Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"WOJCIECH GREG"

Monitoring temperatury komory kotła na biomasę oraz instalacji grzewczej


  W artykule opisano wyniki badań kotła na słomę. Wykonano pomiary temperatury spalania słomy w komorze kotła oraz przebieg temperatury czynnika grzejnego w instalacji, ze szczególnym uwzględnieniem procesu magazynowania ciepła w zbiorniku akumulacyjnym. Pomiary wykonano dla wybranych wielkości spalanego paliwa. Zasygnalizowano też aspekty ekologiczne i techniczne związane z energetycznym wykorzystaniem słomy do pozyskiwania ciepła.W POLSCE istnieje znaczny, niewykorzystany potencjał biomasy, którego istotnym składnikiem jest słoma. Większość nadwyżek słomy spalana jest na polach, co jest szkodliwe dla środowiska naturalnego: wyjaławia glebę, niszczy owady, gady i małe ssaki, a także jest przyczyną powstania wielu pożarów. Z kolei, Polska jest zobowiązania do redukcji emisji CO2 oraz zwiększenia udziału energii odnawialnej w całkowitej produkcji energii. Z zobowiązań tych można po części się wywiązać przez stosowanie na szerszą skalę biomasy w indywidualnych lub lokalnych systemach ciepłowniczych. Można to osiągnąć przez opracowanie konstrukcji i wprowadzenie na rynek jednostek efektywnie spalających biomasę. Możliwe to jest także przez opracowanie efektywniejszych sposobów spalania dla istniejących i pracujących u użytkowników jednostek. Słoma to produkt uboczny produkcji roślinnej. Słomę wykorzystuje się jako ściółkę i pokarm w hodowli zwierząt oraz do nawożenia pól. Produkcja słomy w Polsce to ok. 25 milionów ton, z których 10-12 mln ton może być przeznaczone na cele energetyczne [1]. W Polsce przeważają gospodarstwa rolne o niewielkiej powierzchni, chociaż istnieje duże zróżnicowanie powierzchni: od gospodarstw hektarowych do kilkutysięczno hektarowych. Wielu właścicieli gospodarstw rolnych tylko część dochodów uzyskuje z działalności rolniczej i musi się utrzymywać z różnych źródeł. A więc, konieczne jest poszukiwanie pozarolniczych źródeł dochodów, jednak proces ten powinien następować sukcesywnie, z zachowaniem strukt[...]

 Strona 1