Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof MAJER"

The analysis of the vibrations of the cores of model transformers

Czytaj za darmo! »

This paper presents an analysis of the vibrations generated by models of transformers, made up of metal sheets from different manufacturers. To analyze the vibrations the experimental investigations from different transformers models were carried out. Additionally, the influence of submagnetizing of the core with a DC component on the vibrations of model cores was examined. The measurements of amplitudes of vibrations and a harmonic analysis for all cores were executed. It created an opportunity to evaluate different sorts of transformer sheets. For the full analysis of the studied models the calculations of the natural frequencies and forced vibrations were also made.. Streszczenie. W artykule przedstawiono analizę drgań rdzeni transformatorów modelowych wykonanych z blach różnych producentów. Wykonano pomiary amplitud drgań w różnych miejscach badanych rdzeni z analizą harmoniczną. Dodatkowo zbadano wpływ podmagnesowania rdzenia składową stałą strumienia na amplitudy drgań. Dla pełnej analizy wykonano obliczenia numeryczne drgań badanych rdzeni oraz została zaproponowana metoda obliczeniowa pozwalająca na uwzględnienie podmagnesowania przy obliczaniu drgań rdzeni transformatorów. (Analiza drgań rdzeni transformatorów modelowych wykonanych z blach różnych producentów) Keywords: Transformer, vibrations of the cores, magnetostriction, submagnetizing of the core, Słowa kluczowe: Transformator, drgania rdzeni, magnetostrykcja, podmagnesowanie rdzenia, Introduction The main source of noise of transformers is the core excited to vibrate due to magnetostrictive forces caused by the phenomenon of magnetostriction [1], [3], [7]. The magnetostrictive forces consist of constant and timevariable components. Due to the existence of magnetostrictive forces periodic vibrations of the core occur which are dependent on three factors: the induction, the magnetostriction coefficient of the sheet which the core is made up of and its overlapping. The valu[...]

Wpływ obciążenia układem prostownikowym na parametry wibroakustyczne transformatora.

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono analizę drgań i hałasu emitowanego przez trójfazowy transformator zasilający układy prostownikowe jednokierunkowe i mostkowe. Przedstawiono analizę drgań i poziomu emitowanego hałasu dla różnych wartości prądów obciążenia transformatora i różnych wartości napięcia zasilającego, czyli indukcji w rdzeniu. Określono wpływ drgań i hałasu uzwojeń na hałas całkowity emitowany przez transformator prostownikowy. Wykonana została analiza harmoniczna drgań i emitowanego hałasu w przedziale od 50 do 1000 Hz. Abstract. This paper presents an analysis of vibration and noise emitted by the three-phase transformer feeding the single way convertor sets as well as double way (bridge) ones. The harmonic analysis of vibration and noise emitted by the core and windings of transformer was done with different values of load current and for different values of supply voltage (induction in the core). It was determined, the influence of vibration and noise of the windings on the total noise emitted by the rectifier transformer. Harmonic analysis of vibration and noise was carried out in the range from 50 to 1000 Hz. Title: The influence of the load of rectifier on the vibroacoustic parameters of the transformer. Słowa kluczowe: transformatory, drgania , hałas, magnetostrykcja, prostownik. Keywords: transformers, vibrations, noise, magnetostriction, rectifier. Wprowadzenie W przypadku transformatorów energetycznych wiodących prądy sinusoidalne, podstawowym źródłem hałasu jest rdzeń, generujący najczęściej parzyste częstotliwości z zakresu od 100 do 500 Hz. Amplitudy poszczególnych harmonicznych hałasu są uzależnione od indukcji pracy i gatunku blachy wykorzystanej do budowy transformatora [2]. Dla transformatorów małej mocy, hałas generowany przez uzwojenia jest zdecydowanie mniejszy od hałasu rdzenia i nie wpływa na hałas wypadkowy. Dla transformatorów wielkiej mocy hałas wytwarzany przez uzwojenia zaczyna stanowić istotny składnik ha[...]

