Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Mikołaj Bartłomiejczyk"

Trolejbusy z bateryjnym źródłem zasilania trakcyjnego prekursorem dynamicznego ładowania pojazdów elektrycznych DOI:10.15199/74.2018.3.1


  Trolejbus jest bezszynowym środkiem transportu zbiorowego zasilanym z górnej dwuprzewodowej sieci trakcyjnej [1]. W związku z tym, analogicznie jak w przypadku innych pojazdów trakcji elektrycznej, jak np. tramwaj lub kolej, jest on powiązany z siecią trakcyjną i ewentualna jej awaria uniemożliwia dalszy ruch pojazdu. Fakt ten w znaczny sposób zmniejsza konkurencyjność trolejbusów w stosunku do autobusów. W związku z tym coraz powszechniejszym rozwiązaniem staje się wyposażanie trolejbusów w niezależne źródło zasilania, które może być użyte w sytuacjach awaryjnych. Trolejbusy wyposażone w taki układ autonomicznego zasilania mogą być także użyte do obsługi linii autobusowych, których znaczna część przebiega pod siecią trakcyjną [1]. Najstarszym źródłem zasilania awaryjnego dla trolejbusów są baterie elektrochemiczne i były one stosowane już w latach 30. XX w. Do tego celu wykorzystywano najczęściej standardowe akumulatory obwodów pomocniczych pojazdu. Trolejbus był wyposażony w cztery lub sześć akumulatorów dwunastowoltowych kwasowo-ołowiowych lub niklowo-kadmowych o pojemności 70-150 Ah. W trakcie jazdy - przy zasilaniu sieciowym - akumulatory były połączone szeregowo-równolegle, dając napięcie 24 V 4 Rok LXXXVI 2018 nr 3 ANALIZY - BADANIA - PRZEGLĄDY i zasilały obwody pomocnicze, takie jak np. oświetlenie. W przypadku konieczności jazdy awaryjnej bez zasilania z sieci, baterie te były łączone w szereg, dzięki czemu uzyskiwano napięcie 48 lub 72 V i tym napięciem zasilano silnik trakcyjny. Umożliwiało to przejechanie odcinka o długości 1-2 km z prędkością 5-10 km/h. Wraz z rozpowszechnieniem się małogabarytowych agregatów prądotwórczych zastosowanie baterii trakcyjnych zmalało. Jednak rozwój techniczny w dziedzinie baterii oraz względy środowiskowe powodują, iż w ostatnim okresie powoli zaczynają one odzyskiwać popularność. W połowie pierwszej dekady XXI w. pojawiło się kilka zwiastunów powrotu popularności baterii elektroc[...]

Mathematical analysis of transformer insulation state by means of composite indicator

Czytaj za darmo! »

The paper is presenting mathematical model - composite indicator (CI), which was utilized on insulating state of distribution transformer to analyze and sensibility of individual measurements methods mutual comparison. We can uniquely determine importance of these measurements methods with this mathematical apparatus in these measurements methods in insulating state of transformers. Streszczenie. W artykule zaprezentowano matematyczny model wskaźnika syntetycznego, który został wykorzystany do oceny stanu izolacji transformatorów mocy. Opracowany model został zweryfikowany poprzez porównanie z innymi metodami. Wykazano zastosowanie statystycznych metod wieloatrybutowej analizy porównawczej dla oceny stanu izolacji transformatorów. (Matematyczny model wskaźnika do oceny stanu izolacji transformatorów mocy) Keywords: transformers, insulation, composite indicator, dendogram, cluster Słowa kluczowe: transformator, izolacja, wskaźnik syntetyczny, dendogram, cluster Introduction With regard to the development of world and national economics, also control, maintenance and their analysis by mathematic calculations becomes an important sphere. This sphere also includes power transformers, where their proper function has a positive impact on the trouble-free supply of electricity and heat for industries and households. The importance of diagnostics at the premises of strategic significance, results not only from an economic viewpoint, but also because of safety and faultless operation, i.e. reliability of technical equipment in the power industry. It is therefore necessary, in the absence of scientific and research potential in a distribution organizations (e.g. power plants, heating plants), to achieve the objectives of the proposed activities, i.e. in-depth analysis of undesirable impacts on the state of devices, design of measurements and their verification, and design of new diagnostic procedures for improving reliability of power trans[...]

