Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"dr Adam SKRZYPEK"

Dojrzałość organizacji w świetle teorii DOI:10.15199/46.2019.6.1


  Wprowadzenie Problematyka dojrzałości pojawia się coraz częściej w opracowaniach naukowych oraz w działalności przedsiębiorstw. Jest przedmiotem zainteresowania wielu dyscyplin naukowych. Powiązana jest z efektywnością, skutecznością, produktywnością, wydajnością i doskonaleniem oraz doskonałością. Waga problemu stała się przyczyną podjęcia badań w obszarze dojrzałości organizacyjnej. Celem artykułu jest wskazanie na istotę dojrzałości oraz dojrzałości organizacyjnej. Metodą badawczą jest krytyczna analiza dostępnej literatury przedmiotu. Dokonano także analizy bibliometrycznej, wskazującej na zainteresowanie niniejszą problematyką badawczą w latach 2000-2018 w oparciu o dane Web of Science. 1. Dojrzałość i jej istota Pojęcie dojrzałości wywodzi się z psychologii i oznacza osiągnięcie przez jednostkę pewnego, pożądanego stanu pod względem umysłowym i emocjonalnym [11, s. 674-701]. Dojrzałość oznacza konieczność kształtowania kultury, struktury, zarządzania procesami, by osiągnąć przewidywalność i powtarzalność. Dojrzałość to pojęcie fundamentalne w teorii rozwoju, obszarach, dziedzinach i dyscyplinach naukowych opartych na tej teorii. Dojrzałość rozumiana jest jako systematyczne doskonalenie umiejętności organizacji i procesów w niej występujących w celu uzyskania wyższej wydajności w określonym czasie. Oznacza to także umiejętność dostrzegania źródeł sukcesu oraz zapobieganie typowym problemom, pojawiającym się w związku z prowadzoną działalnością. Problematyka dojrzałości jest silnie związana z systemem zarządzania organizacją. O dojrzałości systemu zarządzania decyduje nie tyle wdrożenie w przedsiębiorstwie konkretnego podejścia do zarządzania, standardu zarządzania, metodyki usprawniania procesów, modelu samooceny czy technologii informatycznej, ile właściwe dopasowanie wszystkich tych elementów do modelu biznesowego [5, s. 45]. K. Hys wskazuje, że dojrzałość systemu zarządzania organizacją odzwierciedla stopi[...]

 Strona 1