Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Joanna Gluzińska"

Zastosowanie bentonitów w technologii oczyszczania ścieków komunalnych

Czytaj za darmo! »

Usuwanie związków biogennych ze ścieków komunalnych powoduje wzrost stężenia fosforu i azotu w osadzie nadmiernym, i w konsekwencji kumulację trudno rozpuszczalnych związków tych pierwiastków w urządzeniach oczyszczalni. Pojawiają się problemy eksploatacyjne instalacji, szczególnie uciążliwe na etapie przeróbki osadów ściekowych (w ciągu fermentacji i filtracji), gdzie dochodzi między innymi do zmniejszania się średnicy rurociągów oraz zakłóceń w pracy urządzeń. Stąd też istnieje potrzeba zmodyfikowania procesu i znalezienia najlepszego rozwiązania problemu. W wielu przypadkach konieczna będzie indywidualna ocena i dobór metody, uzależnione od parametrów ścieków i specyfiki danej oczyszczalni. Osad nadmierny z oczyszczalni ścieków komunalnych, stosującej zintensyfikowane biolo[...]

Składniki nawozowe w strumieniu osadów ściekowych po fermentacji metanowej


  Przedstawiono wyniki badań procesu strącania związków fosforu ze strumieni przefermentowanych komunalnych osadów ściekowych. Przeanalizowano wpływ składu chemicznego badanych strumieni, temperatury, pH oraz stosunku molowego reagentów w mieszaninie reakcyjnej zarówno na ilość, jak i jakość otrzymanego produktu. Uzyskane w poszczególnych seriach badawczych produkty oceniono także w doświadczeniach wazonowych pod kątem ich przydatności w preparatach nawozowych. Artificial and natural PO4 and NH4-contg. sewage sludges were treated with MgCl2 at pH 8.5 to produce MgNH4PO4 .6H2O crystals. The crystals were sepd. by filtration, studied for size distribution (40 and 80 μm in size in av.) and used as fertilizers for growing white mustard. The dry plant material contained similar P and N amts. as the plants fertilized with com. superphosphate. Powstawanie osadów ściekowych, będących organiczno-mineralną fazą stałą, jest nieuniknionym efektem procesu oczyszczania ścieków przemysłowych i komunalnych. Głównym zadaniem gospodarki osadowej w oczyszczalniach ścieków jest mineralizacja związków organicznych obecnych w strumieniu tych osadów w kolejnych etapach przeróbki, z równoczesnym przeprowadzeniem ich w formę zbywalnego produktu o znamionach nawozowych, bezpiecznego pod względem sanitarno-epidemiologicznym. Na proces ten składa się stabilizacja tlenowa (np. w zamkniętych komorach fermentacyjnych), odwadnianie (na prasach taśmowych lub w wirówkach), higienizacja (najczęściej poprzez wapnowanie) i dojrzewanie (formowanie w pryzmy). O wartości nawozowej osadów ściekowych decyduje zawartość substancji organicznej podatnej na tworzenie humusu oraz składników pokarmowych (N, P, K, Mg, Ca, mikroelementy). Osady ściekowe pochodzące z komunalnych oczyszczalni ścieków zawierają przeciętnie 3-10% azotu, 0,9-1,5% fosforu i 0,1-0,8% potasu1). O możliwości recyklingu osadów decydują nie tylko wartości nawozowe, ale także uwodnienie, zawarto[...]

Wykorzystanie nadtlenku wapnia do poprawy biodegradacji produktów naftowych zanieczyszczających środowisko przyrodnicze

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań procesu biodegradacji zanieczyszczeń ropopochodnych wspomaganego metodą chemiczną. Przebadano środowisko gruntowe (gleba) oraz środowisko wodne (osady denne) zanieczyszczone wybranymi wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA). Proces bioremediacji wspomagano obecnością modyfikowanego nadtlenku wapnia. Dynamikę przemian WWA analizowano za pomocą IR i HPLC oraz pomiarów enzymatycznych i mikrobiologicznych. CaO was oxidized with H2O2 in presence of stabilizers (MgSO4, water glass, K4P2O7, com. phosphonates) and modifiers (KH2PO4, K2HPO4, urea) to CaO2 used then for enhancement of biodegrdn. of petroleum-derived polycyclic arom. hydrocarbons (PAH) in soil and bottom deposits. The addn. of CaO2 (5 g/kg and 0.05 g/kg, resp.) resulted in an [...]

