Wyniki 1-10 spośród 14 dla zapytania: authorDesc:"Katarzyna Gładyszewska-Fiedoruk"

Pomiary stężenia dwutlenku węgla w sypialniach domku jednorodzinnego

Czytaj za darmo! »

Podano wyniki pomiarów stężenia dwutlenku węgla w sypialni domu jednorodzinnego. Pomiary prowadzone były przed i po spaniu nocnym oraz przed i po spaniu dziennym. Źródłem dwutlenku węgla w badanych pomieszczeniach byli tylko ludzie: matka z 9 miesięczną córką w sypialni 1 oraz ojciec z 2,5 letnim synem w sypialni 2. DWuTLENEK węgla jest gazem bezbarwnym, bezwonnym, o smaku kwaskowatym, niep[...]

Badania stężenia dwutlenku węgla w sali dydaktycznej

Czytaj za darmo! »

Niewielkie stężenie dwutlenku węgla w powietrzu jest naturalnym stanem powietrza. Zbyt duże jego stężenie w powietrzu może mieć negatywne skutki dla zdrowia. Dopuszczalne stężenie dwutlenku węgla zalecane przez europejski oddział Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w salach dydaktycznych (jak i we wszystkich pomieszczeniach o przeznaczeniu ogólnym) wynosi 1000 ppm [1]. BADANIA stężenia dwutlenku węgla prowadzono w sali dydaktycznej, podczas zajęć dydaktycznych, przy różnej aktywności studentów. Zapełnienie sali podczas obu serii pomiarowych wynosiło 84% planowanej maksymalnej liczby studentów przewidzianych w sali. W pomieszczeniu działała tylko wentylacja naturalna. Wykonano również pomiary temperatury i wilgotności. Wyniki pomiarów poszerzono o porównanie przebiegu z[...]

Badanie pilotażowe parametrów powietrza w garażu Część 1. Wprowadzenie


  W artykule opisano wstępne badania parametrów powietrza wewnętrznego w garażach wielostanowiskowych. Pomiary wykonano w garażu pod pięciokondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym zlokalizowanym w Warszawie. W budynku zastosowano rozwiązanie wentylacji wywiewnej mechanicznej, przy użyciu 4 sekcji zaopatrzonych w samodzielne wentylatory wyciągowe, zainstalowane na dachu budynku. Nawiew powietrza - grawitacyjny, prowadzony jest przy użyciu krat nawiewnych, zlokalizowanych w przegrodach budowlanych. Badanymi parametrami były: temperatura, wilgotność względna, stężenie dwutlenku węgla.BUDOWA dużych budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej łączy się, z przyczyn praktycznych oraz zgodnie z wymaganiami prawa, z koniecznością uwzględnienia w takim obiekcie odpowiedniej liczby miejsc postojowych. Jednocześnie wskutek coraz powszechniejszego wykorzystywania samochodów, pomimo podejmowanych działań inwestycyjnych, deficyt miejsc parkowania stanowi stale narastający problem. Oczywiste walory garaży podziemnych to zmniejszenie liczby parkowanych pojazdów na ulicach, placach, podwórkach, a także wygoda właścicieli tych samochodów parkujących w miejscu bezpiecznym, dostępnym bezpośrednio z klatek schodowych. Problem parkowania pojazdów osobowych w wielu krajach został rozwiązany przez parkingi usytuowane na obrzeżach miast i zapewnienie dojeżdżającym dogodnego środka lokomocji do centrum lub przez budowę parkingów podziemnych w centrach handlowych, budynkach biurowych, teatrach, pod placami miejskimi, stadionami, ulicami, w nowo zbudowanych budynkach usługowych, a nawet w budynkach mieszkalnych. W Polsce, parkingi podziemne są na etapie rozwojowym. W samej tylko Warszawie istnieje kilkadziesiąt dużych parkingów podziemnych wielostanowiskowych oraz planowana jest budowa kilkunastu takich parkingów, m.in. pod placami: Bankowym, Teatralnym, Konstytucji, Defilad (PKiN), Powstańców Warszawy, Piłsudskiego, Trzech Krzyży, Grzybowskim, pod s[...]

