Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Jarosław Ślizowski"

Effectiveness of natural gas and hydrogen storage in salt caverns Efektywność magazynowania gazu ziemnego i wodoru w kawernach solnych DOI:10.15199/62.2017.5.10


  Storage capacity of the gases was estd. depending on the geol. and mining conditions of NaCl salt bed located in the region of Gdańsk Gulf in northern Poland. Special maps were elaborated showing the amt. of energy that can be accumulated in the analyzed gases per unit area of land. Określono pojemności kawern magazynowych gazu ziemnego i wodoru w zależności od warunków geologiczno-górniczych. Na tej podstawie porównano ilość energii zgromadzoną w analizowanych gazach. Opracowano odpowiednie mapy izoliniowe obrazujące ilość energii, jaką można zmagazynować w przeliczeniu na jednostkę powierzchni terenu. Analiza dotyczy pokładu soli kamiennej w rejonie Zatoki Gdańskiej. Obserwowany obecnie proces przechodzenia od paliw stałych do paliw płynnych (ciekłych i gazowych) jest powodem zwiększonego zainteresowania wodorem jako nośnikiem energii. Wodór, wytwarzany z zastosowaniem wielu różnorodnych technologii, brany jest pod uwagę jako ważny czynnik zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Główną przeszkodą w rozwoju gospodarki wodorowej jest problem związany z magazynowaniem i transportem rurociągowym wodoru, wynikający z małej gęstości tego gazu1). Wodór ma bardzo dużą masową gęstość energii, wynoszącą 121,0 MJ/kg (metan 55,6 MJ/kg, olej napędowy 46,2 MJ/kg, benzyna 46,4 MJ/kg), ale w temperaturze otoczenia jest on gazem, wskutek czego w porównaniu z paliwami konwencjonalnymi ma bardzo małą objętościową gęstość energii, wynoszącą tylko 0,01079 MJ/L (metan 0,0378 MJ/L, olej napędowy 37,3 MJ/L, benzyna 34,2 MJ/L)2). Dlatego też bardzo istotne jest porównanie pojemności energetycznej kawern wodorowych z pojemnością kawern na gaz ziemny. Celem pracy było wyznaczenie ilości wodoru, jaką można zmagazynować w kawernie solnej i określenie jaka to będzie ilość w przeliczeniu na jednostkę powierzchni terenu. Analogiczne oszacowanie wykonano dla gazu ziemnego w monografii3). Na podstawie otrzymanych wartości sporządzono odpowiednie[...]

 Strona 1