Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Łucja Przysiecka"

Archeony utleniające amoniak w osadzie czynnym i błonie biologicznej - przegląd literatury i badania wstępne DOI:10.15199/17.2017.9.7


  Nitryfi kacja jest dwufazowym procesem, stanowiącym jedno z ogniw w obiegu azotu w przyrodzie i wykorzystywanym w usuwaniu azotu ze ścieków. Jej pierwsza faza (utlenianie jonów amonowych do azotynów) uznawana jest za limitujący etap tego procesu (Zhang i in., 2009; Bai i in., 2012; Limpiyakorn i in., 2013; Li i in., 2016), dlatego przywiązywana jest do niego spora uwaga w wielu pracach badawczych. Biorą w nim udział bakterie utleniające amoniak (ang. ammonia-oxidizing bacteria, AOB) z rodzajów itrosomonas,Nitrosospira i Nitrosococcus, natomiast za drugą fazę nitryfi kacji (utlenianie azotynów do azotanów) odpowiedzialne są bakterie utleniające azotyny (ang. nitrite oxidizing bacteria, NOB) z rodzajów Nitrobacter, Nitrospina, Nitrococcus i Nitrospira. Cechą charakterystyczną AOB jest obecność enzymu katalizującego utlenianie NH3 -monooksygenazy amonowej (ang. ammonia monooxygenase, AMO) zawierającej miedź. AMO składa się z trzech podjednostek, kodowanych przez geny amoA, amoB oraz amoC (Nicol i Schleper, 2006). Przez wiele lat uważano, że AOB są jedynymi mikroorganizmami utleniającymi amoniak do azotynów, jednak odkrycie archealnych genów amoA (Venter i in., 2004; Treusch i in., 2005) oraz kultur archeonów utleniających amoniak posiadających gen amoA (ang. amoA-encoding archaea, AEA) należących do typu Thaumarchaeota (Könneke i in., 2005; de la Torre i in., 2008; Jung i in., 2011) w środowisku naturalnym udowodniło, że proces utleniania amoniaku jest prowadzony nie tylko przez bakterie, ale również archeony. W ostatnich latach, dzięki zastosowaniu metod biologii molekularnej, wykazano obecność AEA zarówno w naturalnych ekosystemach (Könneke i in., 2005; Dang i in. 2009; Zahalnina i in. 2014; Chen i in. 2016), jak też w oczyszczalniach ścieków (Park i in., 2006; Zhang i in., 2009; Limpiyakorn i in., 2011; Mußmann i in., 2011; Bai i in., 2011; Sauder i in., 2012). Archeony utleniające amoniak zostały po raz pierwszy zaobserwowane[...]

 Strona 1