Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"ZBIGNIEW DĄBEK"

Ścieki bytowe w technologiach jutra

Czytaj za darmo! »

Z początkiem lat dziewięćdziesiątych minionego stulecia na Zachodzie rozpoczął się w instalacjach sanitarnych zdecydowany odwrót od technologii MIFSLA (ang. Mix First Separate LAter - dosłownie - zmieszaj najpierw i oddziel później). Problem ma wymiar behawioralny i wymaga odrębnego traktowania w sferze świadomości i techniki, na wszystkich poziomach społeczeństwa, i nabiera szczególnego[...]

Separacja fazy stałej ze scieków bytowych na przydomowej oczyszczalni ścieków z osadnikiem szybowym

Czytaj za darmo! »

Znaczna część mieszkańców zwłaszcza siedlisk o zabudowie rozproszonej w Uni Europejskiej będzie zobligowana Ramową Dyrektywą Wodną obowiązującą od 2015 r. Wytycznyne RDW przyjmują, że w państwach członkowskich ma być uzyskany odpowiedni potencjał czystości wody. Dyrektywa ta tym samym inspiruje do podejmowania decyzji, majacych za cel poprawę stanu środowiska wodnego, przez ograniczenie emisji zanieczyszczeń. W obszarze działania RDW znajduje sie więc bardzo duża ilość oczyszczalni gruntowych eksploatowanych najliczniej w Polsce z racji kosztów i świadomości ekologicznej Polaków. W tej perspektywie, stosownym jest przedstawienie rozwiązań nie kolidujących z RDW, które można i należy w realiach polskich propagować. Powstające w gospodarstwie domowym ścieki bytowe, zawierają mieszaninę wody czarnej (zawierającej kał i papier toaletowy) oraz wody szarej (pochodzacej z toalety, łazienki, kuchni) i żółtej (zawierającej mocz) [4,5].Ścieki bytowe w warunkach zabudowy rozproszonej, wymagają odrębnego, przemyślanego postępowania. Nieodpowiedzialne działania w tym względzie mogą przysporzyć wiele kłopotów. Mnogość technologii biodegradujących biogeny w ściekach pozwala żywić nadzieje na pomyślność trafnego wyboru odpowiedniego realizatora inwestycji [16]. Rzecz jednak w tym, że najistotniejszym elementem powodzenia i poprawności przedsięwzięcia jest realizacja oczyszczania jak najbliżej źródła powstania zanieczyszczeń [7,8].W krajach Skandynawskich taką zasadę realizują biotoalety o różnej konstrukcji [9], które w naszej kulturze ekologicznej nie przyjęły się w stopniu nawet dostatecznym, w przeciwieństwie do m.i. Chin, Francji, Kanady, Meksyku, Niemiec, Skandynawów, czy USA [6]. Istotną przesłanką zdcydowanej poprawy stanu gospodarki wodno-ściekowej, szczególnie dla zabudowy rozproszonej hutorowej, należy upatrywać w propagowanych i budowanych oczyszczalniach hydrofitowych [18,20,22], które z powodzeniem są eksploataowane w wielu regi[...]

