Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Piotr GOŁUCH"

Autonomiczny system wyznaczania geometrii deformacji długich szyn prowadnic wind - telemonitoring wyzwaniem geodezji XXI wieku DOI:10.15199/50.2017.2.1


  Autorzy pracy prezentują system telemetrycznego monitoringu oraz pomiaru długich prowadnic szyn wind kopalnianych, wysokich budynków oraz wież telewizyjnych. Autorski system pomiarowo-kontrolny z zastosowaniem transmisji danych pomiarowych WiFi (WLAN) stosowany jest z powodzeniem w głębokich szybach kopalnianych. Jak wynika z rezultatów pomiarów, system jest dokładny, szybki, bezpieczny i niezawodny. Autorzy pragną przedstawić szerokiemu gronu specjalistów z zakresu geodezji inżynieryjnej, konstrukcję innowacyjnego systemu do wyznaczania deformacji prowadnic wind osobowych w wieżowcach i wieżach telewizyjnych. W tym celu wykorzystano najnowsze technologie pomiarowe oraz instrumenty DISTO S910 Leica Geomatics oraz bezprzewodową transmisję danych. Automatyczna rejestracja oraz bezprzewodowa transmisja obserwacji pozwalają na pozyskiwanie danych pomiarowych w wysokich obiektach budowlanych z windami. W pracy zwrócono szczególną uwagę na nietypową strategię pomiarową z uwagi na istotne obciążenia termiczne i wiatrowe budowli powyżej 100 metrów wysokości oraz duże wpływy refrakcji horyzontalnej na przebieg promienia laserowego DIODY, stanowiącej jeden z podstawowych elementów autonomicznego SYSTEMU POMIAROWEGO. Słowa kluczowe: autonomiczny monitoring, wieżowce, wieże telewizyjne, prowadnice wind, teletransmisja WiFi, strategia pomiarowa The authors of the paper present a telemetric system of monitoring and measurement of long guide rails of lifts in mines, high buildings and television towers. Author's measuring and control system using the WiFi data transmission (WLAN) has been successfully used in deep mine shafts. As follows from the results of the measurements - it is accurate, fast, safe and reliable. The authors wish to present to a wide range of professionals in the field of engineering geodesy, the construction of an innovative system for determining deformations of guide rails of passenger lifts in skyscrapers and televis[...]

Pomiary weryfikacyjne geometrii toru jezdni podsuwnicowej DOI:10.15199/50.2018.9.1


  Torem podsuwnicowym jest najczęściej zespół dwóch szyn zajmujących w przestrzeni położenie określone kierunkiem, pochyleniem i rozstawem (rys. 2.). Może mieć kształt prostoliniowy, kołowy lub pierścieniowy [1], [4], [7]. Dla stwierdzenia aktualnego stanu deformacji i przemieszczeń odnośnie poziomego i pionowego położenia szyn toru podsuwnicowego, wyznaczane są zgodnie z obowiązującą normą następujące parametry geometryczne (rys. 1.): ??odchyłki obydwu osi szyn toru od prostoliniowości, tj. odchylenia w pomierzonych punktach kontrolowanych w odniesieniu do punktów: początkowego i końcowego prostych wiążących osie szyn, ??odchyłki od równoległości osi szyn, ??odchyłki prześwitów torów w przekrojach pomiarowych prostopadłych do osi torów, ??odchyłki wysokości powierzchni główek szyn, tj. różnic wysokości powierzchni tocznych główek szyn pomiędzy punktami kontrolowanymi wzdłuż profilu podłużnego, ??odchyłki wysokości obydwu toków szyn, tj. różnice wysokości pomiędzy powierzchniami bieżnymi w przekrojach pomiarowych toru. Rys. 1. Odchyłki geometryczne zdeformowanych szyn toru suwnicowego P K H1 Przegląd Geodezyjny nr 9/2018  Rok XC 17 NAUKA Suwnica przenosi ładunek do wielu punktów hali lub otwartej przestrzeni. Przestrzeń pracy suwnicy pomostowej jest ograniczona jej skrajnymi położeniami, wysokością podnoszenia i skrajnymi położeniami wciągarki. Zwiększające się w przemyśle wymiary i masy transportowanych ładunków przyczyniły się do konstruowania suwnic o znacznych wymiarach dźwigów. Stosowane przez wiele lat do kontroli warunków technicznych i eksploatacyjnych (torów i suwnic) metody warsztatowe i urządzenia pomiarowe, ze względu na szereg wad, zastąpione zostały metodami geodezyjnymi, spełniającymi wytyczne wykonania pomiarów, przepisy dozoru technicznego oraz normy. Wskutek osiadania konstrukcji nośnej toru podsuwnicowego oraz oddziaływania różnych czynników, w trakcie wieloletniej współpracy zespołu: tory podsuwni[...]

 Strona 1