Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Leszek Włochyński"

buildingSMART (openBIM) a sprawa polska DOI:


  Na fali emocji związanych z nieodległą jeszcze setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości można by się zastanawiać, czy zasadne jest rozpatrywanie codziennej inżynierskiej i menedżerskiej pracy zawodowej lub członkostwa i działalności w organizacjach branżowych w kategoriach polskiej racji stanu i pod pojęciem patriotyzmu. Czy można tak patrzeć na budownictwo, jego cyfryzację i wdrożenie BIM? Czy można myśleć o patriotycznym programowaniu inwestycji budowlanych lub organizowaniu przetargów? Czy można zarządzając pracownią architektoniczną, firmą budowlaną czy nawet działem ofertowania, wzmocnić Polskę lub ją osłabić? Nie jest moją ambicją odpowiedzieć w pełni na tak postawione pytania, ale dotknięcie tych kilku zagadnień byćmoże przerodzi się w owocną dyskusję na łamach miesięcznika "Materiały Budowlane", a nade wszystko spowoduje przyspieszenie wdrożenia BIM w Polsce. Od początku 2018 r. w czasopiśmie, niejako pod patronatem rodzącego się polskiego oddziału organizacji buildingSMART (bS), koordynuję dział "BIMw budownictwie", w ramach którego publikowane są wypowiedzi zarówno na temat sposobu działania i globalnych osiągnięć bS, jak i BIM- -owych doświadczeń firm budowlanych działających w Polsce, ich problemów i oczekiwań w odniesieniu do szeroko pojętej idei openBIM. Poruszamy także zagadnienia związane ze standaryzacją zastosowania technologii BIM czy programów kształcenia. W tym wydaniu przywołuję dorobek minionego roku, zapowiadając dalsze działania, a w kolejnym numerze czasopisma znajdzie się głos przedstawiciela producentów materiałów budowlanych dotyczący zastosowania BIMi przyszłego członkostwa w buildingSMART Polska (chapter in formation). Chcąc rozwijać dział "BIM w budownictwie", gorąco zachęcam do współpracy autorów zainteresowanych problematyką BIM, w tymzwłaszcza openBIM. Liczymy także na partnerów w postaci reklamodawców. Czym jest buildingSMART (bS)? bS to międzynarodowa społeczność opierając[...]

Od 2D do BIM


  Techniki komputerowego wspomagania projektowania (CAD) rozwijają się nieprzerwanie od kilkudziesięciu lat. Prowadzone na początku lat sześćdziesiątych XX wieku prace badawcze doprowadziły do powstania wielu wynalazków, bez których niemożliwe byłoby stworzenie współczesnych narzędzi CAD. Wdrożenie narzędzi wspomagających projektowanie w technice 2D stanowiło ogromny krok naprzód w stosunku do tradycyjnych metod kreślarskich. W sposób istotny ułatwiło i przyspieszyło przygotowanie dokumentacji projektowej. Komputerowy zapis dokumentacji pozwolił na uzyskanie dużej dokładności oraz możliwości szybkiej modyfikacji rysunków. Jednocześnie pojawiły się nowe możliwości, takie jak automatyczne wymiarowanie i wykorzystanie elementów powtarzalnych - bloków - wraz z przypisanymi do nich atrybutami. Zapoczątkowało to proces łączenia rysunków z innymi informacjami i umożliwiło tworzenie prostych zestawień. Rozpowszechnienie technik 2D spowodowane było łatwością ich wdrożenia wynikającą z bezpośredniego nawiązania do tradycyjnych procesów projektowych. Zaletą była prosta idea i uniwersalny sposób pracy, dostosowany do wszystkich rodzajów projektów. Jednocześnie zapisywanie informacji za pomocą płaskich elementów rysunkowych tworzonych z linii i łuków stawiało niskie wymagania dotyczące sprzętu komputerowego. Wykorzystywane do dziś techniki 2D mają jednak wady, które utrudniają realizację wielu procesów projektowych. Głównym problemem jest konieczność wielokrotnego wprowadzania tych samych informacji w opracowanych rysunkach. Te same czę[...]

Praca zespołowa i współpraca międzybranżowa z wykorzystaniem technologii BIM


  Jednym z zadań, jakie stawiane są aplikacjom w technologii BIM, jest wsparcie projektantów w obszarze szeroko pojętej współpracy. Proces inwestycyjny wymusza kooperację wielu jego uczestników. Dąży się do tego, aby dzięki umiejętnie dobranymprogramomkomputerowymkooperację uczynić bardziej efektywną, tańszą, mądrzejszą. Skuteczność systemu wymiany informacji o projekcie - pomiędzy uczestnikami procesu projektowego, a później - pomiędzy projektantami a wykonawcami jest czynnikiem determinującym powodzenie współpracy. Skuteczność ta wyraża się łatwością przekazywania danych, szybkością dostępu do informacji niezbędnychwdanymmomencie, stopniemskoordynowania dokumentacji, tj. minimalizacją ewentualnych błędów i niespójności między poszczególnymi częściami opracowania lub fragmentami opracowywanymi przez różne osoby.Wartykule skoncentrujemy się na zagadnieniach dotyczących wsparcia współpracy projektantów. Przedstawimy je na przykładzie pracującego razem zespołu architektonicznego, tzw.współpracywewnętrznej (internal collaboration) oraz współpracy międzybranżowej, zewnętrznej (external collaboration).Większość przywołanych przykładów odnosi się do ważnych doświadczeń z pracy w programieArchiCAD wykorzystującymm.in. technologięTeamwork 2.0, koncepcjęBIM- -serwer, technologię Delta-serwerTM, a także obsługującego format IFC (otwarty i uniwersalny format wymiany danych BIM).Praca zespołowa - współpraca wewnętrzna Dotychczas obowiązującym standardem w wielu pracowniach projektowych było korzystanie z serwera plików - zazwyczaj odrębnego od stacji roboczych komputera, na którymgromadzone jest archiwumpracowni, do którego równoprawny dostępmają poszczególni projektanci.Wfolderach pośw[...]

