Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"CEZARY DĘBEK"

Właściwości dynamiczne (nano)kompozytów NBR z montmorylonitem interkalowanym polimerem wodorozpuszczalnym


  Otrzymano wulkanizaty kauczuku butadienowo- nitrylowego zawierającego montmorylonit interkalowany polimerem rozpuszczalnym w wodzie. Właściwości dynamiczne wulkanizatów z niewielką zawartością modyfikowanego montmorylonitu ze względu na wysokie wartości kąta δ i modułu G* oraz mniejszą ich zależność od amplitudy odkształcenia są odmienne od właściwości wulkanizatów zawierających sadzę. Montmorillonite was intercalated with poly(vinyl pyrrolidone) and glycerol in aq. dispersion and used as a filler for butadiene-nitrile rubber. After vulcanization, the rubber was studied for viscoelastic properties (complex modulus and phase shift angle between the strain and stress). The dynamic characteristics of the rubber was better than that of a C black-filled rubber studied for comparison. Właściwości dynamiczne materiału lepkosprężystego charakteryzowane są przez moduł zespolony G* oraz kąt przesunięcia fazowego (δ) między odkształceniem a naprężeniem. Wielkości te są podstawowymi danymi branymi pod uwagę przy konstruowaniu wibroizolatorów i amortyzatorów gumowych. Wielkości te zasadniczo zależą od siły oddziaływań polimer-napełniacz, napełniacz-napełniacz i wynikają bezpośrednio z rodzaju kauczuku oraz ilości i aktywności wprowadzonego napełniacza. Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Zamiejscowy Elastomerów i Technologii Gumy, Piastów Cezary Dębek* Właściwości dynamiczne (nano)kompozytów NBR z montmorylonitem interkalowanym polimerem wodorozpuszczalnym Dynamic properties of NBR (nano)composites filled with a water-soluble polymer-modified montmorillonite Oddział Zamiejscowy Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie, Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu, ul. Harcerska 30, 05-820 Piastów, tel.: (22) 723-60-25 wew. 251, fax: (22) 723-71-96, e-mail: c.debek@ipgum.pl Dr inż. Cezary DĘBEK w roku 1993 ukończył studia na Wydziale Technologicznym Politechniki Brneński[...]

Właściwości mechaniczne i morfologia kompozytów termoelastoplastów z montmorylonitem modyfikowanym polimerem rozpuszczalnym w wodzie


  Opracowano procedury interkalacji montmorylonitu sodowego polimerem rozpuszczalnym w wodzie oraz zbadano właściwości mechaniczne i morfologię kompozytów termoelastoplastów: triblokowego kopolimeru butadienowo- styrenowego (SBS) oraz mieszaniny PP/ EPDM sieciowanej dynamicznie (TPV) z niewielkimi ilościami interkalowanego montmorylonitu. Montmorylonit sodowy interkalowano dekstryną żółtą N i plastyfikowano glicerolem. Proces interkalacji prowadzono w środowisku wodnym. Badania WAXS wykazały rozsunięcie odległości międzywarstwowej montmorylonitu. Zbadano wpływ napełniacza na właściwości mechanicznie termoelastoplastów (SBS, TPV). Stwierdzono wzmacniające działanie interkalowanego montomrylonitu. Obok kompozytów interkalowanych otrzymano w niektórych przypadkach kompozyty eksfoliowane. Na montmorillonite (MT) was intercalated with the yellow dextrin plasticized with glycerol and used as a filler (1-4% by mass) for manufg. styrene-butadiene-styrene copolymer and dynamically crosslinked polypropylene/ethylenepropylene- diene blend matrix composites. For comparison, a com. amminium salt-modified MT was also used as Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Zamiejscowy Elastomerów i Technologii Gumy, Piastów Cezary Dębek*, Maria Rajkiewicz Właściwości mechaniczne i morfologia kompozytów termoelastoplastów z montmorylonitem modyfikowanym polimerem rozpuszczalnym w wodzie Mechanical properties and morphology of thermoelastoplast composites with montmorillonite modified with a water-soluble polymer Prof. dr hab. inż. Maria RAJKIEWICZ ukończyła studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej. Tytuł doktora habilitowanego nauk chemicznych uzyskała na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obecnie jest kierownikiem Zespołu Projektów Badawczych w Instytucie Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Piastowie. Specjalność - technologia polimerów. Oddział Zamiejscowy Elastomerów i Techn[...]

