Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Jakub Wyrostek"

Badanie migracji globalnej wybranych opakowań sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością DOI:10.15199/42.2018.9.1


  Examination of global migration of selected artificial packaging intended for contact with food STRESZCZENIE: Zbadano migrację globalną wybranych opakowań z tworzyw sztucznych dostępnych na rynku z zastosowaniem wodnych płynów modelowych imitujących działanie środków spożywczych metodami zalecanymi w Unii Europejskiej. Warunki badania, tj. czas i temperatura kontaktu powierzchni z płynem, odpowiadały rzeczywistym warunkom użytkowania badanych opakowań. ABSTRACT: The global migration was examined from selected plastic packaging available on the market using aqueous model fluids imitating the action of foodstuffs by the methods recommended in the European Union. Test conditions, ie the time and temperature of contact of the surface with the liquid, corresponded to the actual conditions of use of the tested packages. Wstęp Żywność niezależnie od pochodzenia, stopnia przetworzenia i sposobu utrwalenia jest przechowywana przez krótszy lub dłuższy czas. Zasadniczym celem jest przedłużenie okresu jej podaży przy zachowaniu dobrej jakości. Przemysł opakowaniowy jest jedną z największych i jednocześnie najbardziej rozwojowych gałęzi światowego przemysłu. Obecnie światowy rynek opakowań osiąga wartość około 400 mld euro, przy czym największymi w tym zakresie potentatami na rynku są Stany Zjednoczone, Japonia i Unia Europejska [10]. Wartość krajowego rynku opakowań stanowi około 1% rynku światowego. Bezpieczeństwo żywności pakowanej w opakowania z tworzyw sztucznych jest obecnie bardzo ważne. Unia Europejska od wielu lat zajmuje się systematyką badań dotychczas znanych i nowych opakowań pod kątem migracji substancji znajdujących się wewnątrz i na zewnątrz opakowań oraz ich dopuszczalnych limitów. Na podstawie uzyskiwanych wyników stworzono podstawy prawne (regulujące zastosowania różnych opakowań, określające limity migracji substancji, ich kontroli i certyfikacji). Polska, jako pełnoprawny członek UE, jest zobowiązana do uczestnictwa w tym procesie [4, 12]. Za[...]

Badanie migracji globalnej korków stosowanych w przemyśle spożywczym metodą zanurzeniową DOI:10.15199/42.2019.1.1


  STRESZCZENIE: Zbadano migrację globalną wybranych trzech korków stosowanych do zabezpieczenia opakowań z tworzyw sztucznych, tzw. saszetek dostępnych na rynku z zastosowaniem wodnych płynów modelowych imitujących działanie środków spożywczych metodami zalecanymi w Unii Europejskiej. Warunki badania, tj. czas i temperatura kontaktu powierzchni z płynem, odpowiadały rzeczywistym warunkom użytkowania badanych opakowań. Oznaczona migracja globalna z badanych próbek była niska, znacznie poniżej dozwolonego limitu migracji globalnej (10 mg/dm2). ABSTRACT: The global migration was examined from selected plastic packaging available on the market using aqueous model fluids imitating the action of foodstuffs by the methods recommended in the European Union. Test conditions, ie the time and temperature of contact of the surface with the liquid, corresponded to the actual conditions of use of the tested packages. The global migration marked from the tested samples was low, well below the allowed global migration limit (10 mg / dm2). Wstęp Bezpieczeństwo i jakość produktów spożywczych oraz opakowań stosowanych do kontaktu z żywnością są obecnie najważniejszymi aspektami w produkcji żywności. Konsument nie patrzy tylko na cenę, ale przede wszystkim na jakość kupowanych produktów. Istotnym problemem dla bezpieczeństwa żywności są związki chemiczne pochodzące z opakowań, które stały się głównym przedmiotem szczególnego zainteresowania zarówno Komisji Europejskiej, EFSA, jak i Państw Członkowskich [1]. Chcąc zapewnić ochronę zdrowia konsumenta, UE ustanowiła wykazy substancji dozwolonych, które można stosować do produkcji opakowań przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Ponadto w przepisach tych podano dopuszczalne limity migracji globalnej, jak również specyficznej substancji z materiałów opakowaniowych do żywności lub ich pozostałości w końcowym wyrobie [2]. Opakowania żywności wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem nie mogą stanowić zagrożenia dla zdrowia kons[...]

BADANIA I ROZWÓJ: Historia i charakterystyka tworzyw sztucznych DOI:10.15199/42.2019.7.1


  STRESZCZENIE: W niniejszej pracy dokonano przeglądu literaturowego dotyczącego tworzyw sztucznych. Przedstawiono krótką historię powstawania materiałów sztucznych, omówiono czynniki wpływające na strukturę polimerów oraz procesy polimeryzacji. W dalszej części krótko scharakteryzowano podstawowe właściwości polimerów, tj. gęstość, masę molekularną oraz krystaliczność. Przedstawiono również krótką charakterystykę poliolefin i dodatków stosowanych do tworzyw sztucznych. W podsumowaniu przedstawiono obecną analizę rynku tworzyw sztucznych. ABSTRACT: This paper reviews literature on plastics. A short history of the formation of artificial materials is presented, factors influencing the structure of polymers and polymerization processes are discussed. In the following, the basic properties of polymers, i.e. density, molecular weight and crystallinity, are briefly characterized. The short characteristics of polyolefins and additives used for plastics are also presented. The summary presents the current analysis of the plastics market. Wstęp - historia Tworzywa sztuczne należą do najmłodszych materiałów konstrukcyjnych. Pierwsze tworzywa powstały dopiero w drugiej połowie XIX wieku. W 1862 r. angielski chemik Alexander Parkes opatentował otrzymane z celulozy tworzywo sztuczne i nazwał je parkesine. Słowo "plastik" wywodzi się z greckiego plastikos, co oznacza "łatwo kształtowane" lub "zdeformowane" i zostało na stałe wpisane do języka, aby opisać zachowanie azotanu celulozy, który po zmieszaniu z rozpuszczalnikami zachowuje się jak glina. Z technicznego punktu widzenia tworzywa sztuczne określane są jako makrocząsteczkowe związki organiczne otrzymywane z cząsteczek o niższej masie cząsteczkowej [7]. Na pewnym etapie produkcji mogą być formowane za pośrednictwem takich czynników jak ciśnienie i temperatura. Użyteczność tych materiałów zależy od właściwości zastosowanych struktur, które składają się z podstawowych elementów konstrukcyjnych zwanych monomerami. Po[...]

 Strona 1