Badanie pilotażowe parametrów powietrza w garażu Część 2. Badania


  W artykule opisano wstępne badania parametrów powietrza wewnętrznego w garażach wielostanowiskowych. Pomiary wykonano w garażu pod pięciokondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym, zlokalizowanym w Warszawie. W budynku zastosowano rozwiązanie wentylacji wywiewnej mechanicznej, przy użyciu 4 sekcji zaopatrzonych w samodzielne wentylatory wyciągowe, zainstalowane na dachu budynku. Nawiew powietrza - grawitacyjny, prowadzony jest przy użyciu krat nawiewnych, zlokalizowanych w przegrodach budowlanych. Badanymi parametrami były: temperatura, wilgotność względna, stężenie dwutlenku węgla.W niniejszym artykule wykonano analizę jakości powietrza wentylacyjnego na przykładzie instalacji wentylacji mechanicznej garażu w budynku mieszkalnym "B2", w zespole zabudowy mieszkaniowej,przy ul. Malborskiej w Warszawie. Budynek ma 4 kondygnacje mieszkalne. Pod całym budynkiem znajduje się garaż. Garaż ma 36 miejsc postojowych (rys. 1). Garaż wyposażony jest w wentylację naturalną nawiewną oraz mechaniczną wyciągową. Dopływ powietrza zewnętrznego odbywa się przez 14 krat czerpalnych, zlokalizowanych w ścianie zewnętrznej garażu. Wyciąg realizowany jest przez 4 wentylatory wyciągowe, zlokalizowane na dachu budynku mieszkalnego. Zainstalowane są cztery wentylatory wyciągowe, ustawione na podstawach tłumiących na dachu. Instalacja wentylacji mechanicznej wyciągowej przewidziana jest za pomocą 18 kratek zlokalizowanych zarówno pod sufitem, jak i w dolnej strefie nad posadzką. Około 30% całkowitego strumienia powietrza wyciągane jest dołem. Instalacja sterowana jest automatycznie czujnikami na zawartość CO w powietrzu w garażu. 1.2. Obliczenie strumienia powietrza wyciąganego z garażu Obliczenie strumienia powietrza dla garażu: - zapotrzebowanie strumienia powietrza dla jednego samochodu wynosi L=100 m3/h. - całkowity strumień powietrza wynosi: Rys. 1. Badany garaż 348 CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 43/8 (2012) L = 36 m.p. · 100 m3/h =[...]

Analysis of Operating Costs of a Heat Pump in a Passive Building DOI:10.15199/9.2018.4.4

Czytaj za darmo! »

1. Introduction Today, the concept of sustainable development has become a very important issue that can be defined as a combination of three areas: economics, society and the environment. In our times when financial issues are important factor, and the environment requires special care, people should pay special attention to maintaining an appropriate balance between these elements. Energy-efficient architecture is a sign of striving for a balance. In its definition, it is not only the convenience and functionality, but also the economics of exploitation. With the continuous upward trend in fuel and energy prices, it is extremely important that the use of the facility generates the lowest possible costs. In addition, the level of environmental awareness of building users is increasing, the occupants pay attention to the environmental aspect. Therefore, the tenants are looking for solutions to minimize the negative impact of energy production on the surrounding environment. Energy-efficient house, equipped with a heating system powered by renewable energy sources, can be the perfect solution for achieving economic benefits, reducing emissions and becoming independent from conventional energy sources, which are depleting inevitably. The purpose of this article is to analyze the operating costs of the heat pump in a passive building. Aim of this comparison is also to show the difference in operating costs of a brine to water heat pump with vertical ground exchanger and air to water heat pump. Heat pumps are relatively new heat generators on the Polish market, therefore they raise some kind of concern about the level of operating costs, especially that the investment costs are quite high. This raises investor`s concerns about the cost-effectiveness of heat pumps. 2. Characteristics of energy-efficient buildings Energy-efficient buildings are relatively “young" issue in Poland, because the energy saving problems began [...]

