Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"MAREK KUBISZEWSKI"

Zastosowanie techniki magnetycznego rezonansu jądrowego do badań przebiegu fotoizomeryzacji w układzie trienowym

Czytaj za darmo! »

W trakcie syntezy ważne jest kontrolowanie przebiegu reakcji, przy czym istotne jest, aby analiza ta była możliwie szybka i jednocześnie dawała miarodajne wyniki. Praca ta jest przykładem wykorzystania spektroskopii NMR do ilościowego oznaczania izomerów cis- i transtrienowych w pochodnych witaminy D2 pochodzących z mieszaniny reakcyjnej. Isomerization of cis-trien fragment of vitamin D2 d[...]

Wykorzystanie techniki magnetycznego rezonansu jądrowego do badań przebiegu reakcji i jej produktów w syntezie Eksemestanu


  Przedstawiono wykorzystanie spektroskopii NMR do jakościowego i ilościowego oznaczania produktów reakcji otrzymywania EE-1, półproduktu w syntezie Eksemestanu, leku stosowanego w terapii raka piersi. 1H and 13C NMR spectroscopies were used for studying the reaction of 1,4-androstadieno-3,17-dione with pyrrolidone to exemestane. In particular, formation of a mono-substituted by-product was succesively followed. Eksemestan jest nieodwracalnym inhibitorem aromatazy, stosowanym w leczeniu raka piersi. Jest to pierwszy preparat steroidowy trzeciej generacji o wysokiej skuteczności i minimalnej aktywności hormonalnej, stosowany doustnie. Pierwszy etap jego syntezy polega na reakcji wyjściowego substratu steroidowego 1,4-androstadieno- -3,17-dionu (ADD) z pirolidyną, z wytworzeniem półproduktu EE-1 (rys. 1). Reakcja jest odwracalna i pozwala na konieczną do dalszych przekształceń aktywację pozycji 6 w pierścieniu steroidowym B. Do właściwej interpretacji wyników doświadczeń optymalizacyjnych, pozwalających na określenie zarówno najlepszych, jak i krytycznych parametrów reakcji otrzymywania EE-1, konieczne było znalezienie metody pozwalającej na ilościową ocenę postępu reakcji, z monitoringiem substratu ADD, produktu EE-1 oraz powstającego zanieczyszczenia Zan. Według danych literaturowych1) zanieczyszczenie to jest produktem pirolitycznego rozkładu właściwego produktu reakcji, tj. EE-1, a jego ilość zależy od warunków prowadzenia procesu. Do oznaczenia stopnia przereagowania substratów, w celu określenia czasu zakończenia reakcji, należy zastosować jedną z technik analitycznych. Jakkolwiek zazwyczaj w takich przypadkach stosuje się metody chromatograficzne, w naszym przypadku wyniki tych metod nie były zadowalające. Powstający produkt reakcji i zanieczyszczenie są związkami nietrwałymi. Wymusza to prowadzenie pomiaró[...]

Materiały opakowaniowe w przemyśle farmaceutycznym - podejście farmakopealne.Zastosowanie technik DSC oraz IR do badań materiałów opakowaniowych z tworzyw sztucznych

Czytaj za darmo! »

W przemyśle farmaceutycznym wysokie wymagania stawiane są nie tylko samej substancji ale również opakowaniu, w którym jest przechowywana. Regulacje oraz kryteria akceptacji dla poszczególnych rodzajów opakowań zostały ściśle określone przez EMEA (European Medicines Agency), FDA (Food and Drug Administration) oraz farmakopee. W artykule skupiono się głównie na opakowaniach polietylenowych, [...]

