Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Katarzyna DYBEŁ"

Wniosek o dostęp do informacji publicznej DOI:10.15199/50.2018.9.2


  Zasada jawności informacji publicznej Reguła jawności informacji publicznej należy do podstawowych zasad systemu prawnego Rzeczpospolitej Polskiej. Prawo do informacji publicznej wynika przede wszystkim z: - art. 54 i 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Konstytucji RP) [1], - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (u.o.d.d.i.p) [2], - art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych [4], z którego wynika, że gospodarka środkami publicznymi jest jawna, jednocześnie nie stosując tego przepisu do środków publicznych, których pochodzenie lub przeznaczenie stanowi informację niejawną na podstawie odrębnych przepisów lub gdy wynika to z umów międzynarodowych. Każda informacja w sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. Zgodnie z linią orzeczniczą, stwierdza się, że informację publiczną stanowi każda informacja wytworzona przez szeroko rozumiane władze publiczne oraz osoby pełniące funkcje publiczne, a także inne podmioty, które tę władzę realizują bądź gospodarują mieniem komunalnym lub mieniem Skarbu Państwa w zakresie tych kompetencji (wyrok NSA z dnia 30 października 2002 r., II SA 1956/02) [12]. Do udostępniania informacji publicznej zobowiązane są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, w szczególności organy władzy publicznej, np.: organ administracji architektoniczno-budowlanej. Prawo dostępu do informacji publicznej zwane jest prawem do informacji publicznej. Posiada ono pewne ograniczenia, które wynikają z przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic chronionych ustawowo. Podlega też ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnice przedsiębiorcy. Jednak ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach, które pełnią funkcje publiczne, posiadają związek z pełnieniem tych funkcji, powierzeniem i wykonywa[...]

 Strona 1