Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"MAREK GRÓBARCZYK"

Ministerstwo gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej DOI:

Czytaj za darmo! »

R ok 2017 obfituje w wydarzenia, które sprawiają, że idea rozwoju śródlądowych dróg wodnych i reaktywacji transportu wodnego śródlądowego - początkowo tak sceptycznie przyjmowana w niektórych środowiskach - konkretyzuje się w strategicznych planach i projektach modernizacji dróg wodnych, a także w inicjatywach sektora prywatnego. Ratyfikacja Konwencji AGN, przyjęcie Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju i początek prac nad dostosowaniem do niej Strategii Rozwoju Transportu stanowią niewątpliwie kamienie milowe włączające zaniedbywany dotąd sektor transportu wodnego śródlądowego do planowania na poziomie strategicznym. Z kolei prawnym fundamentem dalszych działań na rzecz rozwoju sektora jest przyjęte w lipcu tego roku prawo wodne. Ustawodawca zdecydował, że minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej będzie odpowiedzialny za przygotowanie programów rozwoju dróg wodnych o sz[...]

Działania dla zrównoważonego gospodarowania wodą i ograniczenia zagrożeń DOI:

Czytaj za darmo! »

Problem malejących zasobów wodnych stał się w ostatnich latach zagadnieniem o zasięgu ogólnoświatowym. Nasilenie się tego zjawiska związane jest zarówno z rosnącym zapotrzebowaniem na wodę ze strony powiększającej się populacji ludzkiej oraz rozwijającej się gospodarki, w tym rolnictwa i przemysłu, jak i ze zmianami klimatycznymi. Obecnie ponad 1/3 światowej populacji żyje w regionach, w których występuje niedobór wody. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat problem niedoborów wody uległ znacznemu nasileniu również w Europie. W południowej i środkowej części kontynentu, w tym również na większości obszaru Polski, od lat 60. ubiegłego wieku wielkość opadów zmalała o kilkadziesiąt milimetrów. Tylko w latach 1976-2006 liczba obszarów i osób dotkniętych suszą w Europie wzrosła o prawie 20%. Zmiany klimatu oraz presja antropogeniczna powodują, że zasoby wodne będą ulegały dalszej degradacji. Obecnie w Europie tereny ubogie w wodę stanowią 1%, a zgodnie z prognozami do 2070 roku będą zajmować aż 35% obszarów tego kontynentu. Częstotliwość susz[...]

 Strona 1