Jakość powietrza w gabinetach lekarskich, a zużycie energii po termomodernizacji


  Warunki, jakim powinny odpowiadać gabinety lekarskie reguluje obecnie Rozporządzenie Ministra Zdrowia [4]. Badania prowadzono w 5 gabinetach lekarskich, wchodzących w skład dwóch ośrodków zdrowia. Pomiary wykonywano jesienią, w listopadzie, gdy rzadko wietrzono pomieszczenia. Ponieważ w rozpatrywanych obiektach przeprowadzono kompleksową termomodernizację porównano wyniki uzyskane przed i po niej. Minimalna krotność wymiany powietrza, którą określono w pomiarach wynosi 0,51 h-1, przy strumieniu powietrza wentylacyjnego 25,66 m3/h w gabinecie, czyli praktycznie jest to strumień powietrza przewidziany normą [8] na jedną osobę. Temperatura i wilgotność w badanych gabinetach mieściły się w granicach norm [1], [2], [6], [9], natomiast stężenie dwutlenku węgla nie mieści się w granicach norm (maksymalnie 2080 ppm). Największe przekroczenia norm zaobserwowano po termomodernizacji. W artykule pokazano także zmiany w zużyciu energii potrzebnej do ogrzewania w rozpatrywanych obiektach.WARUNKI, jakim powinny odpowiada. gabinety lekarskie w Polsce regulowa.o do 2006 roku Rozporz.dzenie Ministra Zdrowia [3] w sprawie wymaga., jakim powinny odpowiada. pod wzgl.dem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urz.dzenia zak.adu opieki zdrowotnej. I tak Rozporz.dzenie to [3] okre.la.o, .e ka.de pomieszczenie zak.adu opieki zdrowotnej powinno by. wyposa.one w wentylacj.. Powinna ona zapewnia. co najmniej 1,5- krotn. wymian. powietrza na godzin., a w pomieszczeniach, w ktorych konieczna jest zwi.kszona wymiana powietrza przekraczaj.ca 2-krotn. wymian. na godzin., powinna by. zainstalowana wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna. W Rozporz.dzeniu nie wspomniano o czyszczeniu kana.ow wentylacji grawitacyjnej. Obecnie Rozporz.dzenie Ministra Zdrowia [4] nie podaje ani liczby krotno.ci wymian, ani warto.ci strumienia powietrza, podaje natomiast cz.stotliwo.. czyszczenia kana.ow (raz na 24 miesi.ce). W gabinetach lekarskich nie s. badane parametry .r[...]

Wyznaczanie strumienia powietrza przepływającego przez okno DOI:10.15199/9.2018.6.4

Czytaj za darmo! »

Straty ciepła związane z przenikaniem i wentylacją w budynkach jednorodzinnych generowane przez nieszczelne okna wynoszą od 15% do 25%, zaś w budynkach wielopiętrowych nawet do 45%. Szczelne okna o dobrej jakości, to jeden z najważniejszych czynników mających wpływ na energooszczędność budynku. Ze względu na istotne różnice konstrukcyjne, wynikające z przeznaczenia, nawet najlepiej wykonane okna mają dużo większe współczynniki przenikania ciepła niż ściany. Ma to odzwierciedlenie w obecnych normach, gdyż okna nie mogą mieć współczynnika przenikania U powyżej 1,30 W/(m2·K), podczas gdy współczynnik przenikania ciepła przez ściany wynosi 0,25 W/(m2·K). Tak więc straty ciepła przez przenikanie przez okna są ponad pięciokrotnie większe niż o takiej samej powierzchni. Nie ma też możliwości 234 CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 49/6 (2018) docieplenia okna, bez utraty jego walorów użytkowych (tak, jak można to wykonać w przypadku ścian i dachów, za pomocą izolacja cieplnej) [3]. Kompromisem może być stosowanie rolet w okresie nocnym. Adamczewski [1] oraz Węglarz i Tworek [13] badali wpływ rolet zewnętrznych na ograniczenie strat ciepła. Zaprezentowali szacowanie zysków ciepła metodą termowizyjną. Badane okna nie były jednak oknami nowej generacji i ich montaż pozostawiał wiele do życzenia. Zasłaniając rolety na 12 godzin dziennie w okresie zimowym zaoszczędzono 10% do 13% ciepła zmniejszając straty przez przenikanie, co w analizowanym przypadku obniżyło koszty ogrzewania od 3% do 4,3%. Oleśkowicz-Popiel i Sobczak [9] analizowali wpływ żaluzji na straty ciepła przez okna. Doszli oni do wniosku, że straty ciepła przez centralną część okna można znacznie zmniejszyć przez zastosowanie żaluzji w okresach nocnych. W całym sezonie grzewczym zmniejszenie strat ciepła o ok. 33% osiągnięto przez zastosowanie żaluzji wewnętrznych. Natomiast stosując żaluzje zewnętrzne zmniejszono straty ciepła o ok. 45%. Yao i in. [14] b[...]

