Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Agnieszka MISZTAL"

Przegląd standardów uzupełniających systemy zarządzania jakością w wybranych branżach przemysłu

Czytaj za darmo! »

Próba uporządkowania szerokiego wachlarza standardów polskich, europejskich i amerykańskich powiązanych z wymaganiami normy ISO 9001 "Systemy zarządzania jakością. Wymagania".Fascynacja modelem Systemów Zarządzania Jakością w oparciu o wymagania norm serii ISO 9000 towarzyszy przedsiębiorcom w Polsce od prawie dziesięciu lat, kiedy to wprowadzenie podejścia systemowego przekonało ich, że system jest odzwierciedleniem rzeczywiście funkcjonujących procesów, a nie zbiorem oderwanych od rzeczywistości procedur (jak to się miało w przypadku modeli z 1996r.). To znaczne zainteresowanie przekładało się na liczbę certyfikowanych systemów w Polsce, a przede wszystkim w Europie i na świecie. W miarę rozwoju systemów i ukierunkowywania przedsiębiorców na ciągłe doskonalenie, sukcesywnie[...]

Zarządzanie jakością w motoryzacji według standardu IATF 16949:2016 w ujęciu procesowym DOI:10.15199/48.2017.11.1


  Globalny przemysł motoryzacyjny ciągle wymaga światowej klasy jakości produktów, produktywności i konkurencyjności, a także ciągłego doskonalenia. Aby to osiągnąć, koncerny samochodowe wymagają od swoich dostawców wdrożenia i certyfikacji systemów zarządzania jakością. Ich interesy reprezentuje International Automotive Task Force (IATF). Celem nowego standardu zarządzania jakością IATF 16949:2016 w branży przemysłu motoryzacyjnego jest rozwój systemu zarządzania jakością, zapewniającego ciągłe doskonalenie, skupionego na zapobieganiu błędom i zmniejszaniu zmienności i strat w łańcuchu dostaw. Standard ten określa podstawowe wymagania dotyczące systemów zarządzania jakością w produkcji seryjnej oraz produkcji części. Standard IATF nie jest uznawany za samodzielny standard zarządzania jakością, lecz należy go rozumieć jako uzupełnienie normy ISO 9001:2015 i stosować w powiązaniu z tą normą. Celem artykułu jest omówienie propozycji zastosowania podejścia procesowego w powiązaniu z poszczególnymi wymaganiami standardu IATF 16949:2016 w procesach przedsiębiorstwa produkcyjnego. 1. Historia standardu IATF 16949 Wraz w rozwojem systemów jakości opartych o normy serii ISO 9000, branża motoryzacyjna zaczęła dbać o doprecyzowanie szczegółowych wymagań specyficznych dla producentów pojazdów. Wielka Trójka, czyli trzy amerykańskie koncerny samochodowe, wydała dla dostawców amerykańskich i europejskich standard QS 9000, w ślad za którym powstawały analogiczne standardy: niemiecki VDA 6.1, francuski EAQF i włoski AVSQ. W celu osiągnięcia ogólnoświatowej harmonizacji różnych systemów oceny i certyfikacji w łańcuchu dostaw przemysłu motoryzacyjnego w roku 1999 International Automotive Task Force (IATF) wydała specyfikację techniczną ISO/TS 16949 (wydanie pierwsze). Kolejne jej wydania (wydanie drugie 5 2017 L i s t o p a d z roku 2002 i wydanie trzecie z roku 2009) były konieczne zarówno w związku z rozwojem przemysłu motoryzacy[...]

Program Training Within Industry sposobem na utrzymanie systemu 6S w przedsiębiorstwie produkcyjnym DOI:10.15199/48.2018.9.23


