Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Anna Sadkowska"

Dobro wspólne i solidarność jako uzasadnienie ograniczeń wprowadzonych ustawą antysmogową DOI:


  Wprowadzenie W Polsce "dobro wspólne" jest wartością konstytucyjną, wyrażoną w art. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, który stanowi, że Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. Zdaniem filozofa S. Iniobonga Udoidema [13] "za dobro, zgodnie z arystotelesowskim rozumieniem tego terminu, trzeba uznać to, czego życzą sobie wszyscy ludzie, coś, co jest wspólną wartością pożądaną i uznawaną za niekwestionowaną. Pojęcie ‘wspólności’ natomiast (w języku angielskim) odwołuje się także do pewnej racjonalności znaczenia tego słowa - dobro wspólne więc oznaczałoby coś, co jest obiektem ludzkiej woli obdarzonej racjonalnością, prostotą i naturalnością w tym dążeniu. Zarazem jednak dobrem wspólnym może być coś, co jest dostępne i możliwe do osiągnięcia" (s. 105). Według J. Trzcińskiego [6] artykuł 1 Konstytucji RP, zamieszczony w jej rozdziale I, wyraża podstawową zasadę ustroju naszego państwa. Jego zdaniem "przyjęta koncepcja Rzeczypospolitej Polskiej jako ‘dobra wspólnego’ wszystkich obywateli nie tylko pozostaje we wzajemnym związku z koncepcją państwa przyjętą w Konstytucji i z koncepcją wolności i praw jednostki, ale także wyznacza obszary regulacji konstytucyjnych mające podstawowe znaczenie dla opisania treści formuły ‘Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli’. Zaliczyć do nich należy te obszary (płaszczyzny), które dla zachowania ładu konstytucyjnego mają podstawowe znaczenie: a) obszar wolności, praw i obowiązków jednostki, który opisuje nie tylko status jednostki w państwie, ale także opisuje obowiązki władzy (państwa) wobec jednostki, b) obszar funkcjonowania instytucji życia publicznego. Idzie tu o wybór optymalnego modelu ustroju państwa z punktu widzenia zachowania ładu konstytucyjnego mającego znaczenie dla statusu jednostki, c) obszar stanowienia prawa będącego podstawowym instrumentem rea[...]

 Strona 1