Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"PAWEŁ MAKSIMOWSKI"

Metateza heksenu-1 wobec układu katalitycznego WOCI4/AI2O3-SiO2/RnM

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono badania nad metateza heksenu-1 w temperaturze pokojowej w układzie stacjonarnym wobec układu katalitycznego WOCI4/Al2O3-SiO2/RnM (R = etyl, M = Al lub R = butyl, M = Sn). Stwierdzono, że reakcji tej towarzyszy izomeryzacja położenia wiązania C = C oraz kometateza tworzących się olefin. Wydajności poszczególnych reakcji zależą od składu nośnika i od rodzaju związku alkilometalo[...]

Badania nad otrzymywaniem heksabenzyloheksaazaizowurcytanu (HBIW) w układzie metanol-kwas siarkowy

Czytaj za darmo! »

Heksabenzyloheksaazaizowurcytan (2,4,6,8,10,12 -heksabenzylo-2,4,6,8,10,12-heksaazatetracyklo[ 5.5.0.05,9.03,11]dodekan, HBIW) otrzymano w reakcji kondensacji benzyloaminy z glioksalem w rozpuszczalnikach organicznych w obecności kwasów protonowych jako katalizatorów. Oznaczono wpływ czasu i temperatury reakcji, stosunku kwas siarkowy (katalizator)/benzyloamina, woda/metanol (rozpuszczalni[...]

Pyrotechnic torch for the nonmetallic mine destruction Palnik pirotechniczny do niszczenia min niemetalowych DOI:10.15199/62.2015.3.12


  Two pyrotechnic torches were constructed and used for burning out explosive material inside land mines. The torches were charged either with a mixt. of KClO4, Al and shellac or with a mixt. of gypsum, fine Al powder and H2O. The torches penetrated polyethylene and poly(vinyl chloride) plates (5-6 mm thick) and steel plates (up to 2 mm thick). The gas products blowed away a 5 cm thick sand layer and burned out the explosive materials from a mine dummy. Przeprowadzono badania nad palnikami pirotechnicznymi, które mogą znaleźć zastosowanie do utylizacji min przez wypalenie zaelaborowanego materiału wybuchowego. Opracowane palniki pirotechniczne pozwalają na perforowanie płyt z polietylenu i poli(chlorku winylu) o grubości 5-6 mm oraz stali o grubości 2 mm. Produkty reakcji rozdmuchują również warstwę piasku o grubości 5 cm. Przeprowadzone próby na surogatach min potwierdziły przydatność opracowanych palników. Jedną z metod niszczenia min jest wypalanie zawartego w nich materiału wysokoenergetycznego. Nawet jeśli podczas palenia materiału wybuchowego dojdzie do jego detonacji, to zagrożenie z tym związane będzie małe, ponieważ część materiału zdąży ulec spaleniu. Miny utylizuje się, wykorzystując mieszaniny pirotechniczne o wysokiej temperaturze reakcji1-5). Wysoka temperatura płomienia (powyżej 2000°C) powoduje przetopienie lub przepalenie obudowy miny i zapalenie znajdującego się w środku materiału wybuchowego. Najczęściej proponowane są masy zawierające aktywny metal (glin, magnez, cyrkon, bizmut, beryl, bor), tlenki metali jako utleniacze (Fe2O3, Fe3O4, Cr2O3) oraz politetrafluoroetylen1, 2). W literaturze można również znaleźć propozycje zastosowania innych tlenków metali (CuO, Co3O4 3), MoO3 5)) oraz innych związków o dużej zawartości fluoru (kopolimer fluorku winylidenu i heksafluoropropylenu)1, 4). Koszt produkcji palnika pirotechnicznego jest związany z ceną surowców oraz metodą przygotowania paliwa i obudowy palnik[...]

 Strona 1