Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Jerzy Nowak"

Zabezpieczenia wielkich przesuwników fazowych na liniach transgranicznych


  Przesuwniki fazowe instalowane na liniach transgranicznych są używane do regulacji przepływów mocy czynnej na całym przekroju tych połączeń. W artykule omówiono konstrukcję i zabezpieczenia wielkiego przesuwnika fazowego 400/400 kV tj. przesuwnika, który składa się z dwóch odrębnych transformatorów, umieszczonych co najmniej w dwóch kadziach połączonych rozbudowanym układem połączeń oraz wymaga stosowania uzwojeń regulacyjnych o mocy wielokrotnie większej niż moc uzwojeń regulacyjnych w typowym transformatorze 400/220 kV. Przesuwniki fazowe - wprowadzenie Transformatory typowo mają uzwojenia połączone w gwiazdę lub trójkąt lub niekiedy w zygzak, co powoduje, że taki transformator wprowadza stały kąt przesunięcia fazowego (n·30°, n = 0 ...11) pomiędzy napięciami górnym (np. 400 kV) i dolnym (np. 220 kV). Przełącznik zaczepów jest używany do zmiany wielkości modułu napięcia na jednej ze stron transformatora bez zmiany kąta przesunięcia fazowego. Przesuwniki fazowe wg normy [1] są transformatorami z przełącznikiem zaczepów, które zmieniają/regulują kąt przesunięcia fazowego pomiędzy napięciem wejściowym (źródłowym VS) i wyjściowym (obciążenia VL). Zmiana modułu napięcia w przesuwnikach fazowych jest zjawiskiem niepożądanym wynikającym z niektórych uproszczonych konstrukcji i z przepływu prądu przez przesuwnik. W przesuwnikach symetrycznych moduły napięć VS (źródłowe) i VL (obciążenia) są sobie równe w stanie bez obciążenia dla każdej zmiennej wartości kąta przesunięcia fazowego (przekładnia 400/400 kV). Zmiana modułu napięcia na przesuwniku symetrycznym pojawia się w stanie obciążenia i wynika tylko z impedancji przesuwnika. Na liniach transgranicznych w większości przypadków stosowane są przesuwniki fazowe symetryczne. Obecnie w KSE pracują zestawy transformatorowe składające się z autotransformatora i przesuwnika fazowego. Na przykład autotransformator 400/220±10% kV (pierwsza kadź) + przesuwnik fazowy 220/220 [...]

Standard IEC 61850 dziesięć lat później DOI:10.15199/74.2016.3.9

Czytaj za darmo! »

Minęło ponad 10 lat od opublikowania w 2004 r. pierwszej wersji standardu IEC 61850 "Sieci komunikacyjne i systemy w stacjach". W wersji 2. z lat 2009-2011 zakres standardu rozszerzono poza stacje. Standard jest obszernym i złożonym dokumentem (ponad 1500 stron), składającym się z 10 części, które obejmują komunikację, modele danych (formułowanie i wymianę informacji) oraz projektowanie, konfigurację, testowanie i eksploatację. Obecnie w ponad 5 tysiącach stacji na świecie zastosowano standard IEC 61850. W stacjach KSE wdrażanie IEC 61850 w 2013 r. przedstawiało się następująco [8]: - na żadnej stacji nie zastosowano szyny procesowej IEC 61850 (przekładniki oraz łączniki nie komunikują się z elementami obwodów wtórnych wg IEC 61850), - w ok. 20% stacji zainstalowano SSiN z komunikacją wewnętrzną w standardzie IEC 61850, - w 15% stacji przekaźniki mają możliwość komunikacji z SSiN w standardzie IEC 61850, - są dwie aplikacje automatyki odciążającej, której urządzenia komunikują się między sobą zgodnie z IEC 61850. Pomimo potencjalnych zalet o fundamentalnym znaczeniu dla obwodów wtórnych stacji, optymalna implementacja standardu wciąż napotyka różne trudności. Dotyczą one modeli danych (formułowanie i wymiana informacji) oraz projektowania, konfiguracji, testowania i eksploatacji. Natomiast nie ma w zasadzie zgłoszonych zastrzeżeń do części standardu dotyczących komunikacji. Po poprawie standardu (jako dokumentu), tak aby jego implementacja nie sprawiała trudności, pozostaje jednak bardzo ważne pytanie: czy stacja, w której zastosowano IEC 61850 zapewnia: niezawodność, selektywność działania i dyspozycyjność obwodów wtórnych na wymaganym poziomie. Odpowiedź na to pytanie brzmi tak - dla funkcji sterowania operacyjnego i akwizycji danych (SCADA). Natomiast w przypadku zabezpieczeń, blokad, impulsu wyłączającego od zabezpieczeń, odpowiedź na to pytanie nie jest łatwa. W 2012 r. ENTSO-E (organizacja zrzeszająca 41 operatorów s[...]