Hałas uzwojeń transformatorów energetycznych i przekształtnikowych


  Źródłem hałasu uzwojeń transformatora są przewody drgające pod wpływem sił wynikających z wzajemnego oddziaływania strumienia rozproszenia i prądu płynącego przez przewody uzwojenia pierwotnego i wtórnego. Na uzwojenia działają dwa rodzaje sił - promieniowe i osiowe. Drgania promieniowe są istotne dla transformatorów wielkich mocy, o dużej średnicy uzwojeń. Drgania osiowe występują w transformatorach małej i dużej mocy, a powierzchniami promieniowania fal akustycznych są górne i dolne powierzchnie czołowe uzwojeń [2, 3]. Drgania i hałas uzwojeń transformatorów energetycznych Przy sinusoidalnym obciążeniu transformatora poziom hałasu wywołanego przez drgające uzwojenia jest mały w porównaniu z hałasem spowodowanym drganiami rdzenia. W przypadku normalnie stosowanych indukcji pracy w rdzeniu, hałas wytwarzany przez uzwojenia jest od kilku do kilkunastu decybeli mniejszy od hałasu wytwarzanego przez drgający rdzeń. W przypadku transformatorów energetycznych pracujących przy obniżonej wartości indukcji w rdzeniu (w celu spełnienia wymagań dotyczących hałasu i strat), hałas emitowany przez uzwojenia może być porównywalny - a nawet większy od hałasu rdzenia. Poziom hałasu emitowanego przez rdzeń można zmniejszać stosując blachy dobrej jakości, odpowiedni sposób montażu lub przez obniżanie indukcji w rdzeniu (praktycznie do dowolnej wartości kosztem masy transformatora). Obniżanie poziomu hałasu emitowanego przez uzwojenia ze względu na skomplikowany układ izolacyjno-mechaniczny nie jest już takie proste. W przypadku, gdy hałas uzwojenia przekracza hałas wytwarzany przez rdzeń, obniżenie wypadkowego poziomu hałasu transformatora jest trudne. Siły działające na uzwojenia transformatora są proporcjonalne do kwadratu wartości chwilowej prądu. Zakładając sinusoidalny przebieg prądu w uzwojeniach o częstotliwości 50 Hz, otrzymujemy siły działające na uzwojenia o częstotliwości 100 Hz. Generują one oczywiście hałas o identycznej częstotl[...]

Obliczanie hałasu emitowanego przez transformatory. DOI:10.15199/48.2015.02.01

Czytaj za darmo! »

Artykuł przedstawia metodę obliczania hałasu emitowanego przez transformatory trójfazowe w różnych warunkach zasilania i obciążenia. Zaproponowano teoretyczną metodę obliczania harmonicznych drgań magnetostrykcyjnych rdzeni i ich wykorzystania do przybliżonego obliczania hałasu emitowanego przez transformatory. W rozważaniach przeprowadzonych w zakresie częstotliwości od 50 do 1000Hz uwzględniono także hałas emitowany przez uzwojenia i specyfikę transformatorów przekształtnikowych. Określono współczynniki wzrostu hałasu wypadkowego transformatora przekształtnikowego wynikające z hałasu uzwojeń wiodących niesinusoidalne prądy. Abstract. This paper presents a method for calculating the noise emitted by the three-phase transformers operating with different values of load current and for different values of supply voltage (induction in the core). The theoretical method to determine the content of higher harmonics of magnetostrictive vibrations of the cores was developed. The discussion carried out in the frequency range from 50 to 1000 Hz is also taken into account the specificity of converter transformers. For the three-phase converter transformers the factors have been identified responsible for the increase of the noise due to vibration of transformer windings with nonsinusoidal currents. Calculation of noise emitted by transformers Słowa kluczowe: transformatory, drgania , hałas, magnetostrykcja. Keywords: transformers, vibrations, noise, magnetostriction. Wprowadzenie Źródłem hałasu transformatorów energetycznych jest rdzeń magnetyczny, uzwojenia oraz układ chłodzenia. Dla typowej konstrukcji transformatora energetycznego podstawowym źródłem hałasu jest drgający rdzeń. Przy konstrukcjach o obniżonej znamionowej indukcji pracy, transformatorach dużej mocy, oraz dla transformatorów wiodących odkształcone prądy, zaczyna odgrywać istotną rolę także hałas generowany przez uzwojenia. Hałas generowany przez układ chłodzenia należy uwzględnia[...]