Benchmark of the traffic congestion in electrical transport by means of multi criteria decision analysis

Czytaj za darmo! »

Congestion of the road traffic is an important aspect related to the issues of energy consumption in public transport. Due to the multiattribute nature, the expression of traffic congestion in a quantitative valueis difficult to achieve. The article presents a method of estimation of traffic congestion by means of a multiattribute decision analysis. Streszczenie. Kongestia ruchu drogowego jest istotnym elementem związanym z zagadnieniami energochłonności transportu miejskiego. Ze względu na wieloatrybutowy charakter, wyrażenie kongestii ruchu drogowego w sposób ilościowy jest trudne do realizacji. W artykule przedstawiono sposób określenia kongestii ruchu drogowego za pomącą wieloatrybutowej analizy decyzyjnej. (Ocena kongestii ruchu drogowego w trakcji elektrycznej za pomocą wielokryterialnej analizy decyzyjnej). Keywords: supply system, traction substation, trolleybuses, PCA, DEA Słowa kluczowe: trolejbusy, układ zasilania, podstacje trakcyjne, analiza głównych składowych, metoda obwiedni danych Introduction One of the basic types of research and analysis executed in various branches of science is comparative analysis. In this type of research we have to do with many objects which are characterized by means of various parameters, often expressed in different physical units. The aim of multidimensional comparative analysis is to find dependencies between specific objects parameters and grouping them on the basis of similarities. The term multidimensional comparative analysis covers a wide scope of statistical methods, which allow for grouping objects with regard to their features (e.g. cluster analysis), finding principal factors characterizing objects (factor analysis, principal components analysis), estimation of specific factors essentiality (hierarchic analytical processes), and accumulation of factors in order to estimate specific objects - creating complex indexes (DEA, TOPSIS) [2, 3, 9, 10]. These methods are applied mainl[...]

Interference in Power system for traction drive with PMSM

Czytaj za darmo! »

The paper deals with the significant results of the research of the current harmonic spectrum in traction drive with permanent magnet synchronous motors (PMSM). The research was done in the experimental workplace with a real traction drive for wheel vehicles. The spectrums were analyzed by the specialized device on the basis of a central measuring station. The knowledge of marked subharmonic components of stator winding currents is the most significant finding of this research. The frequencies of these components are given by frequency multiples of mechanical speeds. The subharmonic components also pass to DC current at the traction inverter input site. This fact is particularly important from the viewpoint of legislative requirements to electromagnetic compatibility (EMC) of drive with railway interlocking devices. Streszczenie. W artykule przedstawiono główne wyniki badań widma częstotliwościowego prądu obciążenia trakcyjnego układu napędowego z silnikami PMSM przeprowadzonych na stanowisku eksperymentalnym wyposażonym w trakcyjny silnik pojazdu szynowego. Najbardziej istotnym wynikiem pomiarów jest znajomość kluczowych harmonicznych prądu obciążenia, których częstotliwość jest równa wielokrotności prędkości obrotowej silnika. Niektóre harmoniczne przenikają także do sieci zasilającej prądu stałego, co jest kluczowe z punktu widzenia zagadnień kompatybilności elektromagnetycznej. (Interferencje w trakcyjnym układzie napędowym z silnikami PMSM) Keywords: Harmonic Spectrum, Traction Drive, Converter, Public Transport Słowa kluczowe: widmo częstotliwościowe, napęd trakcyjny, przekształtnik, transport publiczny Introduction Nowadays the development of power converters has brought the new conceptions of electric traction drives and also the new conceptions of vehicles. These drives provide high quality to drive systems from the viewpoint of traction, dynamics and energy. Concurrently the problems of side noise effects of power converters ha[...]

Analysis of pressure ratio in the intake in dependence on high-voltage behaviours

Czytaj za darmo! »

Power control in spark ignition engines by regulating the intake air is performed. The control unit needs information about the air pressure conditions which then enters the combustion chamber. The information about the intake air pressure is an important quantity for optimal control of combustion mixtures. The paper describes some types of sensors that are used to measure the air intake temperature. Air pressure in the intake manifold affects the operation of the engine and also the extent of the loss or utility of the engine operation. Size of the over voltage sparks is also influenced by the air pressure in the combustion chamber which is proportional to the pressure manifold. Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących sterowania energią w silnikach o zapłonie iskrowym, poprzez regulację dostarczanego powietrza. Opracowany algorytm korzysta z informacji o ciśnieniu powietrza w komorze spalania. Omówiono także niektóre rodzaje czujników pomiaru temperatury pobranego powietrza. (Analiza zależności ciśnienia w otworze dolotowym od wyładowań elektrycznych). Keywords: air pressure sensor, control, over voltage, Spark. Słowa kluczowe: czujnik ciśnienia powietrza, sterowanie, przepięcie, iskra. Introduction The intake air together with fuel creates burnt fuel mixture and combustion process takes place in the combustion chamber of engine in the cylinder. Correct composition of fuel mixture is the main requirement to get the maximum desired engine torque, the lowest possible fuel consumption and also the lowest volume of emissions in the exhaust. Control unit regulates the composition of the mixture with aim to control the throttle opening and regulate opening of the injection valves. Throttle regulates the amount of incoming air. Control unit needs to obtain information about air pressure in the intake manifold through the pressure sensors for appropriate setting of throttle. Four-stroke engines are characterized by t[...]

 Strona 1