Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Krystyna Romantowska"

Zabezpieczenia linii kablowych WN i NN DOI:10.15199/74.2015.3.7


  W artykule przybliżono problematykę zabezpieczania linii kablowych WN i NN. Linie kablowe ze względu na: budowę, parametry elektryczne jak i koszty instalacji - znacznie różnią się od linii napowietrznych. Sposób uziemienia kabli ma zasadniczy wpływ na impedancję składowej zerowej. Obecnie na świecie pracuje wiele linii kablowych AC WN i NN, np. tylko w Europie jest ponad 1100 km kabli 220 kV i ok. 200 km 400 kV. W Polsce, jeszcze do niedawna, linie kablowe w sieci NN i WN były stosowane rzadko - głównie były to podejścia na stacjach. W ostatnim czasie obserwujemy gwałtowny wzrost udziału kabli w budowanych liniach WN, na pewno również pojawią się dłuższe odcinki kablowe w sieci NN. Przede wszystkim następuje duża rozbudowa nie tylko sieci NN, ale również WN. Przyczyn rozbudowy jest wiele. Obecnie wzrasta zapotrzebowanie na energię elektryczną, powstają nowe osiedla, nowe obiekty wymagające zasilania, pojawiają się rozproszone źródła zasilania. Równolegle wzrastają też wymagania niezawodności zasilania. Sytuacje, w których pozbawia się odbiorców na kilka godzin prądu są nie do przyjęcia, o dniach - nawet nikt już nie myśli. Kiedyś przerwy w zasilaniu mieszkańców, szczególnie terenów wiejskich, były rzeczą normalną. Głównym czynnikiem ograniczającym powstawanie nowych linii napowietrznych jest brak zgody mieszkańców na taką inwestycję - linię napowietrzną po prostu widać. Niepowodzeniami kończą się próby przekonania mieszkańców, że linia napowietrzna nie będzie szpeciła. Przykładem może być pokazana na rys. 1 linia zaprojektowana przez brytyjskich projektantów dla energetyki włoskiej - niestety nie uzyskała akceptacji. Czynnik społeczny jest jednym z głównych powodów instalacji linii kablowych, dla linii kablowych o wiele szybciej uzyskuje się pozwolenie na budowę. Linie napowietrzne NN obecnie muszą omijać tereny zamieszkałe, co oznacza, że w miastach nowe linie mogą być budowane tylko jako kablowe. Dla napięcia 110 kV wymaga[...]

Zabezpieczenia odległościowe transformatorów blokowych DOI:10.15199/74.2018.3.4


  Zgodnie z IRiESP PSE jako operator systemu przesyłowego, koordynuje nastawienia zabezpieczeń sieci 110 kV i NN. Dotyczy to również zabezpieczeń nowych urządzeń i instalacji podłączanych do systemu elektroenergetycznego. W przypadku podłączania nowych urządzeń i instalacji również weryfikuje zaproponowane układy zabezpieczeń, w tym nastawienia. Zdarza się, że systemy zabezpieczeń nie spełniają wymagań, jakie określono w IRiESP. Szczególnie dotyczy to instalacji bardziej złożonych, ale nie tylko. Zdarza się również, że dla obiektów już pracujących są zmieniane warunki przyłączenia, w wyniku których zachodzi konieczność modyfikacji zabezpieczeń, co często budzi kontrowersje. I tak np. linia promieniowa 110 kV zasilająca transformator 110/SN nie musi mieć zainstalowanego zabezpieczenia odległościowego, z wyjątkiem przypadków szczególnych. Podobnie dwie linie promieniowe. Jednak po dodaniu łącznika szyn 110 kV z wyłącznikiem na ich końcach, linie promieniowe stają się fragmentem pierścienia. Wymagania, jakie stawia IRiESP powinny być uwzględniane pod każdym względem, a nie tylko w wybranym zakresie. Przy czym, jak pokazuje doświadczenie, łatwiej jest zmienić warunki przyłączenia, niż uzupełnić systemy zabezpieczeń. Szczególnie, jeżeli zmiany dotyczą więcej niż jednego właściciela. Dlatego na etapie uzgadniania zabezpieczeń należy zaprojektować taki układ, by przy ewentualnej zmianie umowy handlowej nie wymagał zmian. W przeszłości wprowadzono w wielu miejscach sieci układy gwiazdowe, obostrzone zapisami o obowiązku utrzymywania podziałów w określonych punktach sieci. Obecnie nie ma uzasadnienia budowa takich układów pierwotnych, które z góry będą zakładały braki w systemie zabezpieczeń. Istnieją określone wymagania i są, co jest bardzo istotne, środki techniczne do ich realizacji. W artykule, jako przykład zaproponowanego układu zabezpieczeń, który na etapie realizacji wymagał uzupełnienia, omawia się skomplikowaną instalację pod[...]

 Strona 1