  Wprowadzenie Przedsiębiorstwa skupiają się na poprawie bezpieczeństwa, korzystając z różnych modeli, systemów i narzędzi. Tworzenie bezpiecznego środowiska pracy w przedsiębiorstwie produkcyjnym jest trudnym procesem. Warunkiem utrzymywania bezpiecznych warunków pracy na stanowiskach jest między innymi przestrzeganie wcześniej wdrożonych zasad oraz dbałość o prawidłową organizację i czystość na stanowiskach pracy oraz eliminacja ewentualnych zagrożeń. Warunki sprzyjające utrzymaniu wdrożonego systemu skutkują nie tylko bezpieczeństwem pracy, ale przekładają się także na poprawę jakości produktów. Jednym ze wspomnianych systemów jest 6S, mający na celu ustanowienie oraz utrzymanie porządku i dyscypliny w miejscu pracy. Praktyki 6S stają się jednym z fundamentów tworzenia bezpiecznego środowiska pracy sprzyjającego działaniom projakościowym, a także harmonijnej pracy i ciągłego doskonalenia stosunków międzyludzkich [1]. Wszystkie działania przeprowadzane w ramach segregacji (1S), selekcji (2S), sprzątania (3S), standaryzacji (4S) i samodyscypliny (5S) mają bezpośredni lub pośredni wpływ na ostatni (6S) krok metody - bezpieczeństwo [3, 12]. Metoda 6S opisuje proces angażowania całego zespołu w organizowanie, rozwijanie i podtrzymywanie bezpiecznego i produktywnego środowiska pracy. Jest jednym z narzędzi systemu produkcji "odchudzonej" (ang. lean) i bazą do późniejszego wprowadzenia innych elementów. Proces wdrażania 6S jest pierwszym etapem, od którego przedsiębiorstwo powinno zacząć wprowadzanie procesu ciągłego doskonalenia firmy, czyli stworzenia produktywnego, projakościowego i przyjaznego ludziom środowiska pracy. System ten pozwala pracownikom zrozumieć podstawy produkcji odchudzonej i przygotować ich na kolejne zmiany. Jest również dobrym sposobem na sprawdzenie zaangażowania pracowników i kadry kierowniczej we wdrożenie produkcji odchudzonej [9]. Niestety podczas wdrażania systemu 6S pojawia się wiele barier.[...]

Model doskonalenia przedsiębiorstwa przez zarządzanie ryzykiem zgodnie z ISO 9001:2015 DOI:10.15199/47.2016.10.2


  Celem artykułu jest zaprezentowanie modelu doskonalenia organizacji uwzględniającego wymagania związane z koniecznością wdrożenia podejścia opartego na ryzyku, ujętego w standardzie ISO 9001:2015, wspartego wytycznymi do zarządzania ryzykiem. Autorki wymieniają wymagania normy w zakresie określania ryzyk i szans oraz opisują przesłanki zainteresowania się polskich menedżerów wdrażaniem zarządzania ryzykiem do codziennej praktyki przedsiębiorstw. Ponadto autorki wskazują na ważność ustalania standardu pracy, czynności czy procesu jako podstawy dalszych prac doskonalących. The aim of the article is to present a model of organizational improvement which takes into account the requirements related to the need to implement the risk-based approach included in the standard ISO 9001:2015 supported by guidelines for risk management. The authors list the requirements of the standard in terms of determining the risks and opportunities and describe the reasons for Polish managers to implement risk management in everyday practice of their companies. Furthermore, the authors point to the importance of setting standards for work, activity or process as a basis for further improvement action. Słowa kluczowe Keywords ryzyko, ISO 9001:2015, doskonalenie, standardy.Wprowadzenie Zainteresowanie zarządzaniem ryzykiem rozwija się w przedsiębiorstwach od kilkunastu ostatnich lat. Jeszcze niedawno, tylko nieliczne przedsiębiorstwa zarządzały ryzykiem wielopłaszczyznowo, gdyż większość przedsiębiorstw odnosiła się do ryzyka finansowego [8,9] lub ryzyka zawodowego [4,6]. Ta uwaga wzrosła wyraźnie po roku 2008 w następstwie wystąpienia kryzysu finansowego w USA, którego konsekwencje odczuwały przedsiębiorstwa na całym świecie. Grupa AON, wiodący dostawca usług w zakresie zarządzania ryzykiem, brokerskich usług ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, przeprowadza co dwa lata badania dotyczące zarządzania ryzykiem i ubezpieczeniami w przedsiębiors[...]