Układy elastomerowe modyfikowane pochodną oksazoliny

Czytaj za darmo! »

Kopolimer etylenowo-propylenowy (EPM) i uwodorniony kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy (HNBR) szczepiono 2-izopropenylo- 2-oksazoliną (IPO) podczas rodnikowego sieciowania, co umożliwiło otrzymanie funkcjonalizowanego elastomeru, który mógł reagować z substancjami zawierającymi grupy karboksylowe, bezwodnikowe, hydroksylowe i aminowe. Zaobserwowano wzrost aktywności napełniaczy (krzemionka, montmorylonit) w modyfikowanych IPO wulkanizatach kauczuku EPM. Modyfikacja powodowała także poprawę wytrzymałości na rozdzieranie wulkanizatów EPM oraz wzrost ich gęstości usieciowania. Sporządzone i zbadane zostały również układy mieszane EPM/HNBR funkcjonalizowane IPO. Ethylene/propylene elastomer (EPM), hydrogenated butadiene/ acrylonitrile rubber (HNBR) and their mixts. were modified by addn. of 2-isopropenyl-2-oxazoline (IPO), filled with SiO2 and vulcanized with (PhCMe2O)2 at 160°C. The vulcanizates were studied for mech. properties (tensile strength, elongation at break, tearing strength) and swelling ability. The addn. of IPO (up to 7%) resulted in an increase in the elasticity modulus. An increase in the tensile and tearing strength was clearly obsd. only in the vulcanizates of the EPM/HNBR blends. Przez wiele lat oksazolina i jej pochodne odgrywa􀃡y wa􀄪n􀄅 rol􀄊 w chemii organicznej. Ostatnio zwi􀄅zki te s􀄅 wykorzystywane tak􀄪e w chemii polimerów. Przyk􀃡adem mo􀄪e by􀃼 tutaj u􀄪ycie funkcjonalnej oksazoliny do wprowadzenia podwójnego wi􀄅zania do polimerów1). Pochodne oksazoliny by􀃡y wykorzystywane tak􀄪e w chemii elastomerów do syntezy rozga􀃡􀄊zionych polimerów o ró􀄪norodnych strukturach2). Polimery funkcjonalizowane oksazolin􀄅3-5) by􀃡y u􀄪ywane tak􀄪e jako reaktywne kompatybilizatory mieszanek polimerowych. Oksazolina jest reaktywna wzgl􀄊d[...]

Odporność na starzenie napełnionych montmorylonitem modyfikowanych układów dwuelastomerowych kopolimer etylenowo-propylenowy/kauczuk naturalny


  Kopolimer etylenowo-propylenowy szczepiono 2-izopropenylo-2-oksazoliną (IPO) podczas rodnikowego sieciowania. Tak funkcjonalizowany elastomer zastosowano do otrzymania dwuelastomerowych blend kopolimer etylenowo- -propylenowy/kauczuk naturalny (EPM/NR). Jako napełniacz kompozytów elastomerowych zastosowano warstwowy montmorylonit. Zaobserwowano wpływ modyfikacji IPO na aktywność montmorylonitu w kauczuku naturalnym. Modyfikacja ta powodowała wzrost wytrzymałości na rozciąganie wulkanizatów. Zbadano wpływ modyfikacji na odporność na starzenie modyfikowanych układów. Ethylene-propylene copolymer was functionalized with 2-isopropenyl-2-oxazoline by radical cross-linking with (PhCMe2O)2 and used to prep. bi-elastomeric blends with natural rubber. Layered montmorillonite was used as a filler. The modification resulted in an increase of tensile strength of the natural rubber vulcanizates. Ze względu na szerokie przemysłowe wykorzystanie elastomerów do produkcji wyrobów gumowych, wciąż poszukuje się nowych metod modyfikacji tych materiałów, prowadzących do poprawy ich właściwości. W tym celu w trakcie przetwórstwa wprowadza się do nich napełniacze, substancje i dodatki modyfikujące lub sporządza się mieszaniny różnych elastomerów, stosując kompatybilizatory w celu poprawienia ich wzajemnej mieszalności. Podstawowym napełniaczem o wymiarach cząstek rzędu nanometrów stosowanym do mieszanek gumowych, zwłaszcza tych do produkcji opon, jest sadza. Wykazuje ona działanie wzmacniające, zwiększa odporność termiczną, a także przewodnictwo elektryczne wyrobów gumowych. Na powierzchni tego napełniacza występują wielopierścieniowe węglowodory. Z tego powodu, a także ze względu na metody otrzymywania sadzy, powszechnie sądzi się, że napełniacz ten powinien zostać zastąpiony innymi, bardziej przyjaznymi dla środowiska. W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie nową klasą materiałów zwanych nanokompozytami. Wykazują one dobre właściwości u[...]

Wykorzystanie ciekłych frakcji z termodestrukcji odpadów polimerowych jako komponentów paliw węglowodorowych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki wstępnych badań dotyczących możliwości wykorzystania ciekłych frakcji z termodestrukcji odpadów z tworzyw sztucznych jako komponentów paliw do silników o zapłonie iskrowym i samoczynnym. Oznaczono podstawowe parametry fizykochemiczne paliw otrzymanych z odpowiednich frakcji oddestylowanych z ciekłych produktów termicznej dekompozycji odpadów polimerowych. Dokonano oce[...]

 Strona 1