Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"JAN MROZOWSKI"

ZAKŁAD OCHRONY ŚRODOWISKA W LATACH 2012-2016 DOI:10.15199/67.2017.10.11


  Zakład Ochrony Środowiska kontynuuje działalność naukowo- badawczą Zakładu Gospodarki Cieplnej i Techniki Odpylania Pyłów Przemysłowych, który utworzono we wrześniu 1965 r. Na początków swojej działalności Zakład prowadził prace badawcze z zakresu udoskonalania i intensyfikacji procesów cieplnych oraz odpylania gazów przemysłowych w zakładach hutniczych przemysłu metali nieżelaznych. Obecnie w skład Zakładu wchodzą 3 pracownie: Pracownia Odpylania Gazów Technologicznych, Pracownia Oczyszczania Wód i Ścieków Technologicznych oraz Pracownia Chromatografii. OBSZAR DZIAŁANIA ZAKŁADU OCHRONY ŚRODOWISKA Zakład Ochrony Środowiska działa w następującym obszarze: ?? odpylanie i oczyszczanie gazów procesowych i odlotowych, ?? gospodarka wodno-ściekowa zakładów przemysłu metali nieżelaznych, ?? zagospodarowanie odpadów poprocesowych, ?? opracowanie dokument[...]

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO- WDROŻENIOWA ZAKŁADU OCHRONY ŚRODOWISKA W LATACH 2006÷2011


  Badania prowadzone w Zakładzie Ochrony Środowiska w ostatnich 5 latach skupiają się głównie na realizacji prac badawczo‐naukowych związanych z: 1 — odsiarczaniem ga‐zów przemysłowych, w tym energetycznych, metodami mokrymi oraz projektowaniem nowych rozwiązań kon‐strukcyjnych z tego zakresu, 2 — zagospodarowaniem od‐padów przemysłu metali nieżelaznych, 3 — technologiami oczyszczania wód i ścieków oraz 4 — szeroko rozumianą analityką środowiska, obejmującą zarówno pomiary emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza w wyniku re‐alizacji procesów technologicznych, jak i pomiarami imisji zanieczyszczeń we wszystkich komponentach środowiska. Zakład Ochrony Środowiska jest laboratorium akredytowa‐nym przez Polskie Centrum Akredytacji w zakresie pomia‐rów emisji zanieczyszczeń i sprawności urządzeń odpylają‐cych (Certyfikat Akredytacji numer AB 073). Ponadto w za‐kładzie prowadzone są prace związane z oceną oddziały‐wania technologii na środowisko. Dr hab. inż. Marianna Czaplicka, prof. IMN, Kierownik Zakładu Ochrony Środowiska, dr inż. Jan Mrozowski — Instytut Metali Nieżela‐znych, Gliwice. 156 Pracownicy Zakładu Ochrony Środowiska Badania naukowe i ich wdrożenie do praktyki przemysłowej W latach 2006÷2011 Zakład prowadził działania zmie‐rzające do zwiększenia innowacyjności rozwiązań i techno‐logii opracowanych w latach wcześniejszych, stąd też naj‐ważniejsze opracowane rozwiązania dotyczyły głównie mo‐dernizacji procesów odsiarczania i zagospodarowania od‐padów. Dominującym kierunkiem badawczo‐rozwojowym roz‐wijanym w zakładzie s[...]

PRZEGLĄD BADAŃ ELEKTRODIALITYCZNEGO ODZYSKU KWASU CHLOROWODOROWEGO I SKONCENTROWANEGO STRUMIENIA JONÓW METALI Z ROZTWORÓW ODPADOWYCH DOI:10.15199/67.2017.3.3


