Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Cezary JĘDRYCZKA"

Analiza zjawisk sprzężonych w przetwornikach elektromagnetycznych z cieczą magnetoreologiczną o symetrii osiowej

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono polowo-obwodowy model zjawisk elektromagnetycznych, równania opisujące rozkład prędkości cieczy magnetoreologicznej oraz równania dynamiki części ruchomych przetwornika. Do rozwiązania równań modelu wykorzystano metodę elementów skończonych oraz metodę kolejnych kroków czasowych. Opracowano algorytm rozwiązywania uzyskanych układów równań z wykorzystaniem metody relaksacji blokowe[...]

Analiza prądów indukowanych w wielospójnych układach przewodzących metodą sieci reluktancyjno - konduktancyjnej

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono metodę sieci reluktancyjno -konduktancyjnej (RCN). Metodę zastosowano do wyznaczania rozpływu prądów indukowanych w trójwymiarowych wielospójnych układach przewodzących. Wyznaczono rozpływ prądów w przewodzącej płycie z niesymetrycznie rozmieszczonym otworem - TEAM Workshops problem No. 7. Równania metody RCN otrzymano na podstawie metody elementów skończonych dla sformułowania wykorzystującego magnetyczny potencjały wektorowy A i elektryczny potencjał skalarny V. Do rozwiązania równań metody RCN zastosowano metodą relaksacji blokowej (BRM) w połączeniu z metodą dekompozycji Cholesky’ego. Podano wybrane rozkłady gęstości prądów indukowanych w przewodzącej płycie z otworem oraz rozkłady indukcji magnetycznej nad płytą. Abstract. The reluctance-conductance n[...]

Analiza zjawisk sprzężonych w magnetoreologicznym różnicowym układzie przenoszenia momentu obrotowego

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono polowy model sprzężonych zjawisk elektromagnetycznych, hydrodynamicznych, cieplnych i mechanicznych w różnicowym układzie przenoszenia momentu obrotowego z cieczą magnetoreologiczną. Układ różnicowy wykorzystano do pozycjonowania chwytaka w nowatorskiej konstrukcji dwuosiowego manipulatora pneumatycznego. Do rozwiązania równań modelu wykorzystano metodę elementów skończonych oraz algorytm kolejnych kroków czasowych. Przedstawiono wybrane wyniki badań symulacyjnych. Abstract. In the paper the authors focused on the model of coupled electromagnetic, hydrodynamic, thermal and mechanical motion phenomena in axial symmetry magnetorheological fluid torque transducer for gripper positioning of a new design of two-axis pneumatic manipulator. The governing equations of these phenomena are presented. The numerical implementation of the mathematical model is based on the finite element method and a step-by-step algorithm. The selected results of the calculations are presented. (Model of coupled electromagnetic, hydrodynamic, thermal and mechanical motion phenomena in axial symmetry magnetorheological fluid torque transducer). Słowa kluczowe: ciecze magnetoreologiczne, manipulator pneumatyczny, analiza zjawisk sprzężonych. Keywords: magnetorheological fluids, pneumatic manipulator, coupled phenomena analysis. Wstęp We współczesnych zautomatyzowanych liniach produkcyjnych wzrasta zapotrzebowanie na manipulatory pneumatyczne. Decyduje o tym ich niska cena, wysoka niezawodność oraz dobre parametry dynamiczne. Ich podstawowym zadaniem jest zastępowanie pracy ręcznej, głównie w prostych powtarzających się operacjach, takich jak podnoszenie i podawanie, czy pozycjonowanie półproduktów na linii produkcyjnej. Zmiana pozycji chwytaka z punktu do punktu (ang. Point to Point) jest realizowana przeważnie za pomocą prostego programu sterującego. W języku angielskim takie urządzenia nazywane są manipulatorami typu "Pick and Place (PaP[...]

Analiza wpływu pola magnetycznego i temperatury na naprężenia styczne w cieczy magnetoreologicznej

Czytaj za darmo! »

W artykule omówiono wykorzystywane w technice układy do wyznaczania naprężeń stycznych i lepkości cieczy. Zaprezentowano opracowaną konstrukcję reometru do analizy wpływu pola magnetycznego i temperatury na naprężenia w cieczach magnetoreologicznych (MR). Przedstawiono zbudowane skomputeryzowane stanowisko do automatycznego badania wpływu pola magnetycznego i temperatury na naprężenia styczne. Zamieszczono wybrane rezultaty badań cieczy MRF-132AD i MRF-132LD produkowanych przez firmę Lord Corporation z USA. Abstract. The paper presents review of common systems for measuring of the shear stresses and the viscosity of the fluids. The special construction of rheometer to analyze the magnetic flux density and temperature influence on yield stress in magnetorheological fluids (MR) has been[...]