Hybrydowe systemy hydrofitowe Część I. Humifikacja materiału organicznego


  W przydomowych hybrydowych systemach hydrofitowych (HSH) [7], reprezentowanych przez obiekty złożone z co najmniej dwóch filtrów wegetacyjnych o zmienionej konfiguracji (poziome i pionowe złoża), realizowany jest wysokosprawny system biologicznego rozkładu materiału organicznego. Generalną istotą systemu, obok złoża z przepuszczalnego materiału mineralnego, jest zasiedlenie złoża heliofitami (wynurzonymi roślinami bagiennymi), których system korzeniowy i proces transpiracji jest wystarczająco intensywny (nawet trzy-krotnie większy niż parowanie równoważnej do nasadzenia powierzchni wody). Heliofity zapewniają jednocześnie mineralizacje osadów organicznych, dzięki rozrastającym się wielokierunkowo kłączy i korzeni. Ryzosfera najczęściej stosowanych roślin bagiennych i wodolubnych makrolitów, to przede wszystkim sieć drenujących złoże przestrzeni napowietrzających, podpowierzchniowych i w głąb złoża. To sieć mikrosfer tlenowych przylegających bezpośrednio do kłączy i korzeni [9,10]. W doświadczalnej instalacji eksploatowanej na Stacji Badawczej Fitoremediacji, od 2006 r. prowadzono uprawy w podłożu inertnym, wieloletnich roślin nitrofitowych (z rodziny Oenotheraceae - Wiesiołkowate, rodzaju Epilobium-Wierzbownica) o budowie systemu korzeniowego w formie rozłogów, pozwalające na pozytywne rokowania skutecznej redukcji stężeń zanieczyszczeń. Substancje organiczne, dopływające wraz z separowanymi ściekami [4] na HSH, ulegają rozkładowi mikrobiologicznemu i enzymatycznemu utlenianiu [11], do form zezwalających na syntezę kwasów humusowych (HA). Przepuszczalność złoża inertnego (luźny materiał ceramiczny lub alternatywny), ulega w czasie eksploatacji, częstym zmianom. Podlega też mechanizmom powodującym wzrost efektywności redukcji stężeń zanieczyszczeń. W tym też rozumieniu, nie istnieje ograniczenie czasowe eksploatacji omawianego systemu, spowodowane rozkładem materiału organicznego. Zanieczyszczenia te, podczas długoletniej eksp[...]

Hybrydowe systemy hydrofitowe Część II. Udział wierzbownicy drobnokwiatowej (Epilobium parviflorum Schr.) w tworzeniu związków humusowych ryzosfery złoża oczyszczalni hydrofitowej


  Poszukiwania nowych technologii redukujących stężenia zanieczyszczeń ścieków na oczyszczalniach roślinnych, ze złożem inertnym, zapoczątkowały badania prowadzone na Stacji Badawczej Fitoremediacji w Młodziejowicach k. Krakowa. Dysponując wynikami z poprzednich lat badań [7], do prowadzonego eksperymentu badawczego wytypowano roślinę; rząd Myratales - Mirtowce, rodzaju Epilobium - Wierzbownica, z gatunku Epilobium parviflorum Schreb. - W. drobnokwiatowa. Z dostępnych opisów botanicznych wynika [15], że jest to bylina będąca hemikryptofitem, wysoka na 15 do 80 cm, (E. hirsutum L. - W. kosmata osiąga 10-120 cm) z podpowierzchniowym systemem korzeniowym w formie kłączy, tworzącym mięsiste rozłogi, z których wyrastają jesienią pączki wielkości orzecha laskowego, wiosną tworzące różyczki liściowe (rys. 1). Kwitnie drobnymi kwiatami w kolorze bladoróżowym. *) Dr inż. Zbigniew Dąbek - Stacja Badawcza Fitoremediacji w Młodziejowicach, e-mail: phytoremedia.station@gmail.com uzupełniał osadnik szybowy (wyposażony w separator z efektem Coandy) doprowadzający ścieki, zasilające uprawę badanych roślin [2,3,7]. Eksperyment prowadzono w formie mikrouprawy, z przepływem poziomym (HF-CW), w wydzielonej części oczyszczalni przydomowej, w kwaterze o powierzchni 3 m2, zagłębionej w niecce ziemnej w kształcie prostokąta o bokach 1,5 na 2,0 m. Zagłębioną nieckę wyłożono materiałem szczelnym hydraulicznie - folia PEHD o grubości 1,0 mm i wypełniono w dwóch warstwach; pierwszą 10 cm stanowiła gleba rodzima, pozbawiona wtrąceń organicznych i o określonej zawartości makroelementów. Drugą warstwę złoża o grubości 10 cm, stanowiło kruszywo keramzytowe (firmy Keramzyt z Mszczonowa k. Warszawy), o granulacji 8 do 16 mm. Gęstość keramzytu 720 kg∙m-3, pH 6,2. Nawożenie ściekami zrealizowano w układzie tłokowym (z ang. plug-flow), układając dren obrzeżny od strony wlotu na krótszym boku kwatery, ze spadkiem dna złoża w kierunku drenu infiltrującego i = [...]

