Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Kamila MAZUR"

Procesy chemiczne w glebie przy stosowaniu gnojowicy zakwaszonej kwasem siarkowym w uprawach polowych DOI:10.15199/62.2019.3.13


  Rośliny pobierają z gleby azot w formie amonowej NH4 + lub azotanowej (saletrzanej) NO3 -. Te formy azotu stosowane są w nawozach mineralnych. Niezależnie od tego stosuje się w nawozach azot amidowy NH2 -, który występuje w moczniku i w różnych nawozach organicznych. Nie pobrany przez rośliny azot z nawozów ulega w glebie wielorakim przemianom. Większość tych przemian ma charakter biologiczny, głównie przy udziale grzybów i roślin wyższych7). Najliczniejszym przemianom wprowadzonych do gleby związków azotu ulega azot amidowy NH2 -. Z tego powodu podany na rys. 1 schemat przemian nawozów azotowych w glebie rozpoczęto od formy NH2 -. Mocznik w glebie bardzo szybko ulega hydrolizie, która jest procesem zachodzącym przy udziale ureazy, do postaci węglanu amonowego (1): C O(NH2)2 + 2H2O → (NH4)2CO3 (1) 98/3(2019) 425 Dr inż. Witold J. WARDAL w roku 1993 ukończył studia na Wydziale Techniki Rolniczej i Leśnej (obecnie Wydział Inżynierii Produkcji) Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W 2012 r. uzyskał stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie: inżynieria rolnicza. Jest adiunktem w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach, Oddział w Warszawie. Specjalność - technologia i mechanizacja w produkcji zwierzęcej. Szybkość hydrolizy mocznika zależy głównie od wilgotności, temperatury i zawartości substancji organicznej w glebie. Przy sprzyjających warunkach klimatycznych, już po kilku dniach mocznik prawie w całości ulega hydrolizie. Azot amonowy powstały z mocznika lub zastosowany w nawozach amonowych może być w tej formie pobrany przez rośliny8). Nie pobrana część może być wymiennie zaabsorbowana przez kompleks sorpcyjny gleby, a część pozostała poza kompleksem może ulegać nitryfikacji do NO3 -. Jest to proces biologicznego utleniania jonów amonowych, zachodzący w warunkach tlenowych przy udziale bakterii Nitrosomonas (utlenianie NH4 + do NO2 -) i Nitrobacter (utlenianie NO2 -do NO3 -). [...]

Emisje tlenku azotu(I) i ditlenku węgla z aplikacji nawozów nieorganicznych i naturalnych w wybranych technologiach upraw kukurydzy na kiszonkę DOI:10.15199/62.2019.6.7


  W związku z przyjętą przez Unię Europejską strategią polityki klimatycznej na lata 2014-2020 przywiązuje się ogromną wagę do monitoringu zanieczyszczeń powietrza wprowadzanych do atmosfery. Ze względu na ogólnoświatowy zasięg problematyki zmian klimatycznych, badania emisji gazów cieplarnianych są przedmiotem wzmożonych badań i prac międzynarodowych organizacji i instytucji. Działania te są wynikiem postanowień Protokołu z Kioto, w wyniku których Polskę obowiązuje m.in. prowadzenie badań i monitoringu w zakresie zmian klimatycznych oraz przekazywanie do Sekretariatu Konwencji w Bonn corocznej inwentaryzacji emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych. Oceny wielkości emisji oraz pochłaniania tych gazów należy dokonywać zgodnie z ujednoliconą, aktualną metodyką Międzynarodowego Zespołu ds. Zmian Klimatu IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), która obejmuje m.in. 902 98/6(2019) Table 2. The nitrogen content in the mineral fertilizers, % Tabela 2. Zawartość azotu w nawozach mineralnych, % Nazwa nawozu Zawartość N Lubofos Corn 5-10-21 5 Mocznik 46 Fosforan amonu 18 Polifoska 8R NPK(S) 8-24-24(9) 8 Salmag N(CaMg) 27,5 Basfoliar® 2.0 36 Extra 27 Table 3. The nitrogen, phosphorus and potassium content in natural fertilizers5), % Tabela 3. Zawartość azotu, fosforu i potasu w nawozach naturalnych5), % Rodzaj zwierząt Obornik Gnojowica azot fosfor potas azot fosfor potas Jałówki, byczki 12-24 0,52 0,32 0,65 0,35 0,13 0,48 Krowy (4 tys. L mleka) 0,55 0,32 0,54 0,42 0,17 0,46 Średnia dla bydła 0,54 0,32 0,60 0,38 0,15 0,47 Table 4. Greenhouse potential of greenhouse gases6) Tabela 4. Potencjał cieplarniany GHG6) Gaz CO2 N2O CH4 Przelicznik do równoważnika CO2 1 298 25 zalecenia dotyczące wyboru sposobu obliczeń, wskaźników emisji, danych o źródłach emisji i metodach szacowania dokładności wyników, a także procedury oceny jakości danych i wyników1). Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) w Ins[...]

 Strona 1