Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Czarnecki"

Jednokanałowy tomograf pojemnościowy z układem sprzętowej rekonstrukcji obrazów

Czytaj za darmo! »

Tomografia pojemnościowa umożliwia obrazowanie przenikalności elektrycznej badanych obiektów. Poważną wadą tej tomografii jest niska rozdzielczość uzyskiwanych obrazów. Istotną zaletą jest szybkość akwizycji danych. Artykuł prezentuje konstrukcję tomografu jednokanałowego z układem sprzętowej rekonstrukcji obrazów. Tomograf jednokanałowy charakteryzuje się stosunkowo wolną akwizycją danych. Jest jednak prosty w konstrukcji. Umożliwia to testowanie wielu układów pomiarowych oraz rozwój dodatkowych bloków tomografu, jak układ sprzętowej rekonstrukcji obrazów. Część cyfrowa prezentowanej konstrukcji wykorzystującej układ FPGA, w którym zrealizowany jest system mikroprocesorowy oraz specjalizowany układ rekonstrukcji obrazów. Istotnym elementem części analogowej jest przetwornik [...]

ANALIZA WAD POWSTAŁYCH W PROCESIE CIĄGNIENIA DRUTÓW MIEDZIANYCH DOI:10.15199/67.2015.1.4


  W artykule omówiono charakterystykę wad powstałych w procesie ciągnienia drutów miedzianych w warunkach przemysłowych. Określano przyczyny powstawania wad drutów oraz dokonano ich klasyfikacji na wady kształtu i wymiaru, powierzchniowe i wewnętrzne. Konkluzją wynikającą z pracy jest stwierdzenie, iż znaczną część wad drutów powstających w procesie ciągnienia można wyeliminować zachowując należytą staranność jego prowadzenia, dbałość o jakość ciągadeł oraz środków smarujących i emulsji. Słowa kluczowe: wady wyrobów ciągnionych, wady kształtu i wymiaru drutów, wady powierzchniowe drutów, wady wewnętrzne drutów, proces ciągnienia ANALYSIS OF THE COPPER WIRE DEFECTS RESULTING FROM DRAWING PROCESS In the present paper, the characterization of copper wire defects resulting from drawing process are reported. Therefore, the paper describes the causes of wires defects and classifies them as a shape and dimensions defects, surface defects and internal defects. The main conclusion resulting from the research is the fact that the most of the defects can be eliminated by conducting the drawing process with proper precision, as well as by attention to quality of dies and lubricants. Keywords: wires defects, shape and dimension defects of wires, surface defects of wires, internal defects of wires, wires drawing process Postawienie problemu Współcześnie zapotrzebowanie na kable i przewody stale wzrasta, a wymagania dotyczące ich jakości są coraz bardziej wygórowane. Konieczne jest zatem zapewnienie ich bezawaryjnej pr[...]

Parametryzacja cech materiałowych drutów stalowych miedziowanych DOI:10.15199/24.2015.1.29


  Artykuł dotyczy badań nad właściwościami drutów stalowych z powłoką miedzianą. Ich istotą była identyfikacja zalet wynikających z połączenia dwóch odmiennych pod względem właściwości materiałów, a także parametryzacja cech bimetalowych drutów typu CCS (Copper Clad Steel). Aplikacyjny charakter pracy wynika z powszechnego zastosowania drutów Fe-Cu w instalacjach odgromowych i uzie- miających, podzespołach elektronicznych, a także w kablach energetycznych i sygnałowych oraz jako przewody jezdne. W pracy opisano wymagania norm oraz technologie produkcji drutów Fe-Cu, ze szczególnym uwzględnieniem procesu ciągnienia. Przedstawiono wyniki badań powłoki miedzianej, właściwości mechanicznych i elektrycznych drutów oraz ich gęstości. Otrzymane rezultaty pozwoliły na stwier- dzenie, iż druty CCS stanowią współcześnie korzystną pod względem ekonomicznym alternatywę i konkurencję dla klasycznych materiałów przewodzących. In the present paper, the properties of copper clad steel wires are reported. The essence of the matter was the identification of advantages resulting from joint of two different materials in terms of their properties, as well as the parameterization of their properties. Application nature of the research work results from common use of the Fe-Cu wires in lightening protection systems, electronic components, power and signal cables as well as a trolley wire. The paper describes the standards and technologies for the production of Fe-Cu wires, with particular emphasis on the drawing process. The results of investigations on the copper clad, mechanical and electrical properties of wires and their density are presented. The obtained results have confirmed that nowadays the CCS wires are economically advantageous and competitive alternative to the classical conductive materials. Słowa kluczowe: druty stalowe miedziowane, bimetalowe druty CCS, proces ciągnienia, powłoka miedziana, instalacje odgromowe Key words: copper clad steel wire, bim[...]

 Strona 1