Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"BRONISŁAWA KOWALAK"

"Założenia polityki przemysłowej" a przemysł chemiczny

Czytaj za darmo! »

Polityka przemysłowa jest częścią polityki gospodarczej państwa; nawiązuje do polityki makroekonomicznej, ekologicznej, handlowej oraz przestrzennego zagospodarowania kraju. W "Założeniach polityki przemysłowej"opracowanych w Ministerstwie Przemysłu i Handlu proponuje się dwa spójne ze sobą podejścia realizacji tej polityki: problemowe i sektorowe. Do czasu wykształcenia dojrzałej gospodarki [...]

Program działań dla restrukturyzacji polskiego przemysłu farmaceutycznego

Czytaj za darmo! »

W Ministerstwie Przemysłu i Handlu opracowany został ,,Program działań dla restrukturyzacji polskiego przemysłu farmaceutycznego". W "Programie" wykorzystano wyniki studium sektorowego wykonanego przez konsorcjum: Warszawska Grupa Konsultingowa i The Boston Consulting Group, sfinansowanego ze środków PHARE. Badane polskie przedsiębiorstwa farmaceutyczne mają szanse na sukces, pod warunkiem [...]

"Polityka przemysłowa"

Czytaj za darmo! »

Polityka przemysłowa jest niezbędnym elementem strategii społeczno-gospodarczej państwa. Jest oddziaływaniem rządu - za pomocą instrumentów ekonomicznych, prawnych, analitycznych, informacyjnych, edukacyjnych oraz negocjacyjno-mediacyjnych na wybrane sektory przemysłu w celu kształtowania struktury produkcji racjonalnej w warunkach gospodarki rynkowej. Prowadzi w sposób systematyczny do zwięks[...]

Przemysł nawozów sztucznych u progu gospodarki rynkowej DOI:

Czytaj za darmo! »

Polski przemysł nawozów azotowych i fosforowych - mający bogate tradycje i dysponujący dużym potencjałem produkcyjnym - jest szczególnie narażony na zmiany zachodzące w gospodarce. Wprowadzone w 1990 r. podwyżki cen: podstawowego surowca (gazu ziemnego), energii elektrycznej, paliw, kursu walut i taryf przewozowych, spowodowały skokowy wzrost cen nawozów. W konsekwencji nastąpił gwałtowny spadek popytu, czemu towarzyszył niemal całkowity zanik działalności sieci handlowej rolnictwa. Zmieniły się - na niekorzyść rolników - relacje cen nawozów i płodów rolnych. Wprawdzie przemysł zdołał utrzymać zdolności produkcyjne, lecz zmniejszyło się ich wykorzystanie (do 80% w przemyśle nawozów azotowych i do 50% w przemyśle nawozów fosforowych). Wskutek dalszego wzrostu cen gazu, energii i węgla, rok 1991 jest dla producentów nawozów jeszcze trudniejszy. Należy oczekiwać, że w ciągu najbliższych 2 ^ 3 lat, w wyniku procesów dostosowawczych oraz rosnącej konkurencji, wyłonią się przedsiębiorstwa, które potrafią produkować rentownie w realnych warunkach ekonomicznych. Polski przemysł nawozów ma bogate tradycje. Już w XIX w. w Tarchominie produkowano 10 różnych rodzajów nawozów. W 1938 r. mieliśmy trzy fabryki nawozów azotowych (w Chorzowie, Tarnowie i Knurowie), które wraz z koksowniami wytworzyły 43 tys. t tych nawozów (w przeliczeniu na czysty składnik). Tyle samo (w przeliczeniu na P2Os) wyprodukowano w zakładach nawozów fosforowych. Najbardziej rozwinięty był jednak przemysł nawozów potasowych. Jego produkcja w 1937 r. wynosiła 100 tys. t K20 . W latach powojennych, w innym układzie terytorialnym kraju, złoża soli potasowych znalazły się poza obszarem Polski, rozwijano więc głównie produkcję nawozów azotowych i fosforowych. Wprowadzana obecnie zmiana systemu gospodarczego naszego kraju skłania do choćby krótkiego przedstawienia rozwoju przemysłu nawozów sztucznych, jego kondycji techniczno-ekonomicznej oraz poziomu produkcji na rzecz [...]

 Strona 1