Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"DARIUSZ IGNACY"

Zarządzanie zawodnieniami terenów górniczych w procesie planowania przestrzennego gmin górniczych DOI:


  W treści niniejszego artykułu przypisywanie zagrożenia zawodnieniem powierzchniom terenów górniczych jest związane z założeniem przywrócenia w ich granicach swobodnych przepływów wód. Przekształcenia zawodnieniowe powierzchni terenów górniczych opisano wielokrotnie [Budryk, Knothe 1956; Borecki i in. 1980; Sztelak i in., 1986; Kwiatek i in. 1998; Staszewski, Bukowski 2001; Rogoż, Posyłek 2000; Bromek i in. 2001; Fiszer, Sarna 2001; Sikorska-Maykowska, red. 2001; Wilk 2003; Bukowski, Augustyniak 2005; Frolik, Staszewski 2005; Bukowski 2006; Ignacy 2015, 2017a, 2017b, 2017c; Ignacy, Bukowski 2017a, 2017b]. O konieczności przywrócenia naturalnych swobodnych przepływów wód w polskim prawie stanowi artykuł 100 ustawy Prawo ochrony środowiska. Jednak obowiązujące przepisy prawa w zakresie zawodnień terenów górniczych nie są spójne i jednoznaczne [Ignacy, Bukowski 2017a]. Dlatego do tej pory zarówno przedsiębiorcy górniczy, jak i organy nadzoru górniczego, a także organy zarządzające wodami i środowiskiem oraz samorządowe, na wielu terenach górniczych w swoich procedurach postępowania nie zarządzały zagrożeniem zawodnieniem, które wyniknęłoby z przywrócenia swobodnych przepływów wód. Będzie to skutkowało problemami i ograniczeniami w przywracaniu swobodnych przepływów wód. Artykuł opisuje fazy przekształceń środowiska wodnego terenów górniczych, pierwszej - oddziaływania eksploatacji górniczej kopalin i drugiej - docelowej likwidacji odwadniania kopalń oraz osuszania terenów górniczych. Autor analizuje możliwość przywrócenia w terenach górniczych i pogórniczych swobodnych przepływów wód oraz wskazuje problemy, jakie mogą towarzyszyć temu procesowi ze względu na brak uwzględniania w prawie miejscowym zagrożenia zawodnieniami terenów górniczych. Wskazuje rolę nowatorskiego sposobu zarządzania zawodnieniami w terenach górniczych przez przedsiębiorców górniczych poprzez planowanie zjawisk zawodnieniowych powierzchni w procedurze kwalifikowania zasob[...]

Zarządzanie zawodnieniami terenów górniczych w procesie napraw szkód górniczych DOI:


  J ednym ze skutków oddziaływania podziemnej eksploatacji górniczej kopalin są przeobrażenia środowiska wodnego terenów górniczych. Można wyróżnić dwa zasadnicze rodzaje takich przeobrażeń górotworu i powierzchni: okresowe lub trwałe osuszenia oraz okresowe (sezonowe, powodziowe) lub trwałe zawodnienia. Okresowemu (wymuszonemu) odwadnianiu złóż kopalin towarzyszy okresowe osuszanie elementów środowiska. Przywróceniu naturalnych stosunków wodnych może towarzyszyć zasadnicza zmiana rodzaju przeobrażeń środowiska. Dotychczas osuszane elementy środowiska - górotwór i/lub powierzchnia mogą ulec zawodnieniu po przywróceniu naturalnych przepływów wód. Jeśli przewiduje się taką zmianę rodzaju przeobrażeń elementu środowiska, to określa się ją mianem zagrożenia zawodnieniem. W hydrologii to zagrożenie obejmuje powodzie oraz zawodnienia wodogruntowe. W treści tego artykułu przypisywanie zagrożenia zawodnieniem powierzchniom terenów górniczych jest związane z założe- niem przywrócenia w ich granicach swobodnych przepływów wód. W Programie Wodno-Środowiskowym Kraju, zatwierdzonym przez Radę Ministrów w 2010 r., niektóre z odcinków cieków po- wierzchniowych w terenach górniczych, w których przerwano związek hydrauliczny wód z ich odbiornikiem i/lub z wodami podziemnymi, zakwalifikowano jako silnie zmienione części wód. Ich stan oceniono jako zły, zaś ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych - jako duże. W Programie zawarto dla nich derogacje czasowe wraz z uzasadnieniem: "brak jest dla nich możliwości technicznych ograniczenia wpływu tych oddziaływań, zaś występująca działalność człowieka związana jest ściśle z występowaniem bogactw naturalnych bądź przemysłowym charakterem obszaru". Ramy czasowe dopuszczenia wymuszonych przepływów wód w terenach górniczych określa artykuł 100 ustawy Prawo ochrony środowiska. Stanowi on w szczególności, że: "każdy, kto czasowo doprowadził do zmiany stosunków wodnych, jest obowiązany do podjęcia działań w celu ich przywróc[...]

 Strona 1