Wyniki 1-10 spośród 14 dla zapytania: authorDesc:"KRZYSZTOF JAN KURZYDŁOWSKI"

Microstructure evaluation of 5483 aluminium alloy during severe plastic deformation

Czytaj za darmo! »

The influence of hydrostatic extrusion (HE) on the microstructure of 5483 aluminium alloy was investigated. HE was carried out in three consecutive stages to achieve a cumulated true strain of 3.79. Microstructure observations were undertaken with light microscopy, SEM and HRTEM with EDS. The grain size was established using a stereological method and XRD analysis. The effect of HE on the siz[...]

Computational study of the equilibrium concentrations of point defects in B2-RuAl

Czytaj za darmo! »

First principles supercell approach was employed to calculate the formation enthalpies of isolated point defects in stoichiometric B2- RuAl. To predict the thermal defect concentrations at finite temperatures, we adopted the statistical-mechanical Wagner-Schottky model in combination with our first principles calculated point defect formation enthalpies. Al-antisite defect was found to be the[...]

Zastosowanie badań mikrostrukturalnych i mikroanalitycznych do oceny niszczenia korozyjnego

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań mających na celu określenie przyczyny korozji przy spoinie obwodowej łączącej wycinki rurociągu technologicznego instalacji przemysłowej wykonanego z różnych materiałów. Przeprowadzono badania mikrostrukturalne i mikroanalityczne stosując techniki mikroskopii świetlnej (LM), elektronowej mikroskopii skaningowej (SEM), a także pomiary składu chemicznego techniką mikroanalizy rentgenowskiej (EDS) i fl uoroscencyjnej spektrometrii rentgenowskiej. Wykonano także test podatności na korozję międzykrystaliczną. Wykazano, że przyczyną niszczenia korozyjnego rurociągu jest uwrażliwienie granic ziaren w strefi e wpływu ciepła po stronie elementu ze stali kwasoodpornej 321. Uzyskane wyniki mikroanalizy wskazują, że skłonność do korozji międzykrystalicznej w b[...]

Microstructure and mechanical properties of model Al – Li alloys treated by SPD

Czytaj za darmo! »

Several commercial aluminum alloys are targeted to be advanced materials for aerospace technology due to their low density, high strength and high elastic modulus, as well as excellent fatigue properties. Since the reduction of density is one of the main requirements of modern materials used in aerospace applications, the aluminium- -lithium alloys became more attractive than conventional aluminium alloys [1÷3]. Studies on Al-Li alloys intended for aerospace applications have long been carried out, and numerous papers on this subject have been published [4, 5]. Several commercial aluminium alloys have been designed to take advantage of the attributes of lithium, which is the only alloying element that increases the strength and modulus while decreasing the density of the alloy. However, the existing commercial alloys containing lithium were designed to be relatively strong, so that they also contain the usual alloying elements that ensure precipitation strengthening [6÷8]. Therefore, although the microstructure and mechanical properties of Al-Li alloys have been extensively studied before, they have still been a subject of importance in the recent years. This is connected with new properties of the materials subjected to severe plastic deformation (SPD) and with their commercial applications. The major advantage of SPD techniques is their ability to produce micrometer size subgrains within the originally coarse grains of materials and alloys [9÷12]. In the present work the evolution of microstructure and mechanical properties of three aluminum-lithium alloys were examined. The materials with an ultra fine structure produced by hydrostatic extrusion were compared with these materials in the initial state. ma [...]

Zastosowanie nowoczesnych metod badawczych w analizie mikrostruktury powłok cynkowych


  Rozwój nowoczesnych metod badawczych, w połączeniu z coraz powszechniejszym dostępem do nich, pozwala na uzyskanie pełniejszego spojrzenia na budowę materiałów warstwowych takich jak powłoki cynkowe. Zastosowanie szeregu technik, umożliwiających analizowanie elementów mikrostruktury materiału w różnej skali, pozwala zobrazować wszystkie jej elementy, co daje możliwość właściwej interpretacji mechanizmów zachodzących na etapie powstawania powłok cynkowych. Proces cynkowania zanurzeniowego zachodzi na tyle szybko, że obecnie prowadzone badania opierają się głównie na analizie mikrostruktury już powstałych powłok. Klasyczne podejście do analizy właściwości powłok cynkowych oparte jest na wynikach obserwacji wykonanych na przekroju poprzecznym, przy użyciu mikroskopii świetlnej. Technika ta w zadowalający sposób przedstawia złożoną budowę powłoki, ujawniając poprzez chemiczne trawienie granice międzyfazowe. Jednak w celu pełnego scharakteryzowania budowy powłoki, konieczne jest zastosowanie innych technik takich jak skaningowa mikroskopia elektronowa (SEM), skaningowa transmisyjna mikroskopia elektronowa (STEM), skaningowa mikroskopia jonowa (SIM), których wykorzystanie gwarantuje zobrazowanie struktury w pełnym zakresie. Równie ważna w badaniu powłok cynkowych jest możliwość wykonania dokładnej analizy fazowej powłok cynkowych, którą jest najlepiej wykonywać przy wykorzystywaniu silnych źródeł promieniowania uzyskiwanego np. w synchrotronie. W niniejszej pracy przedstawiono opis szeregu różnych technik badawczych oraz wyniki obrazujące mikrostrukturę powłok cynkowych. Przedstawione wyniki pozwalają na uzyskanie nowego, pełniejszego spojrzenia na budowę powłoki cynkowej. Słowa kluczowe: cynkowanie zanurzeniowe, powłoka cynkowa, mikrostruktura powłoki cynkowej, mikroskopia elektronowa Application of novel investigations technique in zinc layer microstructure analysis Common use and development of novel investigations technique is useful to ge[...]