BIM blisko budowy DOI:10.15199/33.2018.06.16


  Patrząc z perspektywy generalnego wykonawcy, spodziewamy się, że podobnie jak to się już stałowwielu krajach na świecie, tak samo w Polsce upowszechnią się wymagania formalne/rynkowe dotyczące BIM, którym będziemy chcieli wówczas umieć sprostać. Już zauważalnie zwiększa się liczba krajowych projektów, gdzie wykorzystuje się BIM, oraz przetargów, w których wymagania BIM są określone mniej lub bardziej klarownie. Wiele mówi się o "wdrażaniu BIM" czy "standardach". Czy jednak te określenia są jednoznaczne? Czym innym jest standard w odniesieniu do warunków kontraktowych, a czym innym dotyczący kwestii technicznych - wymiany danych, nazewnictwa plików itd. O wdrożeniu BIMmożnamówić w kontekście całej gospodarki lub konkretnego projektu budowlanego. Jedna i druga sytuacja wymaga sprzyjających okoliczności wykraczających poza możliwości pojedynczej firmy budowlanej (wykonawczej).Wdrożenie BIMw polskiej gospodarce wymaga woli politycznej, a w przypadku projektów - odpowiedniego przygotowania uczestników (supply chain), w tymprzede wszystkim świadomości inwestora i jego gotowości do sformułowania oczekiwań dotyczących BIM (Employer’s Information Requirements/EIR), na które zaangażowani wykonawcy mogliby odpowiedzieć skrojonymnamiarę planemwdrożenia (BIM Execution Plan/BEP). W artykule zostaną przedstawione spostrzeżenia i doświadczenia wypracowane w firmie HOCHTIEF Polska (HTPL) przy udziale powołanego w niej przed dwoma laty zespołu ds. BIM. Wprowadzenie rozwiązań BIMw pełnym cyklu życia projektu budowlanego jest uzale[...]

Utworzymy oddział buildingSMART w Polsce! DOI:10.15199/33.2018.01.25

Czytaj za darmo! »

Wlistopadzie 2017 r. grupa największych firm budowlanych w Polsce (HOCHTIEF Polska,WARBUD,MOSTOSTAL Warszawa, MOTA-ENGILE Central Europe, ELECTRAM&E Polska, ENGIE Technika Instalacyjna) zawiązała porozumienie i powołała "Fundację na rzecz utworzenia buildingSMART Polska" - krajowego oddziału międzynarodowej organizacji buildingSMART, której celem jest rozwój i popularyzacja otwartej współpracy z wykorzystaniem BIM. Główne zadania Fundacji, to przede wszystkim zbudowanie podstaw funkcjonowania i wypromowanie przyszłego stowarzyszenia buildingSMART Polska jako forum współpracy podmiotów reprezentujących szeroko pojęty rynek budowlany w Polsce. Tym razem od firm wykonawczych wychodzi inicjatywa upowszechnienia BIMw działalności budowlanej na polskim rynku. Obecnie trwają procedury związane z rejestracją Fundacji, niemniej idee i motywacje przyświecające fundatorom są żywe i już dziś zaczynamy o nich rozmawiać. Zanim zaprezentujemy ważną rolę organizacji buildingSMART w kreowaniu mechanizmów zastosowania BIMna świecie, a tym bardziej zanim opiszemy polską inicjatywę dotyczącą utworzenia lokalnego oddziału buildingSMART, warto zastanowić się, komu BIMjest potrzebny i o jaki BIM chcielibyśmy zabiegać jako profesjonaliści z dziedziny budownictwa. W Polsce dojrzeliśmy już do merytorycznej rozmowy w gronie rynkowych konkurentów. Jako Fundacja, a docelowo stowarzyszenie buldingSMART Polska, chcielibyśmy wymianę doświadczeń i opinii pomiędzy praktykami i kluczowymi uczestnikami rynku budowlanego w Polsce po części prowokować i moderować. Przez dobrze zapowiadającą się współpracę z redakcją miesięcznika "Materiały Budowlane", Fundacja na rzecz utworzenia buildingSMART Polska włącza się w dzieło współtworzenia stałego działu "BIM w budownictwie" na łamach czasopisma - działu zainicjowanego sześć lat temu przez śp. Piotra Miecznikowskiego, dla któregoważnąmisją było dążenie dowprowadzenia BIMdo polskiego budownictwa. [...]

Konferencja buildingSMART Summit w Paryżu DOI:10.15199/33.2018.05.29


  Wpierwszym tegorocznym numerze miesięcznika „Materiały Budowlane” w artykule pt. „Utworzymy oddział buildingSmartwPolsce” przedstawiono cele i zasady organizacji buldingSMART (bS), której centralny organ stanowi buildingSMART International [bSI], a także podjętą inicjatywę powołania oddziału bS w Polsce (http://buildingsmart.org.pl). Dwa razy w roku bS organizuje międzynarodowe konferencje pod nazwą building- SMART Summit. Ostatnie takie wydarzenie miało miejsce w Paryżu (26 – 29 marca 2018 r.) i zgromadziło ok. 400 uczestników reprezentujących 38 krajów i 225 firm zainteresowanych realizacją koncepcji openBIM. Polskę i podmioty zaangażowane w tworzenie oddziału bS w naszym kraju reprezentowała silna sześcioosobowa grupa przedstawicieli firm: WARBUDS.A.,HOCHTIEF Polska S.A. iBIMPOINTsp. z o.o.[...]

 Strona 1