Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Agnieszka ZIERNICKA-WOJTASZEK"

Rewolucja przemysłowa 4.0 a ekologia i meteorologia - inspiracje i perspektywy DOI:


  Współczesna ekologia i meteorologia jest ofiarą i owocem czterech rewolucji przemysłowych Przyczyny współczesnych zmian klimatu można podzielić generalnie na dwie grupy - te, wywołane czynnikami naturalnymi, oraz wywołane działalnością człowieka, która powoduje intensyfikację efektu szklarniowego. W przeszłości zmiany klimatu były wywołane wyłącznie czynnikami naturalnymi. Jest niezwykle prawdopodobne, że wpływ człowieka na obserwowane od połowy XX w. ocieplenie jest dominujący (WMO Report 2013). "Niezwykle prawdopodobne" oznacza prawdopodobieństwo powyżej 95%. Wyraźny wzrost zawartości dwutlenku węgla, emitowanego przede wszystkim w wyniku spalania paliw kopalnych, najważniejszego gazu szklarniowego, od poziomu 280 ppm rozpoczął się wraz z początkiem epoki przemysłowej ok. 1750 r. Ta tendencja wzrostowa utrzymuje się do dziś. Całkowite stężenie gazów szklarniowych w atmosferze w przeliczeniu na dwutlenek węgla wynosi dziś 455 ppm, w tym dwutlenku węgla ok. 400 ppm. Tempo wzrostu temperatury globalnej jest coraz szybsze. Wg danych sprzed 10 lat, przez ostatnie 150 lat średnie tempo globalnego ocieplenia oceniać można było na wartość 0,045°C na dekadę, w ostatnich 100 latach na 0,074, w ostatnich 50 latach było jeszcze wyższe - 1,128°C na dekadę, a w ciągu ostatnich 25 lat 0,177°C na dekadę (Trenberth i in. 2007). Wg danych publikowan[...]

Analiza potrzeb wodnych na przykładzie plantacji drzew kauczukowych w Bongo (Wybrzeże Kości Słoniowej) DOI:10.15199/2.2018.9.3


  Martwica floemu drzewa kauczukowego jest chorobą pnia, objawiająca się przez zmianę tkanek floemu, w których znajdują się tkanki przewodzące lateks [5]. Nawet w przypadku bardzo poważnych ataków choroby, kambium i ksylem pozostają funkcjonalne. Biorąc pod uwagę ciągły przyrost komórek w kambium, warstwa niefunkcjonalnych (dotkniętych martwicą koloru brunatnego) komórek produkujących lateks jest wypychana na zewnątrz. Choroba ta dotyka głównie dorosłe drzewa, z których pobiera się lateks. Niemniej jednak, zaobserwowano u młodych, nieeksplatowanych jeszcze drzew kauczukowych pojawienie się symptomów martwicy floemu. W związku z tym nie ma, tak jak w przypadku innych podobnych patologii, związku przyczynowego z pobieraniem kauczuku. Wiele obserwacji sugeruje, że rozwój martwicy floemu jest powodowany lub przyspieszany przez kombinację chemo- -fizycznych czynników środowiska plantacji (mikro-klimat i stres wodny gleby) oraz uraz mechaniczny i / lub metaboliczny spowodowany przelewem kauczuku. Możemy również przyjąć hipotezę wpływu charakteru genetycznego drzew wyselekcjonowanych (zmienność klonalna). Jakościowe i ilościowe obserwacje [4] wydają się uzasadniać hipotezę związku martwicy floemu z częściowym zamknięciem aparatów szparkowych i bardziej ujemnym potencjałem wodnym w drzewach dotkniętych martwicą, co wskazuje na problem dostępu do wody (korzenie) lub tkanek przewodzących wodę (ksylem). W niniejszej pracy analizowano transfer wody w plantacjach drzew kauczukowych, biorąc pod uwagę glebę, pień drzewa kauczukowego i atmosferę jako fizyczną jedność, w którym procesy wpływające na obieg wody są współzależne. Mierzono potencjał wody i odporność na przepływ strumienia transpiracyjnego przez korzenie, sektor pnia na węźle przeszczepu, pień i liście na drzewach kauczukowych zdrowych i drzewach z martwicą floemu. Ekosystem pierwotny Wybrzeża Kości Słoniowej był to deszczowy las równikowy. Wykarczowane obszary [...]

Analiza pomiarów ewapotranspiracji rzeczywistej stepów i plantacji drzewiastych w strefie półpustynnej DOI:10.15199/2.2019.1.2


  W przypadku modeli deterministycznych ewapotranspiracji rzeczywistej pokryć roślinnych pojawia się problem (a) wyboru najważniejszych parametrów wejściowych oraz (b) ich początkowej kalibracji w danych warunkach środowiskowych. Celem pracy jest przedstawienie wartości modelu Penmana-Monteitha [2] przez zastosowanie tego modelu w warunkach terenowych. Model ten umożliwia wyliczenie ewapotranspiracji rzeczywistej dla zamkniętych pokryw roślinnych (np. plantacje drzewiaste) i może być przystosowany do nieciągłych pokryw roślinnych (np. sawanna z częściowo odkrytą powierzchnią gleby) przez rozgraniczenie transpiracji roślin i parowania z gleby. Ewapotranspiracja rzeczywista trawiastych sawann różni się od plantacji drzewiastych ze względu na ograniczony opór warstwy granicznej. Jest on tego samego rzędu wielkości, co opór powierzchniowy pokrywy roślinnej związanej z opornością szparkową i współczynnikiem ulistnienia, podczas gdy ewapotranspiracja rzeczywista plantacji drzewiastych jest ograniczona tylko oporem powierzchniowym. Drzewa mają aparaty szparkowe, które są wrażliwsze na suszenie powietrza i gleby niż szparki traw. W artykule dla oszacowania i modelowania ewapotranspiracji wybraną skalą czasową jest dzień; warunki te nazywają się "przepływem konserwatywnym", dla którego absorpcja jest równa transpiracji, co rzadko ma miejsce w rzeczywistości w skali czasowej krótszej niż dzień, podczas którego następuje odwodnienie i rehydratacja rośliny, ale co jest realistyczne w 24-godzinnym kroku czasowym. Historycznie Howard Penman [3], następnie John Monteith [2] wyznaczyli fizyczną podstawę do obliczenia parowania z mokrej powierzchni, a następnie ewapotranspiracji rzeczywistej z zamkniętej pokrywy roślinnej. Materiały i metody. Teoria pomiarów ewapotranspiracji rzeczywistej Równanie Penmana-Monteitha (1965) łączy profil aerodynamiczny z bilansem energii. Dla powierzchni o bardzo małym nachyleniu, jednolitej i [...]

 Strona 1