Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"ANDRZEJ BUKOWSKI"

Badanie wpływu warunków atmosferycznych na proces starzenia asfaltów modyfikowanych poliolefinami

Czytaj za darmo! »

Dokonano modyfikacji asfaltów ponaftowych za pomocą polipropylenu ataktycznego oraz polietylenu małej gęstości. Otrzymane kompozycje poddano rocznemu starzeniu w warunkach atmosferycznych i oznaczono zmiany ich właściwości. Three types of com. petroleum bitumens were modified with atactic polypropylene (APP) and low-d. polyethylene (PE). The blends were exposed to weather conditions for 1 y[...]

Otrzymywanie kompozycji złożonych z polipropylenu ataktycznego i stopu Wooda

Czytaj za darmo! »

Badano możliwości otrzymania jednorodnych kompozycji złożonych z polipropylenu ataktycznego (APP) i stopu Wooda. Stwierdzono, że stosując wysokoobrotowy homogenizator i temperaturę powyżej 170°C, można uzyskać kompozycje zawierające 30÷70% wag. stopu. Określono podstawowe właściwości kompozycji o składzie: 65% wag. APP i 35% wag. stopu Wooda. odyfikacja polimerów poprzez wprowadzenie do nic[...]

Unieszkodliwianie szlamów pogalwanicznych DOI:

Czytaj za darmo! »

Badano unieszkodliwianie szlamów pogalwanicznych przez ich wymieszanie z odpadami asfaltu i oleju transformatorowego bądź z polipropylenem ataktycznym lub woskiem polietylenowym. Określono właściwości termiczno-reologiczne kompozycji zawierających asfalt, olej i szlam lub polimer i szlam. Wykazano przydatność zastosowanej metody do unieszkodliwiania szlamów pogalwanicznych oraz możliwość wykorzystania tych szlamów (po ich wysuszeniu i rozdrobnieniu) jako napełniaczy mas bitumicznych lub polimerów termoplastycznych. Głównym źródłem pochodzenia szlamów pogalwanicznych są galwanizernie, w które jest wyposażona większość zakładów przemysłu maszynowego. Wielkość zrzutów tych szlamów w Polsce ocenia się na 10 tys. t suchej masy na rok. Odpady tego rodzaju należą do kategorii najbardziej kłopotliwych, gdyż mogą powodować zanieczyszczenie wód i gleby rozpuszczalnymi substancjami toksycznymi oraz zanieczyszczenie powietrza na skutek emisji lotnych substancji i drobnych pyłów roznoszonych przez wiatr. Z literatury wynika, że znanych jest kilka metod unieszkodliwiania tego rodzaju szlamów. Są też prowadzone badania nad możliwością ich wykorzystania w różnych gałęziach gospodarki. Utylizacja szlamów wymaga jednak odpowiednich możliwości technicznych, ponadto powinna przynosić korzyści ekonomiczne, co nie dla każdej galwanizerni (ze względu na lokalizację) może być spełnione. Powszechnie stosowanym sposobem postępowania ze szlamami jest w dalszym ciągu ich składowanie na wysypiskach, co - jak wiadomo - nie chroni środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniemX). Dlatego też opracowanie szybkiej i prostej metody neutralizowania toksycznych właściwości szlamu jest wciąż aktualne. W ostatnich latach są prowadzone badania nad termiczną detoksykacją stałych i półstałych odpadów zawierających cyjanki. Wyniki badań wskazują na dużą skuteczność tej metody2,3). Inną metodą unieszkodliwiania szlamów pogalwanicznych jest ich zestalanie. Najczęściej [...]

 Strona 1