  Problem zagospodarowania odpadowych roztworów kwasów mineralnych oraz odzysku metali, budzi coraz większe zainteresowanie technologiczne. W artykule dokonano przeglądu procesów elektrodialitycznego odzysku kwasu chlorowodorowego oraz koncentratu metali. Przedstawiono przykłady aplikacji procesów membranowych: elektrodializy oraz złożonych układów technologicznych typu elektrodializa i wymiana jonowa, elektrodializa i dializa dyfuzyjna w instalacjach recyklingu kwasu chlorowodorowego. Przykłady zostały omówione zarówno pod kątem technologicznym, jak i ekonomicznym. Słowa kluczowe: elektrodializa, kwas chlorowodorowy, odzysk kwasu i metali application of electrodialysis for recovery of hydrochloric acid and concentrated stream of metal ions from waste solutions - a review TThe problem of waste management solutions of mineral acids and metal recovery is a growing interest in the technology. In this paper, a review of processes electrodialytic recovery of hydrochloric acid and concentrated metals was presented. The examples of the application of membrane processes, ie. electrodialysis and complex technological systems such electrodialysis and ion exchange, electrodialysis and diffusion dialysis in recycling installations of hydrochloric acid was presented. The examples was discussed both in terms of technological and economic. Keywords: electrodialysis, hydrochloric acid, acid and metals recovery.WSTĘP Coraz bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące gospodarki ściekowej, wymuszają na krajach uprzemysłowionych, większe zainteresowanie kwestiami ochrony środowiska. Jednym z głównych problemów jest zagospodarowanie odpadowych roztworów kwasów mineralnych, w tym kwasu chlorowodorowego [6, 13]. Roztwory kwaśne otrzymywane z węzłów technologicznych, zawierają często jony kilku lub kilkunastu metali z różnych grup układu okresowego [7]. Ze względu na właściwości toksyczne oraz brak podatności na biodegradację, metale ciężkie stanowią poważne za[...]

Odsiarczanie gazów odlotowych metodą absorpcji SO2 w roztworach kwasu siarkowego

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań procesu odsiarczania spalin roztworami kwasu siarkowego( VI) z dodatkiem związków manganu jako katalizatorów utleniania. Badania prowadzono w wielkolaboratoryjnej instalacji badawczej. Wykazano, że proces odsiarczania gazów przebiegający z katalitycznym utlenianiem produktów absorpcji ditlenku siarki do kwasu siarkowego(VI), z zastosowaniem katalizatora manganowego, może być z powodzeniem realizowany w kolumnie z wypełnieniem i stanowić alternatywę dla innych mokrych procesów odsiarczania. W badaniach uzyskano skuteczności absorpcji SO2 w jednostopniowej instalacji przekraczającą 90%. Wykazano, że dla uzyskania wymiernych skuteczności absorpcji stężenie kwasu obiegowego nie powinno przekraczać ok. 100 g/dm3, a stężenie ditlenku siarki w odsiarczanym gazie 1000 ppm. Wykazano także, że proces należy prowadzić w zakresie temp. 60—65°C. The SO2-contg. flue gas (SO2 concn. 1000—4000 ppm) was desulfurized in a pilot plant at 32—62°C by absorption in aq. soln. of H2SO4 (50—150 g/L) in presence of KMnO4 (Mn concn. 120 mg/L) as a catalyst. The process was carried out in a packed column (diam. 100 mm) filled with sphere packings (diam. 5 mm). High SO2 removal efficiency (higher than 90%) was achieved. Concn. of H2SO4 up to 100 g/L and temp. 60—65°C were recommended for desulfurization of the circulating flue gas contg. less than 1000 ppm SO2. Jednym z kierunków badań procesu odsiarczania gazów odlotowych jest absorpcja SO2 w roztworach kwasu siarkowego(VI). W procesie Mgr inż. Wojciech WASILEWSKI w roku 1965 ukończył studia na Wydziale Inżynierii Sanitarnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Jest specjalistą w Zakładzie Ochrony Środowiska Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach. Specjalność - ochrona środowiska. Dr inż. Jan MROZOWSKI w roku 1978 ukończył studia na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Jest adiunktem w Zakładzie Ochrony Środ[...]

Wykorzystanie odpadów flotacyjnych do odsiarczania gazów metodą półsuchą

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych procesu odsiarczania spalin metodą półsuchą, przebiegającego z wykorzystaniem zawiesin sporządzonych ze specjalnie przygotowanych odpadów flotacyjnych i wapna palonego. Stwierdzono, że odpady flotacyjne mogą stanowić substytut klasycznych sorbentów stosowanych do usuwania SO2 z gazów tą metodą. Na podstawie wyników badań doświadczalnych sformułowa[...]

Wykorzystanie odpadów z półsuchego odsiarczania spalin do usuwania ditlenku siarki i produkcji gipsu w metodzie mokrej wapniakowej

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych procesu odsiarczania spalin metodą mokrą wapniakową, w której stosowano oprócz sorbentu podstawowego, tj. wapniaka, odpad z odsiarczania spalin metodą półsuchą. Stwierdzono, że stosowanie w procesie odsiarczania spalin zawiesin, w których odpad stanowi nawet ponad 45% masy sorbentu podstawowego, nie wpływa na skuteczność procesu oczyszczania gazó[...]