Osadnik szybowy przydomowej oczyszczalni ścieków


  Członkowie Unii Europejskiej, są prawnym realizatorami wartości zapisanych w Ramowej Dyrektywie Wodnej. Polska wraz ze zmianą przepisów krajowych wynikających z unijnej akcesji, jest realizatorem polityki środowiskowej. W ramach więc integracji Europejskiej, skojarzenia problematyki środowiskowej UE ze złagodzonymi w rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska - Dz.U. z dnia 11.12.2001 nr 140 poz.1585 wymaganiami, pozwala domyślnie stawiać na obszary wiejskie, dla których domniemania stają się dosłowną szansą zagospodarowania ułatwień środowiskowych w zakresie problematyki ścieków bytowo-gospodarczych. Bowiem jest to wieloletni obszar zaniedbań w polityce dla terenów o specyfice rolniczej i podmiejskie. Tak dla obszarów o zabudowie rozproszonej typu hutorowego, jak też niewielkich skupisk domostw na obszarach około miejskich (już nie miasto a jeszcze nie wieś). Istotą każdej oczyszczalni przydomowej jest jej podstawowe urządzenie technologiczne - osadnik wstępny typu zamkniętego bądź z przepływem. Autor, po przeprowadzonych badaniach laboratoryjnych i terenowych separatora fazy stałej z efektem Conady, opatentował rozwiązanie niekonwencjonalne, jako osadnik szybowy - zgłoszenie patentowe P-387896 [2,3,4], wdrożony do eksploatacji w zabudowie jednorodzinnej. Uzyskane wyniki pozwalają na jego prezentacje w przydatności użytkowej na przydomowej oczyszczalni. Konwencjonalny osadnik wstępny (OW/OG) Stosowna pojemność zbiornika osadnika wstępnego (OW również jako gnilnego OG), wynika z przyjętej konwencji, biologicznej degradacji stężeń zanieczyszczeń w ściekach bytowych[...]

Metan w osadnikach przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych


  W pracy przedstawiono wybrane osadniki gnilne, działające w systemach instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych. Scharakteryzowano środowisko mikrobiologiczne procesów zachodzących w osadniku bezodpływowym i szybowym. Przedstawiono cechy fizyczno-chemiczne procesów beztlenowych, oraz ich wpływ na wielkości charakterystycznych wskaźników. Opisano w badaniach eksperymentalnych wpływ długotrwałego przetrzymywania ścieków - powyżej 180 dni, na wielkość stężeń metanu (CH4) nad lustrem ścieków. Opisane wyniki badań odniesiono do badań nad fermentacją metanową. Badania prowadzono w skali technicznej na działających instalacjach oczyszczalni przydomowych wybranych jednostek osadniczych we wsiach; Masłomiąca, Michałowice i Młodziejowice - w województwie małopolskim.Gromadzenie i oczyszczanie ścieków bytowych, w wiejskich jednostkach osadniczych, jest procesem trudnym. Wynika to z decyzji lokalizującej instalację przydomowej oczyszczalni ścieków bytowych na wydzielonej rolniczo części działki, jak również z poziomu stosownej wiedzy. Ma zatem znaczący wpływ na środowisko przyrodnicze oraz stanowi niedogodność która z definicji rozwoju społeczno-gospodarczego, powinna przebiegać z zachowaniem równowagi przyrodniczej, ciągłości i trwałości środowiska. Powinna również gwarantować możliwość zaspokojenia indywidualnych potrzeb współczesnych i przyszłych pokoleń. Składowanie i przetrzymywanie ścieków bytowo-gospodarczych w zbiornikach bezodpływowych, ma więc na polskiej wsi specyficzny behawioralny wymiar. Przetrzymywanie ścieków w warunkach beztlenowych, w zbiornikach, zwanych również "szambami" podlega mikrobiologicznym procesom anaerobowym. Tak więc różne mikroorganizmy flory biologicznej deponowanych ścieków, w określonych warunkach i czasie w wyniku reakcji biochemicznych dostarczają produkty określonych przemian. Długotrwałemu przetrzymywaniu ścieków towarzyszą intensywne procesy powstawania wielu gazów. Proces ten nasila s[...]

 Strona 1