Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"ADAM RUBNIKOWICZ"

Analiza wyników badań aerodynamicznych wywietrzaka grawitacyjnego nowego typu DOI:10.15199/9.2018.9.6

Czytaj za darmo! »

Wentylacja grawitacyjna często nie spełnia wymagań co do ilości powietrza wentylacyjnego określonych w Polskich Normach czy Rozporządzeniu [8], [11]. Jest to spowodowane zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a także coraz szczelniejszą stolarką okienną. Dodatkowym czynnikiem są duże opory kanału wentylacyjnego w stosunku do ciśnienia grawitacyjnego wynikającego z różnicy ciśnienia między środowiskiem zewnętrznym i wewnętrznym oraz wysokości kanału wentylacyjnego. Wentylacja naturalna jest najbardziej efektywna w porze zimowej. W tym okresie największa jest różnica między temperaturą powietrza w pomieszczeniu i powietrza zewnętrznego. Jednak efektywność działania wentylacji jest najbardziej pożądana w okresie letnim, gdy różnica temperatury jest mniejsza. Mała różnica temperatury powoduje obniżenie ciśnienia czynnego w kanale wentylacyjnym, co skutkuje obniżeniem strumienia objętości powietrza wentylacyjnego [6], [10], [14]. Jednym ze sposobów poprawy działania wentylacji grawitacyjnej jest zastosowanie nasad kominowych, zwanych dalej wywietrzakami. Wywietrzaki dzięki wykorzystaniu ciśnienia dynamicznego wiatru zapewniają dodatkowe ciśnienie czynne grawitacyjne w kanale wentylacyjnym. Producenci wywietrzaków grawitacyjnych prześcigają się w tworzeniu nowych konstrukcji, których zadaniem jest wspomaganie działania wentylacji grawitacyjnej, przy czym poszukują rozwiązań atrakcyjnych pod względem wizualnym. W artykule przedstawiono wyniki badań wywietrzaka nowego typu (DUO-150), który jest zmodyfikowaną wersją znanej konstrukcji wywietrzaka typu T. Prezentowane wyniki badań odnoszą się do nawiewu strugi powietrza w płaszczyźnie poziomej. Natomiast zmiennymi są prędkość nawiewu strugi powietrza w obrębie badanego wywietrzaka oraz poziom infiltracji powietrza do modelu pomieszczenia (rys. 1). Szczelność modelu pomieszczenia regulowano za pomocą przesłon dławiących. Przesłony były zmieniane w kieszeni zlokalizowanej od zawietrzn[...]

Naprężenia w elementach kompensatorów kształtowych w instalacjach wykonywanych z chlorowanego polichlorku winylu CPVC


  W artykule zamieszczono rozważania teoretyczne: analityczne i numeryczne dotyczące naprężeń i odkształceń liniowych w kompensatorach kształtowych instalacji wykonanych z chlorowanego polichlorku winylu CPV-C. Odkształcenia i naprężenia powstające w instalacjach z chlorowanego polichlorku winylu wywołane różnicą temperatury pomiędzy montażem instalacji, a jej eksploatacją (transport czynnika grzejnego) nie są zgodne z dotychczas przyjmowanymi założeniami opartymi na tradycyjnych materiałach stosowanych w budowie instalacji, jakimi są stal i miedź.KOMPENSATORY kszta.towe z tworzyw sztucznych s. wykonywane w instalacjach grzewczych na zasadach identycznych, tak jakby by.y one z rur stalowych lub miedzianych [1], [2], [3]. Podobne zasady stosuje si., gdy wymagany jest naci.g wst.pny w instalacji. Wielko.ci si. dzia.aj.cych na poszczegolne elementy kompensatorow, jak i ich przemieszczenia wynikaj. z liniowej wyd.u.alno.ci termicznej odcinkow instalacji zamocowanych w podporach sta.ych. Podpory sta.e dziel. instalacj. na proste odcinki Li, jak to przedstawiono na rys. 1. Wyd.u.enie odcinka przewodu prostego obliczy. mo.na ze wzoru: (1) gdzie: ?ż . wspo.czynnik liniowej wyd.u.alno.ci termicznej tworzywa, 1/K, Li . d.ugo.ci prostych odcinkow ruroci.gu, m, ?˘t . ro.nica temperatury pomi.dzy eksploatacj., a monta.em instalacji, K. Li ?ż Li t ?˘Li = . .?˘t ?˘ ?˘ Przyj.te za.o.enie, .e rury wykonane z tworzyw sztucznych, w tym szczegolnie z chlorowanego polichloreku winylu wyd.u.aj. si. tak samo, jak dotychczas stosowana stal lub m[...]

Doświadczalne badania kompensatorów kształtowych w instalacjach grzewczych wykonywanych z chlorowanego polichlorku winylu CPVC