Magnesowanie rdzeni transformatorów przy podmagnesowaniu składową stałą strumienia. DOI:10.15199/48.2017.07.02

Czytaj za darmo! »

Prąd jałowy transformatora płynący po stronie zasilania zależy od kształtu charakterystyki magnesowania (przy pominięciu pętli histerezy) i maksymalnej indukcji pracy. Może on zostać wyznaczony z przebiegu wartości chwilowej napięcia zasilającego i kształtu charakterystyki magnesowania. Zawiera on nieparzyste harmoniczne, zależne od stopnia nasycenia rdzenia. W przypadku, gdy rdzeń transformatora jest podmagnesowany składową stałą strumienia (na skutek występowania składowej stałej prądu w uzwojeniu wtórnym transformatora, która nie jest transformowana na stronę pierwotną), kształt prądu pobieranego przez transformator ulega odkształceniu i staje się asymetryczny. Wypadkowa indukcja maksymalna (od składowej stałej prądu i sinusoidalnego napięcia zasilającego) może osiągać wartości zbliżone do indukcji nasycenia. Występuje wzajemne oddziaływanie na siebie obu składowych wynikające z charakterystyki magnesowania [1], [2]. W zależności od reluktancji drogi magnetycznej dla strumienia podmagnesowujacego, wpływa on w różny sposób na nasycenie obwodu magnetycznego. Jest to uzależnione dodatkowo w transformatorach trójfazowych od konstrukcji rdzenia (trójfazowy trójkolumnowy lub pięciokolumnowy). W wybranych stanach pracy transformatorów trójfazowych, poszczególne odcinki obwodu magnetycznego mogą być dodatkowo podmagnesowywane w różnym stopniu. Podmagnesowanie rdzeni transformatorów jednofazowych Do zbadania wpływu podmagnesowania rdzenia transformatorów jednofazowych na ich parametry magnetyczne zostały wykorzystane dwa identyczne transformatory jednofazowe, dwukolumnowe posiadające po dwa uzwojenia każdy (T1,T2, rys.1). Pierwotne uzwojenia każdego rdzenia są połączone szeregowo i zasilane napięciem przemiennym. Uzyskujemy w ten sposób wzbudzenie rdzenia i regulację składowej przemiennej indukcji. Pozostałe dwa uzwojenia są połączone przeciwsobnie, czyli wartość skuteczna napięcia wypadkowego tych uzwojeń jest równa zero. S[...]

Analiza drgań rdzeni dławików gładzących stosowanych w układach prostownikowych. DOI:10.15199/48.2019.08.14

Czytaj za darmo! »

Wprowadzenie Stosowane w układach przekształtnikowych dławiki można podzielić na grupy, biorąc pod uwagę składową stałą i przemienną zarówno prądu płynącego w uzwojeniach jak i strumienia występującego w rdzeniu [1], [6], [7]. Jedną z grup są dławiki, w których przez uzwojenie płynie prąd pulsujący, zatem występuje w prądzie zarówno składowa stała jak i składowa przemienna, a w rdzeniu mamy również do czynienia z obydwoma składowymi strumienia. Dławiki tego rodzaju są określane jako dławiki z nieskompensowaną składową stałą (NSS)[7]. Do tej grupy zaliczyć można dławiki gładzące prąd i dławiki ograniczające prądy obwodowe. W obydwu przypadkach składowa stała podmagnesowuje rdzeń dławika a stopień nasycenia rdzenia może mieć istotny wpływ na parametry dławika, np. na jego indukcyjność czy amplitudy drgań rdzenia i poziom emitowanego do otoczenia hałasu. Przedmiotem przeprowadzonych analiz drgań były dławiki gładzące o konstrukcji kolumnowej i uzwojeniach umieszczonych na obydwu kolumnach. Prąd znamionowy badanych dławików wynosił 30A a indukcyjność 53mH. Dławik gładzący w układach prostownikowych Podstawowym zadaniem dławika gładzącego pracującego w układach prostownikowych jest zmniejszenie pulsowania prądu obciążenia przez przejęcie składowej przemiennej napięcia wyprostowanego. Napięcie to zawiera oprócz składowej stałej, składową przemienną odkształconą o różnej zawartości harmonicznych dla poszczególnych układów prostownikowych jedno i trójfazowych. Wartość średnia tego napięcia przy komutacji natychmiastowej może być obliczone ze wzoru (dla m2>1): (1) 2 2 0 2 sin m U U m s    gdzie: U - wartość skuteczna napięcia zasilającego, m2 - liczba pulsów po stronie obciążenia. W tabeli 1 przedstawiono wartości średnie napięcia wyprostowanego (Us0) dla różnych typów układów prostownikowych niesterowanych odniesione do wartości skutecznej napięcia zasilającego i udział poszczególnych harmonicz[...]

 Strona 1