Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"TOMASZEWSKA AGNIESZKA"

Gradient structure of ductile cast iron

Czytaj za darmo! »

In the article results of a research of the structure of EN-GJS-400-15 grade with a ferritic-pearlitic cast iron in a sample with a changeable thickness of its wall have been presented. An assessment of basic qualities of a graphite precipitations and the matrix of cast iron has been made. Relations in the amount of a graphite precipitations and the ratio of ferrite to pearlite in the structu[...]

Wytwarzanie bezchlorkowej soli potasowej z konwersją chlorku potasu do wodorosiarczanu potasu w reaktorze membranowym

Czytaj za darmo! »

Prof. dr hab. inż. Maria U. TOMASZEWSKA w roku 1969 ukończyła studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Szczecińskiej. Pracuje w Zakładzie Technologii Wody i Inżynierii Śro dowiska, Instytutu Technologii Chemicznej Nie organicznej i Ochrony Środowiska tej uczelni. Specjalność - technologia chemiczna, membrany i procesy membranowe. * Autor do korespondencji: Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ul. Pułaskiego 10, 70-322 Szczecin, tel.: (91) 449-47-30, fax: (91) 449-46-82, e-mail: maria.tomaszewska@zut.edu.pl Mgr inż. Agnieszka M. ŁAPIN w roku 2005 ukończyła studia na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, specjalność - inżynieria chemiczna i procesowa. Obecnie jest uczestnikiem Studium Doktoranckiego na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej tej uczelni. Specjalność - technologia chemiczna, mem brany i procesy membranowe. CH3OH 89/4(2010) 565 Część doświadczalna Badania procesu konwersji KCl z kwasem siarkowym do KHSO4 Surowce Chlorek potasu (czda, POCh SA), kwas siarkowy 95% mas. (czda, Chempur), metanol (czda, POCh SA). Metodyka badań Badania prowadzono w opisanej wcze􀄞niej6, 7) laboratoryjnej instalacji bezpo􀄞redniej kontaktowej destylacji membranowej (MD). Instalacja sk􀃡ada􀃡a si􀄊 z modu􀃡u membranowego, obiegu ciep􀃡ego i obiegu zimnego. Modu􀃡 membranowy zawiera􀃡 hydrofobowe, mikroporowate membrany kapilarne, wykonane z polipropylenu (prod. Membrana GmbH). 􀄝rednica kapilar wewn􀄊trzna i zewn􀄊trzna wynosi􀃡a, odpowiednio 1,8 i 2,6 mm. Powierzchnia robocza membran wynosi􀃡a 0,0112 m2. W obiegu ciep􀃡ym mieszanina ze zbiornika roztworu zasilaj􀄅cego (nadawa), ogrza[...]

Odzyskiwanie kwasu solnego z mieszaniny HCl-H2SO4

Czytaj za darmo! »

Jednym z kierunków potencjalnego wykorzystania destylacji membranowej (MD) jest zatężanie wodnych roztworów substancji zawierających związki lotne i nielotne, prowadzące do wydzielenia składnika lotnego. Przeprowadzono badania odzyskiwania chlorowodoru z mieszaniny roztworów kwasu solnego i pohydrolitycznego kwasu siarkowego. Podczas MD następowało przenoszenie pary wodnej i chlorowodoru [...]

 Strona 1