Sieci komunikacyjne wg IEC 61850 w obwodach wtórnych stacji 400/220 kV DOI:10.15199/74.2017.8.4


  Obwody wtórne stacji składają się z: zabezpieczeń, automatyki, sterowania operacyjnego i akwizycji danych (SSiN - System Sterowania i Nadzoru), blokad technologicznych i łączeniowych, pomiarów energii, synchronizacji napięć, synchronizacji czasu, łącza inżynierskiego, rejestracji zdarzeń i zakłóceń, lokalizacji miejsca zwarcia, monitoringu aparatury pierwotnej i wtórnej, rezerwowej sygnalizacji awaryjnej, zasilania aparatury pierwotnej i wtórnej oraz z różnorodnej aparatury pomocniczej. Jedno urządzenie wielofunkcyjne inteligentne (IED - Intelligent Electronic Device) może mieć różne funkcje, np.: sterowanie operacyjne, akwizycję danych, zabezpieczenie odległościowe 5-strefowe, zabezpieczenie różnicowe, zabezpieczenie zerowoprądowe dwustopniowe kierunkowe, rejestrację zakłóceń, synchronizację napięć, SPZ (samoczynne ponowne załączenie) itd. Funkcja może rezydować w jednym IED lub może być rozproszona, tj. wykonywana przez kilka IED. IED, mające funkcję rozproszoną, mogą być zlokalizowane w obrębie pola rozdzielni (np. SPZ w oddzielnym urządzeniu) lub w różnych polach rozdzielni (np. lokalna rezerwa wyłącznikowa). Obwody wtórne to nie tylko funkcje zabezpieczeniowe, automatyki, SSiN itp., spełniające wymagania, niezawodności, selektywności i szybkości działania, dyspozycyjności itp. Architektura obwodów wtórnych jest również kształtowana wymaganiami instalacyjnymi, eksploatacyjnymi i ruchowymi. Nowoczesne urządzenia IED mają z natury rzeczy krótki czas eksploatacji z powodu ich zależności od elektroniki i software. Zatem w ciągu czasu eksploatacji obwodów pierwotnych przez 40-60 lat, urządzenia obwodów wtórnych będą wymieniane średnio dwa - trzy razy. Niektóre komponenty mogą być wymieniane częściej. Technologia komunikacji zmienia się szybciej niż technologia obwodów wtórnych. Jeśli instalujemy nowe urządzenie IED, to może ono wymagać zmiany typowej dla niego konfiguracji w celu zapewnienia komunikacji z istniejącymi urządze[...]

Od przekaźników elektromechanicznych do zabezpieczeń całkowicie optycznych DOI:10.15199/74.2018.10.5


  Systemy automatyki stacyjnej (SAS) obecnie działające na stacjach Systemy automatyki stacyjnej (SAS) obecnie działające na stacjach można podzielić na cztery kategorie [8]: - systemy niestandardowe elektromechaniczne (sprzed roku 1970), - standardowe systemy elektromechaniczne (od lat 70. do 90.), - "prywatne" systemy cyfrowe (różne technologie przed wprowadzeniem IEC 61850 w pierwszej dekadzie XXI w.), - standardowe systemy cyfrowe (różne technologie, bazujące na modelu IEC 61850 - od 2004 r.). Każda technologia: - ma specyficzne cechy (funkcjonalność, kompleksowość, elastyczność), - ma różny czas użyteczności: co najmniej 40 lat dla technologii elektromechanicznej, nie dłużej niż 15 lat dla cyfrowej, - wymaga różnego podejścia: kadra techniczna przedsiębiorstwa energetycznego zwykle dobrze radzi sobie z technologią elektromechaniczną, a w przypadku technologii cyfrowej jest zależna od producenta przy naprawach, modyfikacji, rozbudowie i unowocześnianiu pewnych elementów zarówno przy usuwaniu ukrytych błędów oprogramowania, jak i przy wprowadzaniu nowych funkcji. SAS elektromechaniczne są jeszcze całkiem popularne na stacjach. TERNA - włoski operator sieci przesyłowej, zaliczającej się (wg informacji z własnej strony internetowej) do najbardziej nowoczesnych i technologicznie zaawansowanych w Europie, podaje [8], że na 500 stacji eksploatowanych w 2017 r. aż 300 (60%) ma stacyjne systemy automatyki, należące do kategorii elektromechanicznych systemów A lub B. W następnych trzech latach przewiduje się zwiększenie liczby stacji do 850, a liczba stacji z systemami cyfrowymi wzrośnie z 200 (40%) w 2017 r. do 550 (65%). W przeprowadzanej w roku 2016 modernizacji stacji 345/138 kV w Nowym Jorku [9] zastosowano IEC 61850 dla rozdzielni 345 kV, ale pozostawiono na rozdzielni 138 kV przekaźniki elektromechaniczne. W roku 2018 typowy stan posiadania przekaźników zabezpieczeniowych w dużym północno-amerykańskim przedsiębiorstwie ener[...]

 Strona 1