostu PKB w 2015 r. (3,9%). Wielkość populacji w Polsce w 2016 r. wynosiła 38,437 mln osób, co oznacza jej zmniejszenie o ok. 500 osób. Panująca od 6 lat tendencja zmniejszania się liczby ludności (w 2011 r. Polska liczyła 38,538 mln osób) w 2016 r. uległa więc znacznemu wyhamowaniu. I tak, gdy w 2015 r. na każde 100 tys. mieszkańców ubyło 107 osób, to w 2016 r. wskaźnik ten spadł do 1 osoby. W 2016 r. zarejestrowano 385 tys. urodzeń żywych, czyli o ok. 16 tys. więcej niż w 2015 r. Jednak w tym samym czasie liczba zgonów była o 2 tys. większa i wskaźnik przyrostu naturalnego był nadal ujemny (-0,1‰). W 2015 r. było to - 0,7‰. W końcu ub. roku w gospodarce narodowej było zatrudnionych 15,18 mln osób. Wzrost od 2015 r. wyniósł 2,4%. W sektorze przedsiębiorstw zatrudnionych było 5,76 mln osób (wzrost o 2,8%). Minimalnie zwiększyła się (o 0,3%) liczba emerytów i rencistów. W grudniu 2016 r. wyniosła ona 8,909 mln osób, co stanowiło 23,2% całej populacji ludności w Polsce. W 2010 r. wskaźnik ten wynosił 24,0%. W miarę korzystnie kształtowała się sytuacja bezrobocia. W końcu 2016 r. bez pracy było 1,335 mln osób, czyli o ok. 38% mniej niż w najgorszym po[...]

Przemysł chemiczny w Ministerstwie Przemysłu DOI:

Czytaj za darmo! »

Na przełomie lat 1987-=-1988, realizując jeden z podstawowych elementów II etapu reformowania naszej gospodarki, w ramach przebudowy "centrum" jej zarządzania zlikwidowano działające do tego czasu Ministerstwo Przemysłu Chemicznego i Lekkiego, podobnie jak: Ministerstwo Górnictwa i Energetyki, Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Maszynowego oraz Ministerstwo Gospodarki Materiałowej i Paliwowej. 23 ‘ października 1987 r. na mocy specjalnej Ustawy powołano, w miejsce wymienionych resortów, Ministerstwo Przemysłu, w którym został zgrupowany również kluczowy przemysł, chemiczny. Nowe ministerstwo przejęło też niektóre kompetencje byłych ministerstw: Ministerstwa Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Ministerstwa Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej, a także Ministerstwa Handlu Wewnętrznego i Usług. Ministerstwo Przemysłu Zgodnie ze wspomnianą Ustawą z 23.10.1987 r. w skład nowo utworzonego resortu wchodzą następujące gałęzie przemysłu: paliwowo- energetyczny, metalurgiczny, elektromaszynowy, chemiczny, mineralny, drzewno-papierniczy (z wyjątkiem przemysłu tartacznego, płyt *) Fotografię Autora zamieściliśmy w nr. 4/88 na str. 149 (red.). **) Informacja została zamieszczona również na łamach miesięcznika Chemik. i sklejek), lekki oraz dziedziny przemysłu nie objęte zakresem działania innych naczelnych i centralnych organów administracji państwowej. Szef resortu, minister przemysłu, zgodnie z Ustawą realizuje politykę przemysłową państwa w stosunku do wszystkich podmiotów gospodarczych, niezależnie od formy własności czy ich organizacyjnego podporządkowania. Jest to więc zmiana w stosunku do poprzedniej sytuacji, kiedy to kierownik resortu przemysłowego był w jakimś stopniu reprezentantem interesów danej gałęzi gospodarki uspołecznionej wobec najwyższych władz centralnych. Obecnie powołane Ministerstwo Przemysłu spełnia wiele postawionych przed nim zadań, do których m.in. należą: - analizowanie i prog[...]

Przemysł chemiczny w Ministerstwie Przemysłu DOI:

Czytaj za darmo! »

