Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Sylwia BĄK"

Modele oceny dojrzałości zarządzania ryzykiem DOI:10.15199/48.2018.10.2


  Zarządzanie ryzykiem jest obecnie uznawane za jedną z kluczowych domen zarządzania, warunkującą niejednokrotnie nie tylko przetrwanie i rozwój organizacji w warunkach turbulentnego otoczenia, ale również osiągnięcie przewagi konkurencyjnej [3] [5]. Aby kształtować efektywnie działające systemy zarządzania ryzykiem, konieczna jest ich ciągła ocena, umożliwiająca wyłonienie obszarów wymagających poprawy oraz nakreślająca ścieżkę ich ciągłego doskonalenia [2]. Dokonywanie takiej oceny umożliwiają modele dojrzałości zarządzania ryzykiem, które przede wszystkim diagnozują poziom zaawansowania prowadzonych w tym obszarze działań, a ponadto wskazują docelowy stan wzorcowy [4]. Modele te odnoszą się do zintegrowanego zarządzania ryzykiem w organizacji lub do działań wobec ryzyka w poszczególnych obszarach funkcjonalnych, np. w zarządzaniu projektami. Celem niniejszego tekstu jest scharakteryzowanie oraz porównanie wybranych modeli oceny dojrzałości zarządzania ryzykiem z uwzględnieniem ich specyfiki, stopnia kompleksowości oraz uniwersalności. 1. Pojęcie i geneza modeli oceny dojrzałości zarządzania ryzykiem Pojęcie dojrzałości w odniesieniu do działalności organizacji zaczęto stosować pod koniec lat 70. XX wieku. Po raz pierwszy terminu tego użył Crosby w 1979 roku w odniesieniu do zarządzania jakością. Przez dojrzałość w kontekście organizacji rozumie się określony, najwyższy poziom umiejętności w danym obszarze działalności, czyli osiągnięcie ostatecznego poziomu rozwoju [9]. Poziom dojrzałości z kolei jest zdefiniowanym, ewolucyjnym stanem wynikającym z procesu ciągłego doskonalenia organizacji. Sposób określenia poziomu dojrzałości jest uzależniony od wykorzystywanych mierników i ich wzajemnej synchronizacji [6]. Logika wykorzystywania modeli do oceny poziomu rozwoju organizacji szybko zaadaptowała się zarówno w teorii organizacji i zarządzania, jak 13 2018 Pa ź d z i e r n i k i w praktyce gospodarczej. Koncepcja i[...]

 Strona 1