Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Beata GIERCZAK-KORZENIOWSKA"

Znaczenie wieku oraz płci w procesie oceny jakości usług realizowanych na pokładach samolotów DOI:10.15199/46.2019.3.4


  Wprowadzenie Szukając źródeł sukcesu firmy, zarządzający zwracają uwagę na różne elementy. Niezależnie jednak od charakteru przedsiębiorstwa i branży, w jakiej ono funkcjonuje, panuje powszechne przekonanie co do tego, że kluczem do osiągnięcia powodzenia jest zadowolony z jakości usług klient. Jak syntetycznie ujął to Peter Drucker, celem każdej działalności biznesowej jest "stworzenie" klienta, gdyż "firma, choćby najwspanialsza, jest jedynie generatorem kosztów, a źródło jej powodzenia jest SŁOWA KLUCZOWE STRESZCZENIE płeć, wiek, jakość usług, samolot, transport lotniczy, usługi turystyczne Wśród wielu czynników determinujących zachowania i potrzeby konsumentów wymienia się wiek oraz płeć. Poznanie preferencji konsumentów z uwzględnieniem powyższych kryteriów wydaje się być istotnym zadaniem przedsiębiorstw, które mają na uwadze różnorodność demograficzną swoich klientów. Szczególne znaczenie przypisuje się kryterium, jakim jest wiek, gdyż udział starszych podróżnych w transporcie lotniczym szybko rośnie. Dane Banku Światowego wskazują, że w ciągu najbliższych pięciu lat linie lotnicze będą obsługiwać coraz większą liczbę osób starszych. W latach 2016-2021 na świecie będzie o 2% mniej osób w wieku od 20 do 24 lat. Istotnej zmianie uległa także pozycja kobiet w społeczeństwie. Są one lepiej wykształcone, a wraz z lepszym wykształceniem rosną ich aspiracje zawodowe, na które bardzo często wpływa tzw. ideologia równouprawnienia. Celem badania jest pokazanie, w jakim stopniu płeć oraz wiek decyduje o ocenie jakości usług realizowanych na pokładach samolotów. Badaniom poddano 500 pasażerów PLL LOT, w tym: 236 kobiet i 264 mężczyzn. Struktura wiekowa odnosi się natomiast do podziału badanych pasażerów na dwie grupy: do 45 roku życia i od 46 roku. Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankietowy, natomiast do analizy danych wykorzystano test Manna-Whitneya. Stwierdzono, że w badanej grupie respondentów to mężczyźni (kryterium pł[...]

 Strona 1