Na przełomie lat 1987-=-1988, realizując jeden z podstawowych elementów II etapu reformowania naszej gospodarki, w ramach przebudowy "centrum" jej zarządzania zlikwidowano działające do tego czasu Ministerstwo Przemysłu Chemicznego i Lekkiego, podobnie jak: Ministerstwo Górnictwa i Energetyki, Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Maszynowego oraz Ministerstwo Gospodarki Materiałowej i Paliwowej. 23 ‘ października 1987 r. na mocy specjalnej Ustawy powołano, w miejsce wymienionych resortów, Ministerstwo Przemysłu, w którym został zgrupowany również kluczowy przemysł, chemiczny. Nowe ministerstwo przejęło też niektóre kompetencje byłych ministerstw: Ministerstwa Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Ministerstwa Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej, a także Ministerstwa Handlu Wewnętrznego i Usług. Ministerstwo Przemysłu Zgodnie ze wspomnianą Ustawą z 23.10.1987 r. w skład nowo utworzonego resortu wchodzą następujące gałęzie przemysłu: paliwowo- energetyczny, metalurgiczny, elektromaszynowy, chemiczny, mineralny, drzewno-papierniczy (z wyjątkiem przemysłu tartacznego, płyt *) Fotografię Autora zamieściliśmy w nr. 4/88 na str. 149 (red.). **) Informacja została zamieszczona również na łamach miesięcznika Chemik. i sklejek), lekki oraz dziedziny przemysłu nie objęte zakresem działania innych naczelnych i centralnych organów administracji państwowej. Szef resortu, minister przemysłu, zgodnie z Ustawą realizuje politykę przemysłową państwa w stosunku do wszystkich podmiotów gospodarczych, niezależnie od formy własności czy ich organizacyjnego podporządkowania. Jest to więc zmiana w stosunku do poprzedniej sytuacji, kiedy to kierownik resortu przemysłowego był w jakimś stopniu reprezentantem interesów danej gałęzi gospodarki uspołecznionej wobec najwyższych władz centralnych. Obecnie powołane Ministerstwo Przemysłu spełnia wiele postawionych przed nim zadań, do których m.in. należą: - analizowanie i prog[...]

Kierunki restrukturyzacji i rozwoju przemysłu chemicznego w Polsce do roku 1990 DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono aktualny stan przemysłu chemicznego w Polsce oraz przyjęte kierunki jego modernizacji, restrukturyzacji i rozwoju w okresie do 1990 r. Oceniając stan przemysłu chemicznego w Polsce, należy uwzględnić różne aspekty. Z porównania wielkości bieżącej produkcji w podstawowych działach tego przemysłu z uzyskanymi w 1980 r. wynika, że sytuacja jest zróżnicowana. W niektórych grupach wyrobów przekroczyliśmy w roku 1985 poziom wytwarzania sprzed lat kryzysowych; dotyczy to m.in. sody kalcynowanej, nawozów fosforowych, podstawowych tworzyw sztucznych, kauczuków syntetycznych i proszków do prania. Niestety, w wielu branżach wielkość produkcji w ubiegłym roku była w dalszym ciągu mniejsza niż przed pięciu laty. Dotyczy to przede wszystkim przerobu ropy naftowej, wydobycia siarki oraz ilości wytwarzanych produktów naftowych (benzyna i oleje), sody kausty- Tabela 1. Wielkość produkcji najważniejszych wyrobów chemicznych w Polecę w latach 1980, 1985 i 1986 (plan) Wielkość produkcji Wskaźniki [%] Wyszczególnienie 1980 r. 1985 r. 1986 r. 1985 r. 1986 r. 1986 r. (plan) 1980 r. 1985 r. 1980 r. Paliwa benzynowe [min t] 2,7 2,3 2,2 85,2 95,7 81,5 Olej napędowy [min t] 5,1 4,8 4,9 94,1 102,1 96,1 Siarka [min t] 5,2 4,9 5,0 94,2 102,0 96,2 Soda kalcynowana [tys. t] 761,8 987,1 1025,0 129,6 103,8 134,5 Soda kaustyczna [tys. t] Nawozy azotowe (w przelicze415,5 384,2 590,0 92,5 153,6 142,0 niu na N) [tys. t] Nawozy fosforowe (w przeli1249,3 1222,7 1495,0 97,9 122,3 119,7 czeniu na РяО0) [tys. t] 841,9 888,7 920,0 105,6 103,5 109,3 Polietylen [tys. t] Polipropylen i kopolimery 110,8 141,8 139,0 128,0 98,0 125,5 [tys. t] Polichlorek winylu i kopoli58,7 64,7 62,0 110,2 95,8 105,6 mery [tys. t] 125,2 126,3 267,3 100,9 211,6 213,5 Kauczuki syntetyczne [tys. t] 102,5 108,3 112,8 105,7 104,2 110,0 Włókna chemiczne [tys. t] 256,4 240,7 245,0 93,9 101,8 95,6 Wyroby lakierowe [min dm3] 328,1 325,9 321,0 99,3 98,5 97,8[...]