Wpływ wielkości ziarna na odporność korozyjną stopu aluminium 7475


  W pracy przedstawiono wyniki badań odporności na korozję wżerową stopu aluminium 7475, o różnej wielkości ziarna i różnych wydzieleniach, w roztworze chlorku sodu o stężeniu 0,1 M. Badania potencjodynamiczne wykazały, że próbka o strukturze nanokrystalicznej charakteryzuje się niższym potencjałem korozyjnym i niższym prądem korozyjnym niż próbka o mikrometrycznej wielkości ziarna. We wszystkich próbkach zaobserwowano korozję galwaniczną związaną z obecnością dużych cząstek faz międzymetalicznych. Ponadto w próbce o strukturze mikrometrycznej zaobserwowano korozję międzykrystaliczną. Słowa kluczowe: stopy aluminium, wielkość ziarna, korozja wżerowa The infl uence of grain size on the corrosion resistance of 7475 aluminium alloy In this study, the corrosion resistance of 7475 aluminium alloy with nano- and micrograin size and various precipitates was investigated in 0.1M NaCl. The potentiodynamic polarization measurements showed that nanocrystalline samples have a lower corrosion potential and lower corrosion current compared to microcrystalline one. The observations of surface morphology revealed the galvanic corrosion related to the presence of intermetallic particles. For microcrystalline sample, the intergranular corrosion attack was observed. Keywords: aluminium alloys, grain size, pitting corrosion ochrona przed korozja 2/2011 1. Wprowadzenie Stopy aluminium z serii 7XXX (Al-Zn-Cu- Mg) wykazują najwyższe właściwości wytrzymałościowe spośród typowych stopów tego metalu. Właściwości te wynikają z obecności małych (rzędu kilkudziesięciu nanometrów) wydzieleń, dzięki obecności których, stopy te znajdują zastosowanie na wysoko obciążone elementy konstrukcyjne, m.in. w samolotach. Jednym ze sposobów dodatkowego umocnienia metali i stopów jest rozdrobnienie ziaren [1, 2]. Granice ziaren są bowiem silnym czynnikiem umacniającym, a wytrzymałość stopów o budowie polikrystalicznej rośnie zgodnie z empiryczną zależnością Halla[...]

Wpływ rozdrobnienia ziarna na odporność korozyjną niklu 200


  Ochrona przed Korozją, vol. 54, nr 6 299 odporność korozyjną. Austenityczna stal nierdzewna 316 po HE ma większą odporność na korozję wżerową [10], ale austenityczna stal nierdzewna 303 - mniejszą [11]. Stopy aluminium 7475 po HE mają mniejszy potencjał korozyjny i wyższy prąd pasywacji, ale rozdrobnienie ziarna eliminuje korozję międzykrystaliczną, co korzystnie wpływa na "długość życia" konstrukcji wykonanych z nano-stopów Al [12]. 2. Badany materiał i metodyka badań Przedmiotem badań był nikiel (Ni 200) o składzie chemicznym podanym w tablicy 1. Materiał w stanie wyjściowym miał postać pręta o średnicy φ = 40,4 mm, który wyciskano kumulacyjnie z chłodzeniem do średnic 26,97; 15,89; 9,92 i 4,94 mm. Łącznie odkształcenie rzeczywiste wyniosło ε = 4,2. Procesy HE prowadzono w temperaturze pokojowej, przy prędkościach odkształcenia έ = 2,48÷7,44·101. Na próbkach po hydro-ekstruzji przeprowadzono badania struktury wykorzystując mikroskop świetlny KEYENCE VHX-600, skaningowy mikroskop elektronowy HITACHI SU70 oraz transmisyjny mikroskop elektronowy JEOL JEM-1200EX. Do ilościowej analizy mikrostruktury i zniszczeń korozyjnych posłużono się programem MicroMeter v.0,86b. Do pomiaru głębokości wżerów wykorzystano profi lometr optyczny WYKO NT 9300. Twardość próbek zmierzono mikrotwardościomierzem VICKERS - ZWICK. Badanie odporności korozyjnej przeprowadzono metodą potencjodynamiczną[...]

 Strona 1  Następna strona »