Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Dorota Siuta"

A fuzzy logic approach to modeling consequence of accidental releases of liquid natural gas to sea water Zastosowanie algorytmu logiki rozmytej do modelowania skutków awaryjnych uwolnień LNG do wody morskiej DOI:10.15199/62.2017.5.26


  A general methodol. for calcg. consequence of accidental releases of liquefied natural gas from carriers was proposed. The methodol. took into account the parameter uncertainties and was based on sensitivity anal. and fuzzy sets approach. Zaprezentowano metodykę obliczeń efektów fizycznych i skutków powstałych w wyniku niepożądanych uwolnień skroplonego gazu ziemnego (LNG) do wody morskiej. Metodyka opierała się na analizie wrażliwości i teorii zbiorów rozmytych, uwzględniała niepewności parametryczne w procesie modelowania. Przypadek studialny, pokazujący zastosowanie zaproponowanej metodyki obliczeń, dotyczył rozszczelnienie gazowca LNG wskutek kolizji z innym obiektem. Opracowana metodyka pozwoli na bardziej precyzyjne wyznaczanie zasięgu stref zagrożenia. Wyniki pracy mogą posłużyć do opracowania planów i procedur operacyjno-ratowniczych oraz wytycznych do zarządzania ruchem gazowców LNG w portach morskich. Z uwagi na walory ekonomiczne i ekologiczne można zauważyć gwałtowny wzrost zainteresowania LNG na świecie. Z roku na rok powstają nowe terminale (obecnie jest ich ok. 90), budowane są coraz większe gazowce oraz zwiększa się natężenie ruchu statków na szlakach morskich. W tej sytuacji, priorytetem staje się oszacowanie prawdopodobieństwa wystąpienia sytuacji awaryjnej związanej z uwolnieniem LNG do środowiska, a następnie określenie obszarów oddziaływań poszczególnych efektów fizycznych na ludzi i obiekty. Jest to niezbędne do podjęcia intensyfikacji działań zapobiegających, zwalczających i ograniczających skutki zdarzeń niepożądanych oraz do planowania ruchu gazowców LNG w aspekcie bezpieczeństwa. Zwykle zadania te są realizowane poprzez analizę ryzyka procesowego, której jednym z głównych elementów jest ocena efektów fizycznych i skutków uwolnień substancji niebezpiecznych. Jednakże proces wyznaczania stref oddziaływań poszczególnych efektów fizycznych, powstałych wskutek awaryjnych uwolnień LNG, jest szczególnie[...]

 Strona 1