Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Artur HORODYSKI"

Podziały - niby rzecz prosta... DOI:


  Od Redaktora: W poniższym materiale autor prezentuje ciekawe spojrzenie geodety powiatowego na wybrane aspekty podziałów nieruchomości. Ciekawe z punktu widzenia tej rubryki, gdyż efekty prowadzonych postępowań w tym zakresie trafiają do starosty jako organu prowadzącego ewidencję gruntów. Co robić w sytuacji, gdy dostrzeżemy na etapie wprowadzania zmian do bazy danych EGiB nieprawidłowości w prowadzonym podziałowym postępowaniu administracyjnym? Kiedy należy uznać, że te nieprawidłowości zaistniały? Może Czytelnicy znajdą odpowiedź poniżej. Dariusz Pręgowski Dura lex sed lex - ta rzymska zasada prawnicza wyraża absolutną nadrzędność norm prawa, zgodnie z którą należy bezwzględnie stosować się do przepisów ustawy niezależnie od ich uciążliwości oraz konsekwencji. Czy jednak zapisy tego prawa muszą budzić wątpliwości? Chyba każdy się zgodzi z twierdzeniem, że prawo powinno być proste i zrozumiałe, niepozostawiające miejsca na dyskusje co było intencją ustawodawcy. Jednak praktyka pokazuje, że nie zawsze tak jest. Nieprecyzyjne przepisy prawa czy też niefrasobliwość osób je stosujących, mogą być przyczyną problemów, które sprawią, że nie każde postępowanie dotyczące np. podziału nieruchomości czy rozgraniczenia, może się szybko i skutecznie zakończyć. Oczywiście nie chciałbym generalizować, gdyż wiele postępowań, a tym samym decyzji zatwierdzających projekty podziału czy decyzji rozgraniczeniowych, może stanowić wzór godny naśladowania. Poniżej przedstawię kilka przykładów dotyczących podziałów nieruchomości, budzących wątpliwości lub skłaniających do dyskusji o słuszności takich, a nie innych interpretacji przepisów prawa. Zasadniczo, pod pojęciem "podział nieruchomości" można rozumieć podział: ??administracyjny/geodezyjny, polegający na technicznym wydzieleniu części nieruchomości czy części nieruchomości wraz z budynkiem bez zmiany stanu prawnego; ??prawny, polegający na odłączeniu z księgi wieczystej jednej lub kilku działek [...]

Wyłączenie gruntu z produkcji rolnej a użytek B DOI:


  Wielkość obszaru oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków jako tereny zabudowane i zurbanizowane zawsze budziło wiele emocji ze względu na opłaty - podatki od nieruchomości, które są uzależnione od rodzaju użytku, jak i jego wielkości. Określanie zasięgu użytku obszarów zurbanizowanych także sprawia problemy interpretacyjne, ze względu na niespójne przepisy prawa w tym zakresie, jak też różne stanowiska organów centralnych. Zgodnie z załącznikiem nr 6 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 29 marca 2001 r. (Dz. U. z 2016, poz. 1034 ze zm.), zwane dalej rozporządzeniem egib, do zurbanizowanych terenów niezabudowanych zaliczamy: ??grunty na których została rozpoczęta, lecz nie została zakończona budowa; ??grunty wyłączone z produkcji rolnej lub leśnej w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ale na których istniejące wcześniej budynki zostały rozebrane, a jednocześnie grunty te przeznaczone są pod zabudowę. Przy określaniu konturów zurbanizowanych terenów niezabudowanych uwzględnia się postanowienia decyzji o wyłączeniu gruntów rolnych lub leśnych z produkcji oraz treść projektu zagospodarowania działki lub terenu. O ile zasięg zurbanizowanych terenów niezabudowanych dość precyzyjnie został określony w rozporządzeniu egib, o tyle cechy użytkowa[...]

 Strona 1