Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Magdalena P. Lipińska"

Hydrotalkit jako napełniacz karboksylowanego kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego


  Hydrotalkit (HT) syntetyczny, anionowymienny minerał warstwowy scharakteryzowano pod względem właściwości strukturalnych oraz powierzchniowych. Sporządzono kompozyty karboksylowanego kauczuku butadienowo- akrylonitrylowego (XNBR) zawierające różne ilości napełniacza typu wodorotlenków podwójnych Mg/Al. Zbadano, czy hydrotalkit mógłby oprócz funkcji napełniacza spełniać dodatkową rolę czynnika sieciującego kauczuk XNBR. Stwierdzono, że obecność syntetycznego minerału typu wodorotlenków podwójnych przyczynia się do znacznego zwiększenia gęstości usieciowania, co w rezultacie przekłada się na poprawę parametrów wytrzymałościowych kompozytów elastomeru zawierającego ugrupowania karboksylowe. Carboxylated butadiene/acrylonitrile rubber was filled with hydrotalcite and optionally with ZnO vulcanized at 160°C for 40 min and studied for mech., surface and thermal properties. The addn. of hydrotalcite (up to 40 phr) resulted in a significant increase in the crosslink d. and tensile strength of the vulcanized composite materials. Występujący w środowisku naturalnym hydrotalkit (HT) o wzorze ogólnym Mg6Al2(OH)16(CO3 2-)·4H2O jest białym, uwodnionym minerałem warstwowym, krystalizującym w systemie romboedrycznym. Chociaż naturalne zasoby tego minerału są ograniczone, to jego struktura stanowi model dla wielu syntetycznych związków hydrotalkitowych, znanych pod nazwą warstwowych wodorotlenków podwójnych LDH (layered double hydroxide). W HT w warstwie brucytowej Mg(OH)2 część kationów magnezu Mg2+ jest zastąpiona przez kationy glinu Al3+, w wyniku czego dodatnio naładowane warstwy przyciągają międzywarstwowe aniony węglanowe. Liczne metody otrzymywania tego typu związków nie należą do uciążliwych ani kosztowych, stąd obecnie istnieje szeroka gama rozmaitych syntetycznych związków o strukturze podwójnych wodorotlenków i wciąż pojawiają się nowe. Jako kationy metali dwuwartościowych najczęściej spotyka się Mg2+, Cu2+, Ni2+, Co2+, [...]

 Strona 1