Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"IWONA SKOCZKO"

Efekt usuwania wybranych pestycydów metodą biodegradacji tlenowej

Czytaj za darmo! »

Pestycydy są związkami chemicznymi stosowanymi głównie w rolnictwie do ochrony upraw przed chorobami, szkodnikami i chwastami[5,9]. Wykorzystywane są również w wielu innych dziedzinach gospodarki, jak leśnictwo, przemysły tekstylny, garbarski, spożywczy i inne[7]. Mogą być przykładem związków, których stosowanie wiąże się z ryzykiem skażenia środowiska, bowiem po wprowadzeniu ich do biosfery[...]

Ekonomiczna analiza rozwiązań oczyszczalni ścieków dla wsi przy rozproszonej zabudowie


  Celem pracy jest porównanie systemu oczyszczania ścieków metodą hydrobotaniczną na wsi dla pojedynczych domów lub z wykorzystaniem lokalnej oczyszczalni ścieków, które będą gwarantować właściwe oczyszczenie ścieków-to znaczy takie, dzięki któremu ścieki nie będą stanowić zagrożenia dla środowiska, a przede wszystkim dla odbiorników, niezależnie od tego, czy będzie nim woda czy ziemia. Przedstawiono dwa warianty oczyszczania i przeprowadzono ekonomiczną analizę.Rozwiązanie problemu unieszkodliwiania ścieków odprowadzanych z pojedynczych domów może być realizowane przez zastosowanie przydomowej oczyszczalni ścieków, z odprowadzeniem ścieków do wody lub do ziemi [2] lub gromadzenie ścieków w szczelnych zbiornikach, a następnie ich wywóz środkami transportu asenizacyjnego do oczyszczalni ścieków. Według R. Błażejewskiego [1] na koszty budowy systemu kanalizacyjnego składają się następujące elementy: nakłady inwestycyjne na sieć kanalizacyjną, nakłady inwestycyjne na oczyszczalnię ścieków, koszty eksploatacji. Podstawą wyboru rozwiązania systemu odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków są wskaźniki efektywności techniczno-ekonomicznej inwestycji [3]. Nakłady ekonomiczne i koszty eksploatacji wciąż są pierwszym kryterium wyboru sposobu oczyszczania ścieków przez indywidualnych odbiorców. Na terenach wiejskich, gdzie świadomość ekologiczna społeczeństwa jest niska, niewielkie znaczenie mają rozwiązania oferujące wysoki stopień oczyszczenia ścieków. Rozpatrywane są proste sposoby oczyszczania, niskonakładowe i tanie w eksploatacji, jak też takie, przy których można starać się o dofinansowanie. Najbardziej elastyczne pod względem zastosowania, nieskomplikowane i tanie w obsłudze są oczyszczalnie z grupy hydrofitowych z filtrem żwirowo-roślinnym. Jest to technologia sprawdzona i bardzo popularna w Europie Zachodniej. Układ technologiczny składa się z osadnika z koszem filtrującym, części stałe pozostają w osadniku, a ciecz poprzez pr[...]

Próby unieszkodliwienia kwasów fenoksyoctowych w środowisku wodno-ściekowym

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono możliwości usuwania wybranego herbicydu ze ścieków metodą kombinowaną, w której zastosowano osad czynny i koagulację. Ścieki surowe skażone kwasem 2,4-dichlorofenoksyoctowym (2,4-D) mieszano z koagulantami PIX-113, PAX-16 oraz PAX-XL1 i wprowadzano do komory napowietrzania z osadem czynnym, a następnie do osadnika wtórnego i filtra piaskowego. Zastosowana metoda kombinowana [...]

Wpływ parametrów mikroklimatu w komorze chłodniczej na jakościowe wskaźniki papryki DOI:10.15199/8.2015.10-11.2


  W obecnych czasach zebrane owoce i warzywa mogą być stosunkowo długo przechowywane w chłodniach, a konsumenci mają większą świadomość odnośnie informacji na temat wskaźników ilościowych owoców i warzywach, które zmieniają się w trakcie przechowywania w chłodniach. Jednym z cenniejszych warzyw jest papryka. Może ona być przechowywana w komorze chłodniczej przez stosunkowo krótki okres, a mianowicie do 4 tygodni. W publikacji zaprezentowane są wyniki badań dotyczące zawartości witaminy C, E, cukrów i dwutlenku węgla w papryce w funkcji czasu przechowywanych produktów w chłodni modyfikowanej przez okres 30 dni. Analiza została wykonana na surowcu po zbiorze, po 7 dniach, a następnie po 14, 21 i 30 dniach przechowywania. Prezentowane rezultaty badań nad zawartością witaminy C, E, cukrów i dwutlenku węgla w papryce zostały zestawione ze składem gazowym w atmosferze chłodni. Słowa kluczowe: mikroklimat, komory chłodnicze, przechowalnie, przechowywanie papryki, witamina C i E, cukier, dwutlenek węgla Nowadays, fruit and vegetables can be stored for a long time in cooling chamber without much damage. At the time of storage and storing method fruits and vegetables influence of particular qualitative and quantitative properties of fruits and vegetables. Most consumers blow the whistle on the quantitative properties content of fruit and vegetables. The paper includes research on the influence of peppers storing time on vitamin C and E, sugar and carbon dioxide in peppers for 30 days. The potential storage life of peppers in air is about 4 weeks. The analyses were performed after harvest and after 7, 14, 21 days and finally after 30 days of storage. Results of this analyses were compared with composition of the chamber gas in the atmosphere. Statistically significant influence of vitamin C and E, sugar and carbon dioxide in peppers on O2 and CO2 concentrations in the cooling chamber were determined. Keywords: climate, cold sto[...]