Wpływ sposobu przygotowania sodowego sorbentu węglanowego na jego reaktywność DOI:10.12916/przemchem.2014.85


  Com. NaHCO3 was grinded in air in fluidized bed opposed jet and fine impact mills and studied for grain size distribution, thermal decompn. and sp. surface. The NaHCO3 sample ground in the fluidized bed opposed jet mill showed the highest reactivity (the lowest activation energy). Określono wpływ uziarnienia i sposobu mikronizacji wodorowęglanu sodu stosowanego w procesie odsiarczania spalin na jego właściwości fizykochemiczne. Aktywację mechaniczną sorbentu prowadzono w młynie strumieniowym Hosokawa-Alpine i młynie udarowym 160 UPZ. Określono wpływ stopnia rozdrobnienia na wielkości energii aktywacji i ciepło reakcji rozkładu. Wielkość energii aktywacji reakcji termicznego rozkładu wodorowęglanu sodu wyznaczono metodą Kissingera. Zmniejszenie emisji do atmosfery związków siarki (głównie SO2) powstających w procesach przemysłowych jest obecnie jednym z najważniejszych zagadnień ochrony środowiska. Najpoważniejszymi źródłami emisji SO2 są zakłady energetyczne i ciepłownicze, metalurgiczne oraz przemysłu chemicznego. Zasadniczy udział w emisji SO2 ma spalanie różnych gatunków węgla, stąd większość metod odsiarczania jest związana z procesami przetwarzania węgla. Na wielkość emisji SO2 w procesie spalania decydujący wpływ ma rodzaj paliwa, typ instalacji spalania (kocioł, palnik) oraz przebieg procesu. Metody odsiarczania gazów dzieli się na odpadowe lub regeneracyjne, bądź mokre lub suche. Metody suche odsiarczania charakteryzują się tym, że chemiczne procesy wiązania SO2 przebiegają w stanie suchym, tj. w układzie gaz-ciało stałe. Stąd niezwykle istotnym elementem z punktu widzenia efektywności odsiarczania jest odpowiednie przygotowanie sorbentów pod względem uziarnienia oraz struktury i rozwinięcia powierzchni. Klasyczna metoda suchego odsiarczania polega na iniekcji do paleniska dodatkowej masy substancji alkalicznych lub prowadzenia procesu spalania w złożu fluidalnym z dodatkiem alkalicznego sorbentu. Zazwyczaj w proces[...]

Effect of activation methods of sodium carbonate sorbents on their reactivity Wpływ sposobu przygotowania sodowego sorbentu węglanowego na jego reaktywność


  Com. NaHCO3 was grinded in air in fluidized bed opposed jet and fine impact mills and studied for grain size distribution, thermal decompn. and sp. surface. The NaHCO3 sample ground in the fluidized bed opposed jet mill showed the highest reactivity (the lowest activation energy).Określono wpływ uziarnienia i sposobu mikronizacji wodorowęglanu sodu stosowanego w procesie odsiarczania spalin na jego właściwości fizykochemiczne. Aktywację mechaniczną sorbentu prowadzono w młynie strumieniowym Hosokawa-Alpine i młynie udarowym 160 UPZ. Określono wpływ stopnia rozdrobnienia na wielkości energii aktywacji i ciepło reakcji rozkładu. Wielkość energii aktywacji reakcji termicznego rozkładu wodorowęglanu sodu wyznaczono metodą Kissingera.[...]