Zastosowanie klasycznej desorpcji w metodzie Wellman-Lorda odsiarczania gazów DOI:

Czytaj za darmo! »

Zastosowano kolumnę desorpcyjną do odpędzania dwutlenku siarki z roztworu poabsorpcyjnego w metodzie Wellman-Lorda. W wyniku badań doświadczalnych takiego układu desorpcyjnego stwierdzono dobrą skuteczność i sprawność energetyczną procesu. Zaletami użycia kolumny desorpcyjnej - w porównaniu z poprzednim rozwiązaniem są: prosta konstrukcja aparatury, łatwość jej wykonania i możliwość łatwiejszego odzyskania ciepła oparów podesorpcyjnych. Ostatnio coraz częściej celem podejmowanych prac badawczych jest opracowanie tanich i niezawodnych metod oczyszczania odpadowych gazów i cieczy oraz zaprojektowanie instalacji gwarantujących skuteczną ochronę naturalnego środowiska człowieka. Proces wyłapywania S 0 2, największego zagrożenia gazowego, jest w Polsce jak dotąd niemal całkowicie zaniedbany i wkrótce problem ten trzeba będzie radykalnie rozwiązać. Rozmaitość metod odsiarczania gazów, niekiedy bardzo specyficznych, jest ogromna1,z), a dobór metody do określonych warunków stanowi oddzielny problem. Zdecydowaną większość stanowią metody oparte na procesie absorpcji z jednoczesną reakcją chemiczną. Pomimo wprowadzenia nowych metod, takich jak metody katalityczne czy adsorpcyjne, przewaga chemisorpcji w procesach odsiarczania wydaje się nie zagrożona. Spośród metod chemisorpcyjnych jedynie metodę wapniakową3* można uznać za uniwersalną, nadającą się do zastosowania w każdych warunkach. Ma ona jednak ogromną wadę, związaną z powstawaniem dużej ilości odpadów: szlamu lub niskogatunkowego gipsu. Stąd też szczególnie atrakcyjna stała się ostatnio inna metoda chemisorpcyjna - siarczynowa metoda Wellman-Lorda (W-L). Jest ona w zasadzie bezodpadowa5', gdyż po absorpcji S 0 2 roztwór siarczynów jest poddawany regeneracji, a następnie ponownie kierowany do obiegu, zaś odpędzany S 0 2 przerabia się na kwas siarkowy, siarkę elementarną lub gaz skroplony. Jedyną konkurencyjną metodą dla metody W-L mogłaby być bezodpadowa metoda magnezowa71, w Pols[...]

ZAGADNIENIA PRZEROBU WTÓRNYCH MATERIAŁÓW TLENKOWYCH W PROCESIE ISP W HC MIASTECZKO ŚL.


  Przedstawiono podstawowe zagadnienia techniczne i technologiczne przerobu cynkowo-ołowiowych materiałów tlenkowych w procesie Imperial Smelting, obejmujące przygotowanie wsadu do procesu spiekania (odchlorowanie niektórych materiałów), równoważenie bilansu energetycznego na maszynie spiekalnicze, utylizacji gazów technologicznych z procesu spiekania (metodą mokrą wapniakową). Podano wyniki badań modyfikacji składu chemicznego żużli celem utrzymania ich temperatury topnienia na poziomie umożliwiającym poprawną pracę pieca szybowego oraz wyniki badań składu chemicznego spieku celem zniwelowania szkodliwego wpływu zwiększonych zawartości alkaliów w niektórych materiałach wsadowych. Słowa kluczowe: cynk, proces Imperial Smelting, materiały tlenkowe, spiekanie, żużel TREATMENT OF SECONDARY OXIDE MATERIALS IN IMPERIAL SMELTING PROCESS AT HC MIASTECZKO SL. ZINC SMELTER Basic technical and technological problems of treatment of zinc-lead bearing oxide materials in Imperial Smelting Process are described, including charge preparation for sintering process (chlorine removal from some of materials), compensation of energy balance in sintering machine, management of process gases from sintering process (wet limestone method). Results of studies into modification of chemical composition of slags to maintain their melting point at the level suitable for proper shaft furnace operation and results of studies into chemical composition of the sinter for elimination of harmful influence of increased alkalis content in some charge materials are presented. Keywords: zinc, Imperial Smelting Process, oxide materials, sintering, slag Wprowadzenie Wyczerpywanie się polimetalicznych złóż rud cynkowo- -ołowiowych oraz rosnące koszty przerobu koncentratów siarczkowych są przyczyną, że w procesie Imperial Smelting w HC Miasteczko Śląskie w coraz większym stopniu przerabiane są tańsze półprodukty i odpady zawierające cynk i ołów postaci utlenionej. Zdecydowanie i[...]

 Strona 1