Wady i zalety syntez etabonianu loteprednolu


  Przeanalizowano i zweryfikowano doświadczalnie 3 znane metody syntez 17α-etoksykarbonyloksy- 11β-hydroksy-3-oksoandrosta-1,4-dieno- -17β-karboksylanu chlorometylu (I) z kwasu 11β,17α-dihydroksy-3-oksoandrosta-1,4-dieno- -17β-karboksylowego (wiele wariantów) w celu dokonania wyboru podstaw do opracowania technologii wytwarzania I. Three known methods for synthesis of ClCH2-17α- ethoxycarbonyloxy-11β-hydroxy-3-oxoandrosta-1,4-diene- 17β-carboxylate (I) by conversion 11β,17α-dihydroxy-3- oxoandrosta-1,4-diene-17β-carboxylic acid (many variants) were exptl. tested and compared to develop a new technol. for prodn. of I. Etabonian loteprednolu, czyli 17α-etoksykarbonyloksy-11β- -hydroksy-3-oksoandrosta-1,4-dieno-17β-karboksylan chlorometylu (rys. 1), jest kortykosteroidem o działaniu przeciwzapalnym i przeciwalergicznym. Hamuje powstawanie obrzęku, odkładanie się Instytut Farmaceutyczny, Warszawa Wady i zalety syntez etabonianu loteprednolu Advantages and disadvantages syntheses of loteprednol etabonate Mgr inż. Aleksandra GROMAN w roku 1988 ukończyła studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. W Instytucie Farmaceutycznym pracuje od 2000 r., obecnie na stanowisku starszego specjalisty w Zakładzie Analityki Badawczej, pełniąc również funkcję Kierownika Pracowni Chromatografii Gazowej. Specjalność - chromatografia gazowa. Instytut Farmaceutyczny, ul Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, tel.: (22) 456-39-03, fax: (22) 456-38-38, e-mail: m.bodziachowska@ ifarm.eu Mgr Magdalena BODZIACHOWSKA-PANFIL w roku 2007 ukończyła studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. W Instytucie Farmaceutycznym pracuje od 2007 r. jako specjalista inżynieryjno-techniczny w Zakładzie Analityki Badawczej. Specjalność - rentgenowska dyfrakcja proszkowa, różnicowa kalorymetria skaningowa, termograwimetria, dyfrakcja laserowa. * Autor do korespondencji: złogów[...]

Analiza wodzianów substancji czynnych


  W przemyśle farmaceutycznym substancje czynne w postaci wodzianów stanowią dużą grupę. Mirapex®1), Tracleer®2), Alimta®3) i Taxotere®4) to przykłady form leku zawierające substancje czynne, takie jak dichlorowodorek pramipeksolu, bosentan, pemetreksed i docetaksel będące wodzianami. Opisano struktury krystalograficzne tych wodzianów. Przedstawiono zastosowanie w badaniach wodzianów szerokiego wachlarza technik, takich jak metody termoanalityczne, spektroskopia w podczerwieni i rentgenowska dyfrakcja proszkowa. A review, with 17 refs., of use thermoanal. methods, infrared spectroscopy and x-ray powder diffraction in studies of hydrated pharmaceutical ingredients. Rozpuszczalnik może być związany z substancja stałą na kilka różnych sposobów (rys. 1). Cząsteczki rozpuszczalnika mogą być zaadsorbowane na powierzchni ciała stałego, związane poprzez wiązanie wodorowe, oddziaływania van der Wallsa lub oddziaływania dipol-dipol. Rozpuszczalnik może również zostać fizycznie zamknięty (zainkludowany) w krysztale. W tych przypadkach limity pozostałości rozpuszczalników są określone w wytycznych ICH Q3C5). Większe ilości rozpuszczalnika mogą zostać zaabsorbowane w obszarach charakteryzujących się brakiem daleko zasięgowego uporządkowania (amorficznych). Jeśli rozpuszczalnik jest częścią struktury kryształu to wówczas występuje solwatacja, a jeżeli rozpuszczalnikiem jest woda, która jest związana w krysztale z cząsteczkami gospodarza wówczas są to wodziany. Wodziany substancji czynnych są bardzo pożądane i patentowane ze względu na łatwość ich wytwarzania7, 8). Celowość wytwarzania substancji czynnej w postaci innych solwatów jest ograniczona m.in. ze względu na toksyczne właściwości większo- Instytut Farmaceutyczny, Warszawa Marta Łaszcz*, Anna B. Witkowska, Kinga Trzcińska, Marek Kubiszewski, Krzysztof Kuziak Analiza wodzianów substancji czynnych Analysis of pharmaceutical hydrates Mgr Anna B. WITKOWSKA w roku [...]