Wpływ parametrów mikroklimatu w komorze chłodniczej na skład chemiczny owoców i warzyw Część 1. Parametry mikroklimatu


  Większość konsumentów nie zdaje sobie sprawy, jak przebiega proces przechowywania owoców i warzyw. Nie wie, jak i sposób przechowywania produktów wpływa na zmiany w ich składzie chemicznym. Eksperyment przeprowadzono w chłodni specjalistycznej przez okres 120 dni. Podczas pomiarów przechowywane były głównie jabłka i gruszki. Badano stężenie CO2, temperaturę powietrza oraz wilgotność w komorze i w powietrzu zewnętrznym. Parametry te były monitorowane w sposób ciągły. Ponadto w komorze wykonano pomiary stężenia O2 i CO2 w atmosferze komory chłodniczej. Podczas eksperymentu stężenie O2 spada w komorze do poziomu 2%, natomiast stężenie CO2 wzrasta 2,1%. 100 dni od włączenia komory chłodniczej parametry O2 i CO2 w atmosferze komory oscylują wokół 2%, w tych warunkach są przechowywane owoce i warzywa.1. Wstęp Świeże owoce i warzywa podlegają wielu procesom, które powodują zmiany ich składu chemicznego oraz właściwości fizycznych. Podczas magazynowania produktów również zachodzą w nich różne procesy życiowe, takie jak oddychanie i dojrzewanie oraz zmiany wywołane przez drobnoustroje lub enzymy własne, np.: gnicie, pleśnienie. Dlatego niezwykle ważny jest sposób przechowywania owoców i warzyw, tak aby zachowały odpowiednią wagę, wygląd i walory smakowe. Owoce i warzywa magazynuje się, aby zapewnić ich stały dostęp odbiorcom poza okresem naturalnego zbioru. Owoce i warzywa muszą być przechowywane w odpowiednich warunkach, które zapobiegają powstawaniu strat, w wyniku działania czynników fizjologicznych, fizycznych, chemicznych i mikrobiologicznych. W celu długotrwałego składowania płodów rolnych wykorzystywane są specjalistyczne magazyny, chłodnie o regulowanej temperaturze, wilgotności, ilości tlenu i dwutlenku węgla w pomieszczeniu magazynowym oraz ograniczonym dostępie światła i odpowiedniej wentylacji. Zabezpieczenie owoców i warzyw przed stratami polega na modyfikacji środowiska magazynowania oraz wprowaCIEPŁOWNICTWO, OGRZE[...]

Wpływ parametrów mikroklimatu w komorze chłodniczej na jakościowe wskaźniki owoców i warzyw Zawartość witaminy C i E DOI:10.15199/9.2015.4.6


  Przedstawiono wyniki badań zawartości witaminy C i E w jabłkach i marchwi, w funkcji czasu przechowywania produktów w chłodni, w okresie 6 miesięcy. Analizy wykonano po zbiorze, po 7. dniach oraz 1, 3 i 6. miesiącach przechowywania produktów. Prezentowane rezultaty badań zawartości witamin C i E w marchwi i jabłkach zostały zestawione ze składem gazowym w atmosferze chłodni. Badania składu chemicznego jabłek i marchwi pozwoliły określić wpływ stężenia dwutlenku węgla i tlenu na zawartość witaminy C i E w produktach.1. Wstęp Skład i parametry powietrza w chłodni mają zasadniczy wpływ na jakościowe i ilościowe wskaźniki przechowywanych warzyw i owoców. Do podstawowych wskaźników ilościowych, należy zawartość witamin, kwasów, cukrów, soku, a także ich masa. Natomiast do wskaźników jakościowych, zalicza się wygląd, zapach, smak i jędrność. Niewłaściwy mikroklimat chłodni skraca czas przechowywania, wpływa negatywnie na wskaźniki jakościowe i ilościowe. Ponadto, może być również przyczyną powstawania uszkodzeń owoców i warzyw. Główne czynniki, które mają wpływ na dynamikę procesów fizjologicznych, które zachodzą w owocach i warzywach, to: temperatura powietrza w chłodni, zawartość tlenu i dwutlenku węgla w powietrzu oraz jego wilgotność. Optymalne parametry powietrza w chłodni, dla różnych odmian owoców i warzyw, zostały przedstawione w wielu pracach [1, 2]. Podstawowymi składnikami owoców i warzyw są witaminy, których zawartość zmienia się pod wpływem czynników zewnętrznych. W artykule opisano wyniki pomiarów zawartości witaminy C i E. Witamina C odgrywa znaczącą rolę w funkcjonowaniu ludzkiego organizmu i ma ogromne znaczenie dla zdrowia człowieka. Główne skutki niedobór witaminy C, to [3]: szkorbut, uszkodzenia naczyń krwionośnych i samoistne krwawienia, bolesność stawów i mięśni, patologiczne złamania, osłabienie organizmu, zapalny przerost dziąseł, chwianie się i wypadanie zębów, wtórne infekcje, słabe gojenie ran i tr[...]

 Strona 1  Następna strona »