Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Wojciech Hryb"

Impact of selected properties of plastics on the possibility of their recovery Wpływ wybranych właściwości tworzyw sztucznych na możliwości ich odzysku DOI:10.15199/62.2016.8.8


  The Cl content and heat of combustion of various types of waste polyethylene, polypropylene, polystyrene and ply(vinyl chloride) selected from the municipal wastes were detd. The heats of combustions were 19-48 MJ/kg. The wastes met the tech. requirements for alternative fuel components. Their prices confirmed the possibility of their recovery as a fuel. Przedstawiono wyniki badań ciepła spalania i zawartości chloru w poszczególnych rodzajach tworzyw sztucznych pochodzących z odpadów komunalnych. Zawartość chloru mieściła się w zakresie 0,2-41%, a ciepła spalania w granicach 19-48 MJ/kg, w zależności od typu polimeru. Pozostałość substancji chemicznych w odpadach opakowaniowych pochodzących z odpadów komunalnych wpływa na zawartość w nich chloru. Wyniki przeprowadzonych badań z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych pozwalają na wybór optymalnej metody odzysku tworzywa. Otrzymane wnioski ułatwią proces logistyczny organizacji sortowania odpadów i wytwarzania paliw alternatywnych. Odpady komunalne zawierają ok. 14% mas. tworzyw sztucznych, które stanowią cenny surowiec do recyklingu lub składnik paliwa alternatywnego. Tworzywa sztuczne są bardzo dużą i różnorodną pod względem chemicznym i morfologicznym grupą materiałów. Zbudowane są z naturalnych lub syntetycznych związków wielkocząsteczkowych (polimerów) oraz z substancji dodatkowych, takich jak stabilizatory, napełniacze, barwniki, antystatyki, antyutleniacze, środki zmniejszające palność i plastyfikatory. Dodatki powodują zmianę właściwości fizykochemicznych materiału, nadając produktom pożądane właściwości użytkowe, ale nie wpływają na zmianę struktury polimeru1, 2). Recykling można podzielić na materiałowy, chemiczny i organiczny. Na przykład w ramach recyklingu materiałowego (mechanicznego) poli- (tereftalanu etylenu) (PET) posortowane kolorami (bezbarwne, niebieskie i zielone) zbelowane butelki PET trafiają do zakładów specjalizujących się w ich przerobie. W Polsce [...]

Właściwości paliwowe wybranych frakcji palnych pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji DOI:10.15199/62.2018.11.23


  W 2016 r. światowa produkcja samochodów wyniosła 72 mln i była o 5% większa od produkcji w 2015 r.1). Na tle innych krajów europejskich Polska ma najstarsze samochody, bo w 2016 r. 20% z nich było w wieku do 9 lat, a 80% w wieku 10-31 lat i starsze2). Napływ używanych samochodów nadal rośnie i wg Instytutu Samar3) w styczniu 2018 r. w Polsce zarejestrowano rekordową liczbę 77 557 sprowadzonych z zagranicy używanych samochodów osobowych i dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. Jest bardzo prawdopodobne, że w 2018 r. zostanie sprowadzonych z zagranicy ponad 1 mln używanych samochodów. Średni wiek sprowadzonych aut w styczniu 2018 r. wyniósł 11 lat i 5 miesięcy. Dlatego można się spodziewać, że w Polsce w najbliższym czasie znaczna liczba samochodów zostanie wyłączona z eksploatacji, co powinno skłaniać do rozwoju technologii ich recyklingu i odzysku. W Polsce w 2016 r. przekazano do stacji demontażu 365 301 samochodów, a w 2015 r. aż 465 052 samochody wycofane z eksploatacji2). Na przestrzeni lat zmieniał się skład morfologiczny pojazdów. Samochody produkowane w 1965 r. zawierały ok. 76% stali, 2% tworzyw sztucznych i 2% aluminium, a produkowane w 2000 r. już tylko 61% stali. Znacznie zwiększył się natomiast udział tworzyw sztucznych (14% masy) i aluminium (7,5%)4). Samochody produkowane współcześnie zawierają znacznie więcej tworzyw sztucznych i aluminium, co przyczynia się do mniejszej masy samochodu, mniejszego zużycia paliwa i większej odporności na korozję. Zwiększenie udziału tworzyw sztucznych w masie samochodu wynika z ich niskiej ceny, ale także wytrzymałości i trwałości wykonanych z nich elementów. Skład tworzyw sztucznych z pojazdów wycofanych z eksploatacji przedstawiono na rys. 1. Z zamieszczonych danych wynika bardzo 1930 97/11(2018) duża różnorodność stosowanych rodzajów tworzyw, wśród których największy udział mają PU i PP (ok. 40%), a następnie PVC, termoutwardzalne kompozyty, ABS, PA i PE. Pod[...]

Pozostałości z sortowania tworzyw sztucznych jako składnik paliw z odpadów DOI:10.15199/62.2019.1.19


  Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 1 lipca 2013 r. i zróżnicowanie stawki opłat za segregowane i niesegregowane odpady wpłynęło na zwiększenie strumienia selektywnie zebranych odpadów komunalnych w Polsce. Od 2003 r. ilości selektywnie zebranych w kraju odpadów sukcesywnie wzrastają. W 2014 r. odnotowano wyraźną poprawę uzyskiwanych efektów, co miało związek z przejęciem obowiązków związanych z organizacją systemu gospodarki odpadami przez gminy. W 2015 r. poziom selektywnej zbiórki wyniósł 23,3% w stosunku do wszystkich zebranych odpadów komunalnych. W przeliczeniu na mieszkańca Polski selektywnie zebrano 6,8 kg papieru i tektury, 11,0 kg szkła, 7,9 kg tworzyw sztucznych, 0,5 kg metali i 17,1 kg odpadów biodegradowalnych. Stanowi to odpowiednio ok. 17,8%, 38,9%, 22,0% i 7,7% masy wytworzonych odpadów surowcowych. Przy zachowaniu obserwowanych trendów wzrostu selektywnej zbiórki osiągnięcie 50-proc. recyklingu wyłącznie z selektywnie zebranych surowców w 2020 r. jest mało prawdopodobne. Z pewnością część odpadów kierowanych do recyklingu będzie musiała zostać wydzielona z odpadów resztkowych (niesegregowane/ zmieszane odpady komunalne)1). Sortownie odpadów odgrywają główną rolę w gospodarce odpadami komunalnymi, ponieważ to z nich pozyskuje się surowce wtórne do recyklingu. Wiodącą rolę tego typu instalacji w nowoczesnym systemie gospodarki odpadami podkreślono w pracy2). W związku z rosnącą ilością selektywnie zbieranych odpadów komunalnych w sortowniach coraz więcej czasu poświęca się na ich sortowanie. Selektywnie zbierane odpady są zwykle grupowane w sortowniach dla odpadów komunalnych resztkowych w czasie odrębnej zmiany, ale coraz częściej budowane są nowoczesne sortownie przeznaczone wyłącznie dla tego typu odpadów. W ostatnim okresie w Polsce notuje się znaczący wzrost liczby funkcjonujących sortowni. W grudniu 2008 r. funkcjonowały 74 instalacje sortowania odpadów selektywnie zbieranych[...]

 Strona 1