Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Małgorzata Iwanek"

Zastosowanie teorii podobieństwa w modelowaniu awarii sieci wodociągowych DOI:10.15199/17.2015.3.1

Czytaj za darmo! »

Fizyczne modelowanie zjawisk rzeczywistych jest nieustannie wykorzystywane w badaniach praktycznych problemów technicznych. Przy przeprowadzaniu eksperymentu bardzo ważnym zagadnieniem jest właściwy dobór warunków doświadczenia oraz sposób przeniesienia wyników badań uzyskanych dla modelu na zjawisko rzeczywiste. W tym celu wykorzystuje się teorię podobieństwa zjawisk fizycznych. Awaria sieci wodociągowej, polegająca na jej rozszczelnieniu, jest zjawiskiem złożonym. Powoduje to, że bardzo trudno jest zaprojektować model fizyczny awarii, tak by zachować nie tylko podobieństwo geometryczne i kinematyczne, ale również dynamiczne. W ramach niniejszej pracy podjęto próbę określenia warunków budowy modelu fizycznego symulującego awarie polegające na rozszczelnieniu sieci wodociągowej, w oparciu o analizę postaci równań opisujących zjawisko i analizę wymiarową. Badania przeprowadzono rozpatrując poszczególne procesy towarzyszące awarii (przepływ wody w rurze, wypływ przez otwór oraz przepływ w gruncie) oddzielnie, niezależnie od siebie oraz traktując zjawisko całościowo. Przedstawione w artykule wyniki obliczeń stanowią rezultat teoretycznych analiz, wymagających w przyszłości potwierdzenia przez empiryczną weryfikację. Dopiero wówczas będą mogły stanowić podstawę projektu stanowiska laboratoryjnego do fizycznej symulacji awarii sieci wodociągowej.Wstęp Fizyczne modelowanie zjawisk rzeczywistych znajduje szerokie zastosowanie w badaniach praktycznych zagadnień technicznych, szczególnie tych, które są złożone, wieloaspektowe lub których bezpośrednie badanie w warunkach naturalnych jest utrudnione czy wręcz niemożliwe. Budowa stanowiska doświadczalnego powinna być poprzedzona wnikliwą analizą na bazie teorii podobieństwa zjawisk fizycznych. Analiza ta ma na celu nie tylko jak najlepsze odzwierciedlenie warunków rzeczywistych na stanowisku badawczym, ale przede wszystkim optymalny dobór badanych parametrów i umożliwienie właściwej int[...]

Straty ciśnienia na zaworze antyskażeniowym - badania laboratoryjne i modelowe


  Artykuł zawiera wyniki badań laboratoryjnych i modelowych mających na celu określenie straty ciśnienia oraz współczynnika oporu miejscowego dla zestawu zaworu antyskażeniowego o średnicy nominalnej DN 15 mm, obejmującego także połączenia rozłączne zawór - przewód PEX-Al-PEX, dla zmiennej wartości liczby Reynoldsa. Badania numeryczne rozkładu prędkości przepływu wody oraz intensywności turbulencji zostały przeprowadzone za pomocą komercyjnego oprogramowania CFD (Computational Fluid Dynamics) FLUENT, Ansys Inc. Przeprowadzone badania pozwoliły na określenie zależności pomiędzy wysokością straty ciśnienia a liczbą Reynoldsa oraz na identyfikację zmian we właściwościach przepływu wody przez zawór antyskażeniowy wpływających na wartość strat ciśnienia na badanym oporze miejscowym. Wyniki zaprezentowanych obliczeń numerycznych mogą także zostać wykorzystane do analiz numerycznych wymywania i rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń migrujących z materiału korpusu i uszczelnienia zaworu. *) Dr inż. Marcin K. Widomski - Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Lubelska, ul. Nadbystrzycka 40B, 20-618 Lublin, tel. (81) 5384138, e-mail: M.Widomski@wis.pol.lublin.pl Mgr inż. Anna Musz - Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Lubelska, ul. Nadbystrzycka 40B, 20-618 Lublin, tel. (81) 5384138 Dr inż Małgorzata Iwanek - Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Lubelska, ul. Nadbystrzycka 40B, 20-618 Lublin, tel. (81) 5384431 Wstęp Ze względu na złożone ukształtowanie przestrzenne i zróżnicowaną armaturę instalacji wodociągowych niezwykle istotnym zagadnieniem staje się poprawne określenie strat ciśnienia na oporach miejscowych. Straty ciśnienia wywoływane przez lokalne przeszkody wyznacza się wciąż w oparciu o wycofaną w 2011 r. normę PN-M-34034:1976 [23], w której podstawę obliczeń stanowią stabelaryzowane współczynniki oporu miejscowego, uzależnione w większości przypadków jedynie od wymiarów geometrycznych danego oporu. Liczne b[...]

Analiza ekonomiczna wybranych instalacji dualnych DOI:10.15199/17.2018.4.3


  Obserwowany w ostatnich latach spadek wielkości zapotrzebowania na wodę spowodowany jest wieloma różnorodnymi czynnikami. Do najważniejszych z nich zaliczyć można obowiązek opomiarowania ilości pobieranej wody wodociągowej (konieczność instalowania wodomierzy), jak również wzrostowy trend zmian cen za usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Fakt ponoszenia coraz wyższych opłat za faktyczną ilość wykorzystanej wody, skłania użytkowników do ograniczania poboru wody wodociągowej. Dodatkowym argumentem za oszczędnością wykorzystywanej wody jest szeroko popularyzowana idea zrównoważonego rozwoju, której głównym przesłaniem jest wykorzystywanie zasobów naturalnych w sposób, który nie ograniczałby możliwości wykorzystywania tych zasobów przez kolejne pokolenia. Uwzględniając fakt, że zgodnie ze strukturą dziennego wykorzystania wody w budynku mieszkalnym, jedynie 44% wykorzystywanej wody używane jest do celów pitnych i higienicznych [14], można założyć, że pozostała część zapotrzebowania na wodę mogłaby być pokryta przez zasoby o gorszej jakości. Biorąc pod uwagę wspomniane powody, projektanci branży inżynierii sanitarnej poszukują rozwiązań spełniających oczekiwania konsumentów - powstają rozwiązania techniczne, które gwarantują jednakowy komfort korzystania, przy jednoczesnych dodatkowych korzyściach (np. zmniejszony pobór, a tym samym niższe opłaty). Jednym z przykładów rozwiązań technicznych, umożliwiających zmniejszenie poboru wody wodociągowej jest instalacja dualna do odzysku ścieków szarych lub ścieków opadowych. Instalacja dualna ("podwójna") defi niowana jest jako zintegrowany system zaopatrzenia w wodę, umożliwiający dostarczenie wody, która nie jest przeznaczona do celów pitnych, lecz może być zastosowana do innego wykorzystania [14]. Idea instalacji dualnych związana jest z koncepcją "zielonego budownictwa" i sięga genezą lat 70 XX. wieku [5]. Podstawowy układ instalacji dualnej składa się z instalacji kanal[...]

 Strona 1