Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"KRZYSZTOF KRAJEWSKI"

Zastosowanie techniki magnetycznego rezonansu jądrowego do badań przebiegu fotoizomeryzacji w układzie trienowym

Czytaj za darmo! »

W trakcie syntezy ważne jest kontrolowanie przebiegu reakcji, przy czym istotne jest, aby analiza ta była możliwie szybka i jednocześnie dawała miarodajne wyniki. Praca ta jest przykładem wykorzystania spektroskopii NMR do ilościowego oznaczania izomerów cis- i transtrienowych w pochodnych witaminy D2 pochodzących z mieszaniny reakcyjnej. Isomerization of cis-trien fragment of vitamin D2 d[...]

Ekonomiczna metoda otrzymywania dokserkalcyferolu

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono opis wydajnej syntezy dokserkalcyferolu (1a-hydroksy-witaminy D2), nowego leku na rynku polskim, stosowanego w przypadkach zaburzeń w gospodarce wapniowo-fosforanowej u chorych z przewlekłą chorobą nerek. Wysoką wydajność procesu uzyskano dzięki zastosowaniu zaawansowanego strukturalnie witaminowego związku pośredniego, wytwarzanego w Instytucie Farmaceutycznym oraz dzięki s[...]

Wpływ wstępnej obróbki słomy kukurydzianej gorącą wodą na jej skład chemiczny i hydrolizę enzymatyczną DOI:10.15199/62.2018.11.10


  Bioetanol może być produkowany z surowców roślinnych w bezpośrednich procesach fermentacyjnych (trzcina lub burak cukrowy) lub w procesie hydrolizy i fermentacji (ziemniaki, zboża, kukurydza). Produkcja biopaliw I generacji z surowców roślinnych powoduje jednak zmniejszenie powierzchni upraw żywności, w wyniku czego następuje wzrost ich ceny. Obecnie prowadzone są badania nad opracowaniem technologii, która pozwoli na otrzymywanie etanolu z biomasy lignocelulozowej, w tym również ze słomy i drewna. Są to tzw. biopaliwa II generacji1). Coraz częściej próbuje się wykorzystać biomasę z drewna szybkorosnących wierzb i topoli2-5). Polisacharydy wchodzące w skład ściany komórkowej biomasy mogą być substratem do produkcji etanolu. Bardzo interesująca pod tym względem jest słoma kukurydziana, która zawiera 38-40% celulozy i ok. 28% hemiceluloz6-8). Przy odpowiedniej konwersji odpadowej biomasy do bioetanolu można ograniczyć jego produkcję z roślin jadalnych9). Jednym z najważniejszych etapów w procesie otrzymania bioetanolu jest obróbka wstępna biomasy lignocelulozowej. Obróbka wstępna ma za zadanie ułatwienie enzymom dostępu do włókien biomasy, w szczególności do kompleksu lignocelulozowego LCC (lignin carbohydrate complex) i właściwe przygotowanie ligniny i węglowodanów do procesu hydrolizy i fermentacji. Wydajność procesu zależy od wielu czynników, w tym od prawidłowej optymalizacji metody obróbki wstępnej dostosowanej do rodzaju surowca lignocelulozowego10-13). Jedną z efektywnych fizykochemicznych metod jest obróbka wstępna biomasy parą wodną w zakresie temp. 180-240°C, z gwałtowną dekompresją SE (steam explosion) lub bez szybkiego rozprężenia pary LHW (liquid hot water) Florentyna Akus-Szylberg, Andrzej Antczak*, Olga Bytner, Andrzej Radomski, Krzysztof Krajewski, Janusz Zawadzki 97/11(2018) 1867 Dr inż. Andrzej RADOMSKI w roku 1995 ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. Od 2005 r. jest adiunktem na [...]

Nowa strategia syntezy paricalcitolu


  Przedstawiono opis nowej strategii syntezy substancji farmaceutycznej paricalcitol (19-nor analogu witaminy D2), substancji czynnej leku stosowanego w leczeniu chorób nowotworowych, kardiologicznych oraz dermatologicznych. Nowa metoda polega na syntezie parcjalnej paricalcitolu z trzech fragmentów strukturalnych: syntonu A, syntonu CD i syntonu S. Te zaawansowane związki pośrednie są także wykorzystywane jako prekursory w procesach otrzymywania innych, nowych aktywnych biologicznie pochodnych witamin D. Przedstawiona metoda pozwala na otrzymanie paricalcitolu o wysokiej czystości chemicznej i enancjomerycznej, spełniającego wymagania farmaceutyczne. A new strategy for the synthesis of (1R,3R,7E,22E)-19-nor- 9,10-secoergosta-5,7,22-trieno-1,3,25-triol (paricalcitol) was developed. Three advanced intermediates (synthon A, synthon CD and synthon S) were used as precursors. The paricalcitol produced showed high enantiomeric purity and met pharmaceutical requirements. 1α-Hydroksylowane metabolity witaminy D, zwłaszcza 1α,25-dihydroksywitamina D3 i 1α,25-dihydroksywitamina D2, stanowią silne regulatory homeostazy i różnicowania komórek u ludzi i zwierząt. Wiele strukturalnych analogów tych metabolitów, różniących się strukturą łańcucha bocznego, położeniem grup hydroksylowych i budową stereochemiczną, znalazło zastosowanie w leczeniu krzywicy oraz osteoporozy. Instytut Farmaceutyczny, Warszawa Michał Chodyński, Jadwiga Dzikowska, Regina Gutowska, Krzysztof Krajewski, Marek Kubiszewski, Małgorzata Krupa, Anita Pietraszek, Jerzy Winiarski, Andrzej Kutner* Nowa strategia syntezy paricalcitolu Novel strategy of synthesis of paricalcitol Dr Michał CHODYŃSKI w roku 1981 ukończył studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Jest kierownikiem pracowni w Zakładzie Chemii Instytutu Farmaceutycznego. Specjalność - chemia organiczna. Tech. Jadwiga DZIKOWSKA jest specjalistą w Zakładzie Minis[...]

 Strona 1