Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"MONIKA WAWRZKIEWICZ"

Zastosowanie sorbentów różnego typu w procesie usuwania barwników z roztworów wodnych i ścieków przemysłowych


  Omówiono metody oczyszczania ścieków barwnych ze szczególnym uwzględnieniem technik adsorpcyjnych wykorzystujących sorbenty różnego typu, np. węgle aktywne, zeolity, jonity pod kątem ich praktycznego zastosowania w procesie oczyszczania ścieków przemysłu tekstylnego. A review, with 84 refs., concerning the removal of dyes from aq. solns. and textile wastewaters by adsorption. Various sorbents (activated C, zeolites, ion exchange resins) were described. Ogólna charakterystyka barwników i ich podział Barwnikami nazywa się związki organiczne pochodzenia naturalnego lub syntetycznego, selektywnie absorbujące światło widzialne, w zakresie 400-700 nm, i mające zdolność barwienia różnorodnych materiałów (tkanin, papieru, skór, drewna, tworzyw sztucznych, żywności, kosmetyków)1-3). W cząsteczkach barwników znajdują się ugrupowania chromoforowe, np. -N=N-, -NO2, -NO, -CH=CH-, dzięki którym związki te selektywnie absorbują promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie widzialnym, oraz auksochromy (np. -NH2, -OH, -OR), nadające barwnikom powinowactwo do materiałów barwionych1-4) (rys. 1). Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin Monika Wawrzkiewicz* Zastosowanie sorbentów różnego typu w procesie usuwania barwników z roztworów wodnych i ścieków przemysłowych Use of various sorbents in removal of dyes from aqueous solutions and industrial wastewaters Zakład Chemii Nieorganicznej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, pl. M. Skłodowskiej 2, 20-031 Lublin, tel.: (81) 537-57-38, fax: (81) 533-33-48, e-mail: m.wawrzkiewicz@op.pl Dr Monika WAWRZKIEWICZ w roku 2001 ukończyła studia na Wydziale Chemii UMCS w Lublinie. Jest adiunktem w Zakładzie Chemii Nieorganicznej UMCS. Specjalność - chromatografia jonowymienna pierwiastków szlachetnych, metody sorpcji i separacji związków nieorganicznych i organicznych oraz ochrona środowiska. * Adres do korespondencji: Klasyfikacji barwników można dokonać, uwzględniając budowę chemiczną cząstecz[...]

Zastosowanie anionitów słabo i silnie zasadowych w procesie usuwania indygokarminu z roztworów wodnych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań usuwania indygokarminu z roztworów wodnych za pomocą anionitów o różnej zasadowości grup funkcyjnych. Określono wpływ wyjściowego stężenia barwnika, czasu kontaktu faz, pH i temperatury roztworu oraz rodzaju grup funkcyjnych i charakteru matrycy na efektywność i wydajność procesu sorpcji. Badania prowadzono metodą statyczną i dynamiczną. Four ion-exchange resins[...]

 Strona 1