Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Edyta Saran"

Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych jako przykład dobrze funkcjonującej gospodarki odpadami w mieście DOI:


  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych, każda gmina [5] zobowiązana jest do 2020 r. osiągnąć odzysk i recykling odpadów komunalnych (papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło) na poziomie 50%. W realizacji tego zadania pomaga tworzenie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK), co z kolei wskazane jest jako obowiązek własny gminy. Zadanie to sprecyzowane zostało w nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie [7]. Punkty te powinny być łatwo dostępne dla wszystkich mieszkańców gminy i przystosowane do przyjmowania takich odpadów, jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, odpady wielkogabarytowe, czy odpady zielone [7], czyli odpadów powszechnie uważanych za problemowe. W Polsce od 1 lipca 2013 r. zaczął funkcjonować nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi, oparty m.in. na systemie selektywnej zbiórki odpadów z podziałem na: bezpośredni odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i odbiór odpadów selektywnie zebranych dostarczanych samodzielnie do PSZOK-ów. Spośród dużych polskich miast najwięcej PSZOK-ów - dokładnie osiem - działa w Szczecinie, natomiast najmniej w Gdańsku, gdzie znajduje się zaledwie jeden punkt selektywnej zbiórki odpadów dla mieszkańców (tab. 1). W Warszawie obecne są dwa stacjonarne punkty selektywnej zbiórki odpadów dostępne dla mieszkańców. W mieście wprowadzono również tzw. MPSZOK-i (mobilne punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych), których obecnie jest 40. Do ich obsługi wykorzystywane są odpowiednio przystosowane samochody zatrzymujące się w określ[...]

 Strona 1