Metoda identyfikacji i rozpoznania wymagań interesariuszy uczelni wyższej DOI:10.15199/48.2018.8.3


  Silnie oddziaływająca konkurencja na rynku szkolnictwa wyższego sprawiła, że model zarządzania uczelnią wyższą powinien opierać się o kompleksową analizę samej organizacji, jak i jej złożonego otoczenia. Silne oddziaływanie marketingowe, głośno artykułowane oczekiwania, innowacje technologiczne, a przede wszystkim umasowienie szkolnictwa wyższego, w zestawieniu z rosnącymi wymaganiami studentów wspieranych ich doświadczeniem zawodowym, wręcz wymuszają na zespole oświaty podejmowanie działań, które podniosą satysfakcję klienta, mając na uwadze jego oczekiwania. "Organizacje przestawiają się z zarządzania relacjami z klientem (CRM) na zarządzanie interesariuszami, obejmujące również klientów, które określone zostało jako nigdy niekończące się zadanie związane z równoważeniem i integracją złożonych relacji i wielu różnorodnych celów" [3]. W organizacji usługowej, jaką stanowi uczelnia wyższa, kwestia zarządzania interesariuszami jest kluczowa ze względu na bezpośredni udział jej podstawowych interesariuszy - klientów i pracowników - w realizowanych przez nią procesach usługowych. Obydwie strony mają zupełnie odmienne cele, których pogodzenie przez organizację jest kluczowe dla jej rozwoju. Niemniej jednak nie zawsze istnieje rozwiązanie gwarantujące satysfakcję obydwu stron, co skutkuje realizacją celu nadrzędnego dla organizacji. Z tego właśnie względu należy starannie dopasowywać działania do wcześniej zidentyfikowanych wymagań interesariuszy - zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Poniższy artykuł ma charakter koncepcyjny, a jego podstawowym celem jest przedstawienie metody identyfikacji i rozpoznania wymagań interesariuszy 13 2018 S i e r p i e ń wewnętrznych i zewnętrznych w celu podejmowania działań doskonalących jakość usług świadczonych przez uczelnię wyższą, zapewniając przy tym spełnienie oczekiwań interesariuszy. Identyfikacja interesariuszy W obecnych czasach niezwykle trudno jest osiągnąć sukces w p[...]

Elektrolityczne utlenianie plazmowe stopu magnezu AZ91D DOI:10.15199/40.2017.5.1


  W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących wytwarzania powłok tlenkowych na stopie magnezu AZ91D przy zastosowaniu metody elektrolitycznego utleniania plazmowego (PEO) w roztworze krzemianu sodu. Określono morfologię, skład chemiczny, grubość i chropowatość otrzymanych powłok oraz odporność korozyjną modyfikowanego powierzchniowo stopu magnezu. Wykazano pozytywny wpływ obecności fluoru w powłoce na odporność korozyjną próbek pokrytych takimi powłokami. Słowa kluczowe: odlewnicze stopy magnezu, utlenianie plazmowe, PEO, grubość powłoki 1.Wstęp Stopy magnezu znalazły szerokie zastosowanie w przemyśle lotniczym, a zastosowanie w przemyśle samochodowym ciągle rośnie, co związane jest z dążeniem do zmniejszenia zużycia paliwa poprzez obniżanie masy samolotów i samochodów dzięki zastępowaniu niektórych elementów konstrukcyjnych z tradycyjnych metali - magnezowymi. Zgodnie z danymi statystycznymi obniżenie masy pojazdu napędzanego silnikiem wewnętrznego spalania o 10% obniża zużycie paliwa o 6÷8% [15]. Zastosowanie magnezu i jego stopów jest możliwe dzięki ich dobrym właściwościom - niskiej gęstości i relatywnie wysokiej wytrzymałości. Jednak główną przeszkodą w szerokim stosowaniu elementów wykonanych This paper presents the results of the investigations on the preparation of the oxide coatings on magnesium alloy AZ91D with the application of the plasma electrolytic oxidation (PEO) method, in the sodium silicate solution. Coatings were characterized by investigating their morphology, chemical composition, thickness and roughness, as well as the corrosion resistivity of the surface modified alloy. The positive influence of the presence of fluoride in the oxide layer on the corrosion resistance of the alloy samples was demonstrated. Keywords: magnesium casting alloys, plasma electrolytic oxidation, PEO, coating thickness 1. Introduction Magnesium alloys found wide range of applications in the aviation industry and their applicat[...]

 Strona 1