Wpływ parametrów mikroklimatu w komorze chłodniczej na skład chemiczny owoców i warzyw Część 2. Badania owoców i warzyw


  Przechowalnie owoców i warzyw o obniżonej zawartości tlenu zyskują w ostatnich latach na popularności z uwagi na to, że pozwalają wydłużyć czas magazynowania surowców bez wyraźnego pogorszenia ich cech. W artykule prezentowane są wyniki badań cech organoleptycznych, zmian chemicznych oraz fizycznych, jakie zachodzą w wybranych owocach i warzywach - jabłkach i papryce, w zależności od czasu przechowywania. Zakres pracy obejmował obserwację cech sensorycznych oraz pomiar wilgotności. Badania jabłek pozwoliły ustalić, że 3 miesiące stanowią najkorzystniejszy okres ich przechowywania w chłodni ULO bez wyraźniej utraty walorów wzrokowych, smakowych, zapachowych.1. Wprowadzenie W ostatnich latach wzrasta zainteresowanie społeczeństwa żywnością o cechach prozdrowotnych. Jednocześnie coraz więcej konsumentów zwraca uwagę na wartość odżywczą i jakość produktów oferowanych na ogólnoświatowym rynku. Rezygnacja z wysoko przetworzonych produktów spożywczych na rzecz surowych owoców i warzyw skutkuje potrzebą przechowywania znacznych ilości płodów rolnych. Podczas magazynowania owoców i warzyw mogą pojawić się straty powodujące obniżenie wilgotności i masy, jak też zmiany jakościowe, które zmniejszają wartość konsumpcyjną i odżywczą, np. utrata witamin, zmiana barwy, smaku lub powierzchni zewnętrznej [1], [2], [3]. Szybkość starzenia się owoców i warzyw zależy od wielu czynników, takich jak: temperatura, wilgotność względna powietrza, skład gazowy w atmosferze przechowalniczej oraz światło [4], [5], [6]. O utrzymaniu odpowiednich warunków podczas przechowywania decyduje przede wszystkim rodzaj przechowalni [7]. 2. Metodyka Celem pracy był pomiar cech organoleptycznych, zmian chemicznych oraz fizycznych, jakie zachodzą w wybranych owocach i warzywach, w zależności od czasu i miejsca przechowywania. Do badań wytypowano jabłka oraz czerwoną paprykę. Badania wykonano na surowcu bezpośrednio po zbiorze, po 1-tygodniowym, 1-miesięcznym, WE[...]

Wpływ parametrów mikroklimatu w chłodni na jakościowe wskaźniki owoców i warzyw Zawartość cukrów i dwutlenku węgla DOI:10.15199/9.2015.6.6


  W artykule zaprezentowane są wyniki badań dotyczące zawartości cukrów i dwutlenku węgla w jabłkach i marchwi w funkcji czasu przechowywanych produktów w chłodni modyfikowanej przez 6 miesięcy. Prezentowane rezultaty badań nad zawartością cukrów i dwutlenku węgla w marchwi i jabłkach zostały zestawione ze składem gazowym w atmosferze chłodni. Badania składu chemicznego jabłek i marchwi pozwoliły określić wpływ stężenia procentowego dwutlenku węgla i tlenu na zawartość cukrów i dwutlenku węgla w jabłkach i marchwi.1. Wstęp Obecnie wzrasta świadomość społeczeństwa na temat zdrowego odżywiania, czyli zastąpienia produktów wysoko przetworzonych produktami surowymi, którymi są owoce i warzywa. Po to, aby owoce i warzywa były dostępne przez cały rok muszą być odpowiednio przechowywane. Mikroklimat chłodni wpływa na skład chemiczny przechowywanych owoców i warzyw. Wielu konsumentów nie zdaje sobie sprawy, że przechowywanie owoców i warzyw najczęściej wiąże się ze zmianą jakościowych (wygląd, zapach, smak i jędrność), jak i ilościowych (zawartość witamin, kwasów, cukrów, soku, masa) właściwości przechowywanych produktów. Obecnie prowadzone są intensywne badania sposobu przechowywania owoców i warzyw przy zachowaniu ich optymalnych wskaźników jakościowych i ilościowych. Główne parametry mikroklimatu, które mają wpływ na przechowywane owoce i warzywa, to temperatura powietrza w chłodni, zawartość tlenu i dwutlenku węgla, a także wilgotność. Badania parametrów powietrza w chłodni przy różnych odmianach owoców i warzyw zostały przedstawione w wielu pracach naukowych [1, 2]. Podstawowym składnikiem owoców i warzyw jest cukier [3], natomiast w produktach wysoko przetworzonych jest on najczęściej zastępowany przez słodziki syntetyczne (np. acesulfam K, aspartam) lub słodziki półsyntetyczne (np. mannitol, sorbitol, ksylitol), których wpływ na organizm ludzki nie jest do końca poznany [4, 5]. Ze względu na wielkość i strukturę cząsteczek[...]

 Strona 1