Analiza i badanie silnika synchronicznego o rozruchu bezpośrednim i magnesach w wirniku rozłożonych w kształcie litery U

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono analizę procesu rozruchu i stanu pracy ustalonej silnika synchronicznego magnetoelektrycznego przystosowanego do rozruchu bezpośredniego. Badania symulacyjne przeprowadzono przy wykorzystaniu polowo-obwodowego modelu zjawisk i programu opracowanego w środowisku Maxwell. Rozpatrzono silnik o wirniku z magnesami trwałymi ułożonymi w obszarze podziałki biegunowej wirnika w kształcie litery U. Przyjęto, że pakiet stojana jest identyczny jak w seryjnie produkowanym trójfazowym czterobiegunowym silniku indukcyjnym o mocy 3 kW. Analizowano m.in. wpływ napięcia zasilania i liczby zwojów uzwojenia stojana na parametry rozruchowe i parametry funkcjonalne silnika w stanie pracy ustalonej. Uzyskane wyniki wykorzystano w procesie projektowania silnika modelowego. Silnik ten zbudowano i przebadano na opracowanym stanowisku pomiarowym. Przedstawiono wybrane rezultaty badań symulacyjnych i laboratoryjnych oraz wynikające z nich wnioski. Abstract. In the paper transients during startup process and steady states of line start permanent magnet synchronous motor have been analyzed. Computer simulations have been performed using field-circuit model of the motor elaborated in the Maxwell environment. The structure of the rotor with permanent magnets arranged in "U" shape per pole has been used. It was assumed that the stator lamination is taken from mass-produced 3- phase, 4-pole, 3 kW squirrel-cage induction motor. The influence of supply voltage and coils turn number of the stator phase winding on the starting and functional parameters in steady state of the motor have been investigated. The experimental tests of the considered motor using the constructed test-stand have been performed. Selected results and conclusions have been presented. (Analysis and tests of line start permanent magnet synchronous motor with u-shaped magnets rotor). Słowa kluczowe: silnik synchroniczny magnetoelektryczny o rozruchu bezpośrednim (LSPMSM), nowa struktu[...]

Algorytm optymalizacji magnetoelektrycznych silników synchronicznych z uwzględnieniem polowego modelu zjawisk elektromagnetycznych

Czytaj za darmo! »

Zaproponowano koncepcję algorytmu do optymalizacji magnetoelektrycznych silników synchronicznych (PMSM) z uwzględnieniem polowego modelu zjawisk elektromagnetycznych. Na podstawie algorytmu opracowano oprogramowanie, które składa się z dwóch modułów: modułu MES do polowej symulacji zjawisk występujących w silnikach PMSM oraz modułu optymalizacyjnego OPT). Optymalizację parametrów strukturalnych silnika przeprowadzano przy użyciu algorytmu genetycznego. Przedstawiono rozważania dotyczące poprawności formułowania funkcji celu, w szczególności wyboru kryteriów cząstkowych w funkcji kompromisowej. Zaproponowano dekompozycję zadania optymalizacji - poprzez jego podział na dwa etapy. Przedstawiono wybrane wyniki testowych obliczeń symulacyjnych i optymalizacyjnych. Abstract.The paper presents a concept of an algorithm and software for the structure optimization of the permanent magnet synchronous motor structure. The software consists of two modules: a numerical model of the PMSM motor (ANSYS Maxwell) and an optimization solver OPT (own code in Object Pascal). Numerical implementation is based on finite element method. For the motor structure optimization the genetic algorithm has been applied. Decomposition of optimization task has been proposed. The two-stage optimization has been executed. Selected results of the calculation and optimization are presented and discussed. (Algorithm for the optimization of the permanent magnet synchronous motor employing the finite element method) Słowa kluczowe: magnetoelektryczne silniki synchroniczne, algorytm genetyczny, optymalizacja, pole elektromagnetyczne. Keywords: permanent magnets synchronous motors, genetic algorithm, optimization, electromagnetic fields. Wstęp W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań realizowanych w ramach projektu "Nowa generacja energooszczędnych napędów elektrycznych do pomp i wentylatorów dla górnictwa", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Region[...]

Magnesy hybrydowe w silnikach synchronicznych o rozruchu bezpośrednim

Czytaj za darmo! »

W pracy przeprowadzono analizę porównawczą parametrów trzech konstrukcji magnetoelektrycznego silnika synchronicznego przystosowanego do rozruchu bezpośredniego. Rozpatrywane układy różniły się konstrukcją wirnika. Parametry silników wyznaczano na podstawie obliczeń polowo-obwodowych z wykorzystaniem oprogramowania Maxwell. W analizie porównawczej skoncentrowano się na badaniu wpływu hybrydyzacji magnesów na rozkład indukcji magnetycznej, przebieg siły elektromotorycznej rotacji oraz przebieg prędkości obrotowej podczas rozruchu badanych maszyn. Abstract. The paper presents a comparative analysis of the functional parameters of tree types of line start permanent magnet synchronous motor. Considered structures differed only in rotor design. Motors parameters were determined basing on the field-circuit calculations carried out using software “Maxwell". The comparative analysis focuses on the impact of magnets hybridization on the distribution of magnetic flux density, the waveform of the electromotive force and the waveform of the rotation speed during motor start-up. (Hybrid magnets in line start synchronous motors). Słowa kluczowe: silnik synchroniczny magnetoelektryczny o rozruchu bezpośrednim, magnesy hybrydowe, analiza porównawcza. Keywords: line start permanent magnet synchronous motor, hybrid magnets, comparative analysis. Wstęp W ostatnich latach można zaobserwować rosnące zainteresowanie silnikami magnetoelektrycznymi [1,2,3]. Silniki te charakteryzują się większym współczynnikiem mocy i sprawnością w porównaniu z klasycznymi silnikami indukcyjnymi klatkowymi. Z tego względu są one szczególnie pożądane w układach napędowych przeznaczonych do pracy ciągłej, stosowanych m.in. w napędach pomp i wentylatorów w górnictwie [1]. Poszukiwane są coraz doskonalsze, a zarazem tańsze eksploatacyjnie rozwiązania tych silników. W niniejszym artykule omówione zostaną wybrane konstrukcje silników przystosowanych do rozruchu bezpośrednieg[...]

 Strona 1