Development of the process for preparation of dutasteride of pharmaceutical-grade purity Opracowanie technologii wytwarzania dutasterydu o czystości farmaceutycznej DOI:10.15199/62.2015.12.29


  A known method for synthesis of dutasteride (R. Davis and al., 2002) was modified and improved by replacing 1,2 eq of SOCl2 with 1,05 eq, use of PhMe as reaction medium and product purifn. by recrystn. from the 1:1 AcOEt/heptane mixt. The new technol. allowed manufacturing the product of pharmaceutical-grade purity (99.31%) with high yield (77,2%). The complete 1H and 13C NMR spectral anal. of dutasteride was carried out. Usprawniono i zoptymalizowano konwencjonalną metodę syntezy dutasterydu. Opracowano nową metodę wydzielania i oczyszczania dutasterydu do czystości farmaceutycznej. Zsyntetyzowano wzorce produktów pośrednich oraz zanieczyszczeń dutasterydu i scharakteryzowano je metodami fizykochemicznymi. Po raz pierwszy dokonano pełnej interpretacji widm 1H i 13C NMR dutasterydu. Opracowano wydajny i powtarzalny proces technologiczny wytwarzania farmaceutycznie czystego dutasterydu, spełniający wymogi dobrej praktyki wytwarzania (GMP) i prawa farmaceutycznego. N-[2,5-bis(trifluorometylo)fenylo]-3-okso-4-aza-5α-androst-1-eno- 17β-karboksyamid (dutasteryd (1); rys. 1) jest drugim, po finasterydzie (2), azasteroidowym lekiem z grupy inhibitorów 5α-reduktazy, enzymu przekształcającego testosteron do wykazującego dużo silniejsze działanie 5α-dihydrotestosteronu. Stanowi on nową opcję w leczeniu oraz profilaktyce chorób prostaty, takich jak łagodny przerost gruczołu krokowego BPH (hypertrophia prostatae; benign prostatic hyperplasia) i nowotwór prostaty1-8). Podczas gdy finasteryd działa poprzez blokowanie jedynie typu 2 5α-reduktazy, dutasteryd blokuje obydwa jej typy (izoformy) 1 i 2, które biorą udział w konwersji testosteronu do 5α-dihydrotestosteronu (rys. 2), co prowadzi do szybkiego obniżenia stężenia dihydrotestosteronu (DHT) w osoczu. Iwona Dams*, Michał Chodyński, Anna Ostaszewska, Małgorzata Krupa, Elżbieta Lipiec-Abramska, Marek Kubiszewski, Wojciech J. Szczepek Fig. 1. 5α-Reduc[...]

Nowa strategia syntezy paricalcitolu


  Przedstawiono opis nowej strategii syntezy substancji farmaceutycznej paricalcitol (19-nor analogu witaminy D2), substancji czynnej leku stosowanego w leczeniu chorób nowotworowych, kardiologicznych oraz dermatologicznych. Nowa metoda polega na syntezie parcjalnej paricalcitolu z trzech fragmentów strukturalnych: syntonu A, syntonu CD i syntonu S. Te zaawansowane związki pośrednie są także wykorzystywane jako prekursory w procesach otrzymywania innych, nowych aktywnych biologicznie pochodnych witamin D. Przedstawiona metoda pozwala na otrzymanie paricalcitolu o wysokiej czystości chemicznej i enancjomerycznej, spełniającego wymagania farmaceutyczne. A new strategy for the synthesis of (1R,3R,7E,22E)-19-nor- 9,10-secoergosta-5,7,22-trieno-1,3,25-triol (paricalcitol) was developed. Three advanced intermediates (synthon A, synthon CD and synthon S) were used as precursors. The paricalcitol produced showed high enantiomeric purity and met pharmaceutical requirements. 1α-Hydroksylowane metabolity witaminy D, zwłaszcza 1α,25-dihydroksywitamina D3 i 1α,25-dihydroksywitamina D2, stanowią silne regulatory homeostazy i różnicowania komórek u ludzi i zwierząt. Wiele strukturalnych analogów tych metabolitów, różniących się strukturą łańcucha bocznego, położeniem grup hydroksylowych i budową stereochemiczną, znalazło zastosowanie w leczeniu krzywicy oraz osteoporozy. Instytut Farmaceutyczny, Warszawa Michał Chodyński, Jadwiga Dzikowska, Regina Gutowska, Krzysztof Krajewski, Marek Kubiszewski, Małgorzata Krupa, Anita Pietraszek, Jerzy Winiarski, Andrzej Kutner* Nowa strategia syntezy paricalcitolu Novel strategy of synthesis of paricalcitol Dr Michał CHODYŃSKI w roku 1981 ukończył studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Jest kierownikiem pracowni w Zakładzie Chemii Instytutu Farmaceutycznego. Specjalność - chemia organiczna. Tech. Jadwiga DZIKOWSKA jest specjalistą w Zakładzie Minis[...]

 Strona 1