Ocena wpływu zmodyfikowanego nadtlenku wapnia na właściwości gleb trwale zanieczyszczonych związkami ropopochodnymi


  Nadtlenek wapnia został użyty do wspomagania biodegradacji wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w glebie trwale zanieczyszczonej związkami ropopochodnymi. Badania wykazały korzystny wpływ zabiegu na właściwości fizyczno-chemiczne zdegradowanej gleby oraz wzrost bioróżnorodności mikroflory autochtonicznej w niej występującej. CaO2 was optionally modified by addn. of urea and phosphates and then used for enhancement of biodegrdn. of polycyclic arom. hydrocarbons (PAH) in soil permanently polluted with petroleum. The CaO2 treatment of microfloracontg. soil resulted in an increase in PAH removal by biodegrdn. up to 58% for anthracene, 66% for fluoranthene, 80% for pyrene ang 96% for chryzene. Współczesny świat boryka się z wieloma problemami. Jednym z nich jest szeroko ujęte pojęcie ochrony środowiska naturalnego. Przez ochronę środowiska naturalnego można rozumieć zarówno działania mające na celu ochronę dóbr naturalnych, których niszczycielska działalność człowieka jeszcze nie dosięgła, jak i te działania, których celem jest przywrócenie pierwotnego stanu środowiska. Praca obejmuje badania nad glebą, która została skażona węglowodorami zawartymi Jolanta Turek-Szytowa,*, Aleksandra Ziembińskaa, Korneliusz Mikscha, Piotr Teklaa, Barbara Walawskab, Joanna Gluzińskab aPolitechnika Śląska; bInstytut Chemii Nieorganicznej, Gliwice Ocena wpływu zmodyfikowanego nadtlenku wapnia na właściwości gleb trwale zanieczyszczonych związkami ropopochodnymi Evaluation of the impact of calcium peroxide on soil properties of permanently petroleum-polluted soils Dr Aleksandra ZIEMBIŃSKA w roku 2004 ukończyła studia na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego. Jest doktorem nauk biologicznych. Specjalność - biologia molekularna i ekologia mikroorganizmów. Katedra Biotechnologii Środowiskowej, Politechnika Śląska, ul. Akademicka 2, 44-100 Gliwice, tel.: (32) 237-29-15, fax: (32) 237-29-46, e-mail: jolanta.t.szyto[...]

Technology for production of drill cuttings, drilling fluids and waste residues-based agents for improving soil properties Technologia otrzymywania środków poprawiających właściwości gleby na bazie zwiercin, płuczek i osadów ściekowych DOI:10.15199/62.2016.6.7


  Spent drilling fluids and drill cuttings from the extn. of shale gas were mixed with waste residues, sewage sludges and burnt lime and used for prodn. of mixts. improving soil properties. The mixts. were studied for chem. compn. and then recommended for agricultural use. Przedstawiono wyniki badań nad możliwością wykorzystania odpadowych płuczek i zwiercin z procesu wydobywania gazu z łupków oraz osadów ściekowych do wytwarzania środków poprawiających właściwości gleby. Uzyskane dane doświadczalne pozwoliły na opracowanie technologii wytwarzania środków o projektowanych właściwościach poprawiających właściwości gleby. Produkty odpadowe powstające w wyniku eksploatacji gazu z formacji łupkowych stanowią w Polsce znaczący strumień odpadów. Pojawienie się szansy na uniezależnienie krajowej gospodarki od dostaw energii z zagranicy doprowadziło do wzrostu zainteresowania niekonwencjonalnymi złożami gazu. W ostatnich latach specjalistyczne firmy poszukiwawcze otrzymały koncesje na prace udostępniające i wydobywcze. Mimo że obecnie niektóre z nich ograniczają działalność, to w konsekwencji podjętych prac wiertniczych, w obrębie obszarów górniczych, na powierzchni terenu powstały składowiska odpadów, głównie osadniki dla zużytych płuczek wiertniczych. W wieloletniej perspektywie ilość i jakość zgromadzonych odpadów stanowić będzie zagrożenie dla środowiska naturalnego, prowadząc do pogorszenia jakości życia człowieka. Kierując się zasadami zrównoważonego rozwoju i spełniając zapisy dokumentów normatywnych1-3), należy podejmować działania zmierzające m.in. do poszukiwania coraz skuteczniejszych metod unieszkodliwiania, zagospodarowania i utylizacji odpadów wiertniczych. Według katalogu odpadów płuczki wiertnicze należą do grupy 01 i podgrupy 05. Zgodnie z tą klasyfikacją mogą one być poddawane odpowiednim procesom odzysku i recyklingu "R" oraz unieszkodliwiania "D", zdefiniowanym w ustawie o odpadach. Zgromadzone odpady stanowią mi[...]

 Strona 1