  Opisano badania eksperymentalne zmęczeniowe i niszczące ramion kompensatorów kształtowych wykonanych z chlorowanego polichlorku winylu CPVC. Otrzymane wyniki i opracowane na ich podstwie wnioski porównano z wynikami otrzymanymi w pracy [1]. Na podstawie analizy wyników obydwu prac opracowane zostały nowe zalecenia dla projektantów i wykonawców instalacji grzewczych, wykonywanych z chlorowanego polichlorku winylu, zapewniających 50-letnią niezawodność i trwałość podczas ich eksploatacji.W artykule [1] przeprowadzono rozważania teoretyczne wydłużeń liniowych i naprężeń w kompensatorach kształtowych, występujących podczas eksploatacji instalacji grzewczych, wykonanych z chlorowanego polichlorku winylu. Z rozważań tych wyniknął wniosek, że dotychczas stosowane zalecenia do projektowania i wykonawstwa długości ramion kompensatorów kształtowych są niewłaściwe (zbyt długie ramiona). W celu zweryfikowania wyników otrzymanych na podstawie rozważań teoretycznych: analitycznych i numerycznych [1], w kolejnym etapie badań kompensatorów wykonywanych z tworzyw sztucznych [2] przeprowadzono serię badań doświadczalnych zmęczeniowych i niszczących. Zadaniem badań doświadczalnych była ocena wyników rozważań teoretycznych, a tym samym założeń przyjętych w pracy [1]. Miały określić również, czy instalacje wykonywane z chlorowanego polichlorku winylu będą działały niezawodnie przez zakładany czas ich eksploatacji, szacowany na 50 lat. Przedmiotem badań były elementy instalacji grzewczych, a dokładnie ramiona kompensatorów przedst[...]

Badania właściwości materiałowych rur wykonanych z jednorodnych tworzyw sztucznych stosowanych w instalacjach grzewczych DOI:10.15199/9.2107.7.1

Czytaj za darmo! »

1. Wstęp Tworzywa sztuczne, dzięki swoim zaletom skutecznie zastępują stal w instalacjach ogrzewczych i ciepłej wody użytkowej. Producenci tworzą coraz bardziej doskonałe 272 CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 48/7 (2017) systemy rur i kształtek wykonywanych z polimerów lub kompozytów tworzywa z aluminium czy włókna szklanego. W tabeli 1 zamieszczono właściwości materiałowe podawane w katalogach producentów systemów instalacyjnych, które są niezbędne przy określaniu kompensacji wydłużeń instalacji pod wpływem zmian temperatury [1], [2], [3], [4], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [14]. Instalacje z tworzyw sztucznych mają wiele zalet w stosunku do wykonanych ze stali lub miedzi: są lekkie, łatwe w montażu, mają gładką powierzchnię wewnętrzną, co znacząco obniża opory przepływu czynnika, a tym samym i straty ciśnienia oraz wykazują odporność na korozję. Wadami instalacji wykonanych z polimerów są procesy starzeniowe, brak odporności na promieniowanie UV, przepuszczalność gazów z otoczenia zewnętrznego oraz konieczność kompensacji wydłużeń liniowych wraz ze zmianą ich temperatury pracy. Zapewniając poprawność działania i trwałości instalacji należy zadbać o właściwą kompensację wydłużeń prostych odcinków rurociągów. Producenci podają w katalogach zasady kompensacji wydłużeń liniowych zamieszczając informacje w formie współczynników, tabel bądź w postaci wykresów lub wzorów obliczeniowych. Zasady te opierają się na odczytywaniu lub obliczaniu wartości przyrostów wydłużeń przewodów Δl wskutek wzrostu temperatury (różnica między temperaturą montażu a pracy instalacji): (1) gdzie: Δl - przyrost długości rurociągu między podporami stałymi, mm, L - długość odcinka rury podlegającej kompensacji, m, l =  Lt α - współczynnik liniowej wydłużalności termicznej tworzywa, mm/(m·K), Δt - różnica temperatury montażu i eksploatacji instalacji, K. W poradnikach projektanta przy obliczaniu długości ramie[...]

Badania wytrzymałości zmęczeniowej systemów instalacyjnych DOI:10.15199/9.2019.4.2


  Tworzywa sztuczne na stałe wpisały się w krajobraz systemów instalacji sanitarnych. Instalacje grzewcze oraz ciepłej wody użytkowej wykonane z tworzyw sztucznych ze względu na swoje liczne zalety już od dawna stały się alternatywą tradycyjnych materiałów takich jak: stal i miedź. Jednak termiczne wydłużenia liniowe instalacji wykonane z tworzyw sztucznych są dużo większe niż dla stali lub miedzi. Dlatego producenci wprowadzili na rynek systemy rur wielowarstwowych - kompozytowych. Rury instalacyjne wykonane w takich technologiach z tworzyw sztucznych są wzmacniane warstwą włókna szklanego lub folią z aluminium. Ich współczynniki wydłużalności liniowej α wraz ze wzrostem temperatury są porównywalne z wydłużalnością rur miedzianych. Zwiększa się również ich wytrzymałość mechaniczna i trwałość. Te zalety rur wielowarstwowych nie zwalniają jednak projektantów i wykonawców instalacji od kompensacji wydłużeń liniowych, tak istotnych w długotrwałej i bezawaryjnej pracy instalacji grzewczej czy ciepłej wody użytkowej. Producenci systemów rur wielowarstwowych podają w katalogach metody kompensacji wydłużeń. Formy zaleceń kompensacji przyjmują różną postać: tabel, wykresów lub wzorów obliczeniowych [1] ,[ 5], [7], [8], [9], [10], [11], [17], [19]. Wszystkie te metody opierają się na określaniu wartości przyrostu wydłużenia prostych odcinków przewodu instalacyjnego Δl wraz ze wzrostem temperatury Δt. Δl = α ∙ L ∙ Δt (1) gdzie: Δl - przyrost długości rurociągu między podporami stałymi, mm, L - długość odcinka przewodu podlegającego wydłużeniu, m, α - współczynnik liniowej wydłużalności termicznej przewodu, mm/(m·K), Δt - różnica między temperaturą montażu a eksploatacją instalacji, K. Proces wydłużeń odcinków instalacji przedstawiono na rys. 1. W poradnikach dla projektantów można znaleźć zalecenia o pomijaniu zjawiska kompensacji niektórych systemów rur wykonanych z [...]

 Strona 1