Możliwość współpracy i inwestowania w polskim przemyśle chemicznym DOI:

Czytaj za darmo! »

Omówiono stan i uwarunkowania rozwoju polskiego przemysłu chemicznego oraz jego dotychczasową współpracę z kapitałem zagranicznym. Przedstawiono - w zarysie - program inwestycji w polskim przemyśle chemicznym z zaangażowaniem kapitału zagranicznego. Przewidywany udział zagranicznych środków kapitałowych wyniesie ok. 3 mld USD. Polski przemysł chemiczny - ze względu na znaczenie w gospodarce narodowej - powinien w pierwszej kolejności być przedmiotem analizy dotyczącej możliwości współpracy z zagranicą i inwestowania w nim kapitału zagranicznego. Potrzeba rozwoju różnych form kooperacji, w tym kapitałowej, wynika również z dużego udziału polskiego przemysłu chemicznego w produkcji światowej. Polska, która zajmuje 0,2% powierzchni świata i ma 0,8% jego ludności, w 1987 r. wytworzyła: 1,8% ogólnej ilości światowych surowców energetycznych, 6% węgla kamiennego, 9,1% siarki (w tym aż 32,9% siarki rodzimej), 2,4% kwasu siarkowego, 3,4% sody kalcynowanej, 1,7% nawozów azotowych i 2,6% nawozów fosforowych. Wartość produkcji polskiego przemysłu chemicznego, która w 1988 r. wyniosła ok. 10 mld USD, stawia go na początku drugiej dziesiątki krajów o największym potencjale wytwórstwa chemicznego. Udział przemysłu chemicznego w ogólnym potencjale wytwórczym przemysłu w Polsce jest, niestety, jednym z najmniejszych wśród krajów rozwiniętych (tab. 1). A oto pozostałe wskaźniki udziału polskiego przemysłu chemicznego w przemysłowym potencjale kraju: wartość środków trwałych - ok. 10%; zatrudnienie - ok. 7%; inwestycje - ok. 9%; eksport - ok. 10%; import - ok. 16%. Obecnie polski przemysł chemiczny dysponuje ok. 250 przedsiębiorstwami państwowymi i ok. 10 tys. przedsiębiorstw spółdzielczych i prywatnych (ostatnio wszystkie te sektory zostały zrównane w uprawnieniach i obowiązkach), a także 21 instytucjami naukowo-badawczymi i 17 biurami projektów. Łączne zatrudnienie w tej dziedzinie przemysłu wynosi ok. 280 tys. osób. Polski przemysł chemiczn[...]

Chemizacja rolnictwa w Polsce DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono najważniejsze dziedziny działania przemysłu chemicznego na rzecz rolnictwa w Polsce. Scharakteryzowano główne kierunki restrukturyzacji i rozbudowy tego przemysłu w nawiązaniu do obecnych potrzeb. Poruszono niektóre zagadnienia ekonomiczne związane z funkcjonowaniem przemysłu chemii rolnej. Rola i znaczenie produktów przemysłu chemicznego dla rolnictwa Chemiczne środki produkcji są w rolnictwie i gospodarce żywnościowej istotnymi czynnikami decydującymi o wydajności i jakości, wpływającymi jednocześnie na usprawnienie pracy i zwiększenie jej efektywności. Bezpośredni wpływ na efekty produkcji roślinnej i zwierzęcej mają nawozy, środki ochrony roślin i dodatki do pasz. Nawożenie ciągle jeszcze jest głównym czynnikiem plonotwórczym. Wyniki badań wykazują, że przy obecnym średnim poziomie nawożenia, wynoszącym ok. 180 185 kg NPK na 1 ha użytków rolnych, użycie dodatkowego kilograma NPK umożliwia uzyskanie wzrostu plonów o 5,2 kg w przeliczeniu na zboże. Ponadto dzięki racjonalnemu wapnowaniu, wzbogacaniu gleby w magnez, regulowaniu stosunków wodnych, a także stosowaniu odpowiednich zabiegów uprawowych i pielęgnacyjnych w korzystnych warunkach agrotechnicznych można uzyskać wzrost plonów o dalsze 20%. Również wpływ stosowania środków ochrony roślin został określony w sposób wymierny. Szacuje się, że straty z powodu występowania chorób, szkodników i chwastów w naszym kraju wynoszą: w uprawach polowych 15h- 20%, w warzywach ok. 30%, a w sadach - 60%. W wyjątkowo niekorzystnych warunkach atmosferycznych straty te mogą być znacznie większe. Ich ograniczenie jest możliwe między innymi dzięki chemicznej ochronie roślin. Rolnicy oceniają, że użycie 1 kg substancji aktywnej tradycyjnych pestycydów (nowoczesne charakteryzują się znacznie większą skutecznością) powoduje zmniejszenie strat plonów o 0,4 t z hektara, w przeliczeniu na zboże. Ostatnio opracowane i wprowadzone tzw. kompleksowe technologie upraw potwierdziły, że prz[...]

 Strona 1