Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"ANDRZEJ SKRZAT"

ANALIZA NAPRĘŻEŃ I ODKSZTAŁCEŃ PLASTYCZNYCH W KONTAKCIE KOŁA POJAZDU SZYNOWEGO Z SZYNĄ Z ZASTOSOWANIEM RÓŻNYCH MODELI MATERIAŁU

Czytaj za darmo! »

Opisano prace badawcze związane z projektem sponsorowanym przez Federal Railroad Administration z USA dotyczącym analizy naprężeń i odkształceń w kołach pojazdów szynowych i szynach kolejowych. Głównym celem autora było określenie na drodze obliczeń numerycznych rozkładów naprężeń i odkształceń w kole wynikających z kontaktu koło-szyna. W obliczeniach przyjęto następujące modele materiału: materiał idealnie sprężysto-plastyczny, materiał sprężysto-plastyczny z umocnieniem izotropowym oraz materiał sprężysto-lepkoplastyczny. W artykule opisano zunifikowany materiał plastyczny Bodnera-Partoma, dla którego na typ etapie prac wykonano jedynie testy dla stanu jednoosiowego rozciągania. Wiarygodność znalezionych numerycznie rozkładów naprężeń i odkształceń w kole powinna być zweryfikowana [...]

IDENTYFIKACJA PARAMETRÓW MODELU MATERIAŁU BODNERA-PARTOMA NA PODSTAWIE POMIARÓW SYMULOWANYCH NUMERYCZNIE

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono procedurę numeryczną identyfikacji parametrów modelu materiału Bodnera‐Partoma. W tym typowym zadaniu inżynierii odwrotnej testy jednoosiowego rozciągania zasymulowano w metodzie elementów skończonych. Wygenerowane numerycznie pseudopomiary po losowym zaburzeniu posłużyły jako dane wejściowe do analizy parametrów materiału B‐P. Wyniki uzyskane na podstawie testów numerycznych pozwalają na właściwe zaplanowanie rzeczywistych badań materiałowych. Słowa kluczowe: Bodner‐Partom, inżynieria odwrotna, MES IDENTIFICATION OF BODNER-PARTOM MATERIAL MODEL PARAMETERS BASED ON MEASUREMENTS SIMULATED NUMERICALLY Numerical procedure of identification of Bodner‐Partom material model parameters is presented in this paper. In this typical reversed engineering problem uniaxial tension tests are simulated by finite element method. Numerically generated Dr inż. Andrzej Skrzat — Politechnika Rzeszowska, Katedra Przeróbki Plastycznej, Rzeszów. Rudy Metale R55 2010 nr 6 UKD 539.3:519.86:519.6:620.172.25.62-4: :620.2-048.63:620.2-026.7 354 pseudomeasurements are used as input data in the analysis of B‐P material parameters. Results of numerical tests allow for appropriate experiment planning. Keywords: Bodner‐Partom, reverse engineering, FEM Wprowadzenie W procesach projektowania konieczne jest stosowanie właściwych modeli matematycznych pozwalających na określenie krótko‐ i długookresowych deformacji i wytężeń materiału wywołanych obciążeniami mechanicznymi i termicznymi. Model materiału Bodnera‐Partoma (B‐P) pozwala na uwzględnienie efektów plastycznych, lepkoplastycznych, umocnienia izotropowego i kinematycznego, relaksacji oraz pełzania w szerokim zakresie prędkości odkształceń i temperatur. W modelu tym zakłada się, że deformacjom sprężystym zawsze towarzyszą deformacje niesprężyste (nie rozpatruje się warunku plastyczności, nie sprawdza się czy proces obciążeni[...]

ANALIZA ODKSZTAŁCEŃ I NAPRĘŻEŃ W STALOWYCH SŁUPACH LATARNI ULICZNYCH OBCIĄŻONYCH DYNAMICZNIE W TESTACH ZDERZENIOWYCH


  Jednym z najważniejszych celów procesu projektowania słupów latarni ulicznych jest spełnienie wymagań normy EN 12767 dotyczącej biernego bezpieczeństwa konstrukcji drogowych. Podczas uderzenia samochodu w słup właściwie zaprojektowana konstrukcja powinna w znacznym stopniu zredukować powstające przeciążenia. Testy zderzeniowe przeprowadzane na rzeczywistych obiektach są bardzo kosztowne, co w praktyce uniemożliwia przebadanie różnych wariantów konstrukcyjnych słupa. Symulacje numeryczne testów zderzeniowych samochodu z latarnią uliczną pozwalają na wybór rozwiązania konstrukcyjnego optymalnego pod względem bezpieczeństwa. W artykule zaprezentowano wyniki symulacji numerycznych wykonanych metodą elementów skończonych z zastosowaniem podejścia typu dynamic explicit. Podejście to pozwala na efektywne rozwiązywanie silnie nieliniowych problemów dynamiki. W ramach przeprowadzonych prac analizowano i porównywano ze sobą oryginalne i modyfikowane słupy stożkowe i ośmiokątne. Analizowano deformacje i rozkłady naprężeń występujące w słupach podczas uderzenia samochodem poruszającym się z prędkością 35 i 100 km/h. Szczególną uwagę poświęcono zbadaniu wpływu rozwiązań konstrukcyjnych osłabiających konstrukcję słupa na jego deformacje i ilość pochłanianej energii. Słowa kluczowe: latarnie uliczne, bezpieczeństwo bierne, podejście dynamic explicit STRAIN AND STRESS ANALYSIS IT THE STREET LIGHTING POSTS DYNAMICALLY LOADED IN CRASH-TESTS One of the most important goals in designing of street lighting posts is the fulfillment of requirements of EN 12767 standard which refers to passive safety of road constructions. Lighting posts should reduce overload force when stroked by a passenger car. Experimental investigations involving real posts and cars are relatively expensive, and do not allow for investigation of various types of posts, therefore. In numerical simulations considering different types of lighting posts, the optimal solution might be selected[...]

Numeryczna symulacja wyciskania profili nieosiowosymetrycznych


  W pracy przedstawiono symulacje numeryczne wyciskania profili nieosiowosymetrycznych. Ze względu na bardzo duże zmiany kształtu obrabianego materiału podejście Lagrangea, typowe dla zadań mechaniki ciała stałego, nie jest efektywne. W obliczeniach numerycznych zastosowano podejścia bazujące na sformułowaniu Eulera: metodę objętości skończonych oraz sprzężoną analizę Eulera-Lagrangea. Jako kryterium poprawności obliczeń numerycznych przyjęto siłę wyciskania, której wartość porównano z wynikami badań eksperymentalnych. Numerical simulations of extrusion of non-axisymmeric profiles is presented in this paper. Extreme changes of the shape of processed material exclude application of Lagrangian approach typical for solving the solid mechanics problems. In the numerical simulations two approaches based on Eulerian approach are applied, namely: finite volume method and coupled Eulerian-Lagrangian. The punch force is chosen as the criterion of numerical computations reliability - numerically derived punch force was compared to the results of experimental investigations. Słowa kluczowe: wyciskanie, metoda objętości skończonych, sprzężona analiza Eulera-Lagrangea Key word: extrusion, finite volume method, coupled Eulerian-Lagrangian.1. Wprowadzenie. Zastosowanie analizy Lagrangea do rozwiązywania problemów mechaniki z bardzo dużymi przemieszczeniami wiąże się z wieloma problemami. Ze względu na duże deformacje siatki MES konieczny jest ciągły remeshing, systematycznie pogarsza się uwarunkowanie problemu, występują problemy ze zbieżnością rozwiązania. Alternatywnym podejściem są metody bazujące na sformułowaniu Eulera, których zaletą jest to, że siatka objętości skończonych pozostaje nieruchoma, a odkształcany materiał przepływa przez tę siatkę. Dzięki temu, w trakcie obliczeń nie pogarsza się uwarunkowanie problemu, a remeshing siatki jest zbędny. Przykładem procesu przeróbki plastycznej, w